summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ne
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-20 17:46:49 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-20 17:46:49 +0000
commit8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87 (patch)
tree3144e27f84740d076a140a74ce2691eaad6ca5c7 /ne
parentd5087a02dd8dd96deec9e45a0771a8a35d0690db (diff)
downloadk3b-i18n-8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87.tar.gz
k3b-i18n-8b883fc2f35ff54361c3673c7e82bdd019813a87.zip
Update translation files
Updated by Update PO files to match POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'ne')
-rw-r--r--ne/messages/k3bsetup.po168
1 files changed, 70 insertions, 98 deletions
diff --git a/ne/messages/k3bsetup.po b/ne/messages/k3bsetup.po
index b0717d1..d7b1497 100644
--- a/ne/messages/k3bsetup.po
+++ b/ne/messages/k3bsetup.po
@@ -4,23 +4,24 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3bsetup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-23 14:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-25 18:18+0300\n"
"Last-Translator: shyam krishna bal <shyamkrishna_bal@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
+"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "श्यामकृष्ण बल"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -28,23 +29,20 @@ msgstr "shyamkrishna_bal@yahoo.com"
#: k3bsetup2.cpp:130
msgid ""
-"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
-"order to burn CDs and DVDs. "
-"<p>It does not take things like devfs or resmgr into account. In most cases "
-"this is not a problem but on some systems the permissions may be altered the "
-"next time you login or restart your computer. In those cases it is best to "
-"consult the distribution documentation."
-"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to mess up your "
-"system no guarantee can be given."
+"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
+"in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
+"resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
+"the permissions may be altered the next time you login or restart your "
+"computer. In those cases it is best to consult the distribution "
+"documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
+"mess up your system no guarantee can be given."
msgstr ""
-"<p> यो साधारण सेटअप सहायक सीडी वा डीभीडीहरू बर्न गर्न K3b लाई आवश्यक अनुमतिहरू "
-"सेट गर्न सक्षम हुन्छ । "
-"<p> यसले खातामा devfs वा resmgr लिदैन । प्राय केसहरूमा यो समस्या होइन तर केही "
-"प्रणालीहरूमा तपाईँले कम्प्युटर पुन: सुरुआत गर्दा वा लगइन गर्दा पछिल्लो समयमा "
-"अनुमतिहरू परिवर्तन हुन सक्छ । ती केसहरूमा वितरण मिसिलिकरणसँग परामर्श लिनु उत्तम "
-"हुन्छ ।"
-"<p><b>सावधान:</b> K3bsetup 2 ले तपाईँको प्रणाली मेसअप गर्न सक्षम नहुँदा पनि "
-"कुनै निश्चितता दिन सकिँदैन ।"
+"<p> यो साधारण सेटअप सहायक सीडी वा डीभीडीहरू बर्न गर्न K3b लाई आवश्यक अनुमतिहरू सेट "
+"गर्न सक्षम हुन्छ । <p> यसले खातामा devfs वा resmgr लिदैन । प्राय केसहरूमा यो समस्या "
+"होइन तर केही प्रणालीहरूमा तपाईँले कम्प्युटर पुन: सुरुआत गर्दा वा लगइन गर्दा पछिल्लो समयमा "
+"अनुमतिहरू परिवर्तन हुन सक्छ । ती केसहरूमा वितरण मिसिलिकरणसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ ।"
+"<p><b>सावधान:</b> K3bsetup 2 ले तपाईँको प्रणाली मेसअप गर्न सक्षम नहुँदा पनि कुनै "
+"निश्चितता दिन सकिँदैन ।"
#: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
msgid "no change"
@@ -65,9 +63,7 @@ msgstr "सबै अनुमतिहरू सफलतापूर्वक
#: k3bsetup2.cpp:482
msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
-msgstr ""
-"सबै अनुमतिहरू अद्यावधिक गर्न सकेन । तपाईँले प्रमूलको रूपमा K3bsetup 2 "
-"चलाउनुपर्नेछ ।"
+msgstr "सबै अनुमतिहरू अद्यावधिक गर्न सकेन । तपाईँले प्रमूलको रूपमा K3bsetup 2 चलाउनुपर्नेछ ।"
#: k3bsetup2.cpp:484
msgid "Could not update all permissions."
@@ -75,29 +71,23 @@ msgstr "सबै अनुमतिहरू अद्यावधिक गर
#: k3bsetup2.cpp:495
msgid ""
-"<h2>K3bSetup 2</h2>"
-"<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b in "
-"order to burn CDs and DVDs."
-"<p>It does not take into account devfs or resmgr, or similar. In most cases "
-"this is not a problem, but on some systems the permissions may be altered the "
-"next time you login or restart your computer. In these cases it is best to "
-"consult the distribution's documentation."
-"<p>The important task that K3bSetup 2 performs is grant write access to the CD "
-"and DVD devices."
-"<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to damage your "
-"system, no guarantee can be given."
+"<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
+"permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
+"into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
+"problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
+"you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
+"distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
+"is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
+"K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
+"given."
msgstr ""
-"<h2>K3bSetup 2</h2>"
-"<p> यो साधारण सेटअप सहायक सीडी वा डीभीडीहरू बर्न गर्न K3b लाई आवश्यक अनुमतिहरू "
-"सेट गर्न सक्षम हुन्छ । "
-"<p> यसले खातामा devfs वा resmgr वा उस्तै लिदैन । प्राय केसहरूमा यो समस्या होइन "
-"तर केही प्रणालीहरूमा तपाईँले कम्प्युटर पुन: सुरुआत गर्दा वा लगइन गर्दा पछिल्लो "
-"समयमा अनुमतिहरू परिवर्तन हुन सक्छ । ती केसहरूमा वितरणको मिसिलिकरणसँग परामर्श "
-"लिनु उत्तम हुन्छ ।"
-"<p>K3bsetup 2 ले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्य सीडी र डीभीडी यन्त्रहरूमा पहुँच "
-"लेख्ने हो ।"
-"<p><b>सावधान:</b> K3bsetup 2 ले तपाईँको प्रणाली मेसअप गर्न सक्षम नहुँदा पनि "
-"कुनै निश्चितता दिन सकिँदैन ।"
+"<h2>K3bSetup 2</h2><p> यो साधारण सेटअप सहायक सीडी वा डीभीडीहरू बर्न गर्न K3b लाई "
+"आवश्यक अनुमतिहरू सेट गर्न सक्षम हुन्छ । <p> यसले खातामा devfs वा resmgr वा उस्तै लिदैन । "
+"प्राय केसहरूमा यो समस्या होइन तर केही प्रणालीहरूमा तपाईँले कम्प्युटर पुन: सुरुआत गर्दा वा "
+"लगइन गर्दा पछिल्लो समयमा अनुमतिहरू परिवर्तन हुन सक्छ । ती केसहरूमा वितरणको "
+"मिसिलिकरणसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ ।<p>K3bsetup 2 ले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्य सीडी र "
+"डीभीडी यन्त्रहरूमा पहुँच लेख्ने हो ।<p><b>सावधान:</b> K3bsetup 2 ले तपाईँको प्रणाली "
+"मेसअप गर्न सक्षम नहुँदा पनि कुनै निश्चितता दिन सकिँदैन ।"
#: k3bsetup2.cpp:527
msgid "Location of New Drive"
@@ -120,140 +110,122 @@ msgstr ""
"यसमा एउटा अतिरिक्त यन्त्र फेला पार्न सकेन\n"
"%1"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 35
-#: rc.cpp:3
+#: k3bsetup2.cpp:540
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#: base_k3bsetup2.ui:35
#, no-c-format
msgid "Settings"
msgstr "सेटिङ"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 54
-#: rc.cpp:6
+#: base_k3bsetup2.ui:54
#, no-c-format
msgid "Use burning group:"
msgstr "बर्निङ समूह प्रयोग गर्नुहोस्:"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 58
-#: rc.cpp:9
+#: base_k3bsetup2.ui:57
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
-"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices and "
-"the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
-"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all K3b "
-"functionality."
+"able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
+"and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
+"<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
+"K3b functionality."
msgstr ""
-"<p> यदि यो विकल्प जाँच गरियो भने, प्रयोगकर्ताहरूले K3b द्वारा प्रयोग गरिएको "
-"सीडी रेकर्डिङ कार्यक्रम र यन्त्रमा पहुँच गर्दा सम्म मात्र, उनीहरूले निर्दिष्ट "
-"गरिएको समूहमा सीडीहरू र डीभीडीहरू बर्न गर्न सक्षम हुनेछन् ।</p>\n"
-"<p>अन्यथा प्रणालीमा सबै प्रयोगकर्ताहरू यन्त्रमा र सबै K3b कार्यात्मकतामा पहुँच "
-"हुनेछन् ।"
-
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 69
-#: rc.cpp:13
+"<p> यदि यो विकल्प जाँच गरियो भने, प्रयोगकर्ताहरूले K3b द्वारा प्रयोग गरिएको सीडी "
+"रेकर्डिङ कार्यक्रम र यन्त्रमा पहुँच गर्दा सम्म मात्र, उनीहरूले निर्दिष्ट गरिएको समूहमा "
+"सीडीहरू र डीभीडीहरू बर्न गर्न सक्षम हुनेछन् ।</p>\n"
+"<p>अन्यथा प्रणालीमा सबै प्रयोगकर्ताहरू यन्त्रमा र सबै K3b कार्यात्मकतामा पहुँच हुनेछन् ।"
+
+#: base_k3bsetup2.ui:69
#, no-c-format
msgid "burning"
msgstr "बर्न गर्दै"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 104
-#: rc.cpp:16
+#: base_k3bsetup2.ui:104
#, no-c-format
msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
-msgstr ""
-"(खाली स्थानद्वारा विभाजन गरिएको) बर्न गर्न प्रयोगकर्तालाई अनुमति दिइयो:"
+msgstr "(खाली स्थानद्वारा विभाजन गरिएको) बर्न गर्न प्रयोगकर्तालाई अनुमति दिइयो:"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 124
-#: rc.cpp:19
+#: base_k3bsetup2.ui:124
#, no-c-format
msgid "Devices"
msgstr "यन्त्रहरू"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 135
-#: rc.cpp:22
+#: base_k3bsetup2.ui:135
#, no-c-format
msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
msgstr "यन्त्रहरू जाँच गर्नुहोस् जसको अनुमतिहरू तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 141
-#: rc.cpp:25
+#: base_k3bsetup2.ui:141
#, no-c-format
msgid "Device"
msgstr "यन्त्र"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 152
-#: rc.cpp:28
+#: base_k3bsetup2.ui:152
#, no-c-format
msgid "Devicenode"
msgstr "यन्त्र नोड"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 163
-#: rc.cpp:31 rc.cpp:58
+#: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
#, no-c-format
msgid "Permissions"
msgstr "अनुमति"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 174
-#: rc.cpp:34 rc.cpp:61
+#: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
#, no-c-format
msgid "New Permissions"
msgstr "नयाँ अनुमति"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 217
-#: rc.cpp:37
+#: base_k3bsetup2.ui:217
#, no-c-format
msgid "Add Device..."
msgstr "यन्त्र थप्नुहोस्..."
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 229
-#: rc.cpp:40
+#: base_k3bsetup2.ui:229
#, no-c-format
msgid "External Programs"
msgstr "बाह्य कार्यक्रम"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 244
-#: rc.cpp:43
+#: base_k3bsetup2.ui:244
#, no-c-format
msgid "Found Programs"
msgstr "कार्यक्रम फेला पर्यो"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 255
-#: rc.cpp:46
+#: base_k3bsetup2.ui:255
#, no-c-format
msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
msgstr "कार्यक्रम जाँच गर्नुहोस् जसको अनुमतिहरू तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 261
-#: rc.cpp:49
+#: base_k3bsetup2.ui:261
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "कार्यक्रम"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 272
-#: rc.cpp:52
+#: base_k3bsetup2.ui:272
#, no-c-format
msgid "Version"
msgstr "संस्करण"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 283
-#: rc.cpp:55
+#: base_k3bsetup2.ui:283
#, no-c-format
msgid "Path"
msgstr "मार्ग"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 325
-#: rc.cpp:64 rc.cpp:67
+#: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
#, no-c-format
msgid "Search Path"
msgstr "मार्ग खोजी गर्नुहोस्"
-#. i18n: file base_k3bsetup2.ui line 347
-#: rc.cpp:70
+#: base_k3bsetup2.ui:347
#, no-c-format
msgid ""
"<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
"executable specify it in the search path.</qt>"
msgstr ""
-"<qt><b> सङ्केत:</b> कार्यान्वयनयोग्यका लागि पूर्वानिर्धारित नाम भन्दा अर्को "
-"प्रयोग गर्न K3b लाई जोड दिन यसलाई खोजी मार्गमा निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।</qt>"
+"<qt><b> सङ्केत:</b> कार्यान्वयनयोग्यका लागि पूर्वानिर्धारित नाम भन्दा अर्को प्रयोग गर्न "
+"K3b लाई जोड दिन यसलाई खोजी मार्गमा निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।</qt>"
#~ msgid "k3bsetup2"
#~ msgstr "k3bsetup2"