summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/da/doc/index.docbook
blob: d6d6d9914eaf16d7763753e6562a4b683f91abdd (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY k3b "<application
>K3b</application
>">
<!ENTITY cdrdao "<application
>cdrdao</application
>">
<!ENTITY dvdtools "<application
>DVD+RW-Tools</application
>">
<!ENTITY mkisofs "<application
>mkisofs</application
>">
<!ENTITY cdrecord "<application
>cdrecord</application
>">
<!ENTITY k3bsetup "<application
>K3bSetup</application
>">
<!ENTITY k3b-commands SYSTEM "commands.docbook">
<!ENTITY k3b-audiocd-howto SYSTEM "audiocd-howto.docbook">
<!ENTITY k3b-cdcopy-howto SYSTEM "cdcopy-howto.docbook">
<!ENTITY k3b-dcop SYSTEM "dcop.docbook">
 <!ENTITY kappname "&k3b;">
 <!ENTITY package "kdeextragear-1">
 <!ENTITY % addindex "IGNORE">
 <!ENTITY % Danish "INCLUDE">
]>

<book lang="&language;">

<bookinfo>
<title
>&k3b;-håndbogen</title>

<authorgroup>
 <author
><firstname
>Carsten</firstname
> <surname
>Niehaus</surname
> </author>
 <author
><firstname
>Jakob</firstname
> <surname
>Petsovits</surname
> </author>

<othercredit role="translator"
><firstname
>Erik Kjær</firstname
><surname
>Pedersen</surname
><affiliation
><address
><email
>erik@binghamton.edu</email
></address
></affiliation
><contrib
></contrib
></othercredit
> 

</authorgroup>


<copyright>
 <year
>2003-2004</year>
<holder
>Carsten Niehaus</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<legalnotice
>&FDLNotice;</legalnotice>

<date
>2005-06-21</date>
<releaseinfo
>0.03.00</releaseinfo>

<!-- Abstract about this handbook -->

<abstract>
<para
>&k3b; er et cd- og dvd-brændeprogram for &kde;, med en bekvem brugergrænseflade. </para>
</abstract>

<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>kdeextragear</keyword>
<keyword
>cdrecord</keyword>
<keyword
>dvd</keyword>
<keyword
>cd</keyword>
<keyword
>brænde</keyword>
<keyword
>ripning</keyword>
<keyword
>ISO</keyword>
<keyword
>K3b</keyword>
</keywordset>

</bookinfo>

<chapter id="introduction">
<title
>Indledning</title>

<para
>&k3b; er et cd- og dvd-brændeprogram for Linux-systemer optimeret for &kde;. Det sørger for en bekvem brugergrænseflade for at udføre de fleste aktiviteter for cd- og dvd-brænding, såsom at oprette en lyd-cd fra et sæt lydfiler eller kopiere en cd. Mens den erfarne bruger kan påvirke alle skridt i brændeprocessen, finder nybegynderen komfort i de automatiske indstillinger og rimelige normalværdier i &k3b; som gør det muligt hurtigt at komme i gang. Selve brændingen i &k3b; gøres af kommandolinjeværktøjerne <application
>cdrecord</application
>, <application
>cdrdao</application
> og <application
>growisofs</application
>. </para>
</chapter>

<!-- the GUI comands -->
&k3b-commands;

<chapter id="howtos">
 <title
>Guider for hurtigt at komme i gang med &k3b;</title>
&k3b-audiocd-howto; &k3b-cdcopy-howto; </chapter>

<!-- now the desciption of the DCOP-Interface -->
&k3b-dcop;


<chapter id="faq">
<title
>Spørgsmål og svar</title>
&reporting.bugs; &updating.documentation; <qandaset id="faqlist"
> <qandaentry>
  <question>
   <para
>Kompilering af &k3b; mislykkes med en udefinered type "struct KComboBox". </para>
  </question>
  <answer>
   <para
>Værktøjet <application
>uic</application
> for QT Designer finder ikke KDE's plugin. For at løse dette, kør <application
>qtconfig</application
> og tilføj <filename class="directory"
>$<envar
>TDEDIR</envar
>/lib/trinity/plugins</filename
> i søgestien for plugin (erstat $<envar
>TDEDIR</envar
> med KDE's basismappe). </para>
  </answer>
 </qandaentry>
 <!-- This is a template for a new Q&A-set
 <qandaentry>
  <question>
   <para>
    QUESTION
   </para>
  </question>
  <answer>
   <para>
     ANSWER
   </para>
  </answer>
 </qandaentry>
 -->
</qandaset>
</chapter>

<chapter id="credits">

<!-- Include credits for the programmers, documentation writers, and
contributors here. The license for your software should then be included below
the credits with a reference to the appropriate license file included in the KDE
distribution. -->

<title
>Medvirkende og licens</title>

<para
>&k3b; </para>
<para
>Program ophavsret 1999-2005 Sebastian Trueg <email
>trueg@k3b.org</email
> og k3b-holdet </para>
<para
>Bidragydere: <itemizedlist>
 <listitem
><para
>Thomas Froescher <email
>tfroescher@k3b.org</email
></para>
</listitem>
<listitem
><para
>Christian Kvasny <email
>chris@k3b.org</email
></para>
</listitem>
<listitem
><para
>Klaus-Dieter Krannich <email
>kd@k3b.org</email
></para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para
>Dokumentation ophavsret &copy; 2003-2004 Carsten Niehaus <email
>cniehaus@kde.org</email
> </para>

&erik.kjaer.pedersen.credit; 
&underFDL; &underGPL; </chapter>

<appendix id="installation">
<title
>Installation</title>

<sect1 id="getting-kapp">
<title
>Hvordan får man fat i &k3b;</title>

<!-- This first entity contains boiler plate for applications that are
part of KDE CVS. You should remove it if you are releasing your
application -->
<!-- &install.intro.documentation; ok, removed -->

<para
>Den væsentligste informationssted for &k3b; er <ulink url="http://www.k3b.org/"
>www.k3b.org</ulink
>. Det er stedet at besøge for den mest aktuelle version af &k3b;, tilbagemeldinger og hjælp fra fællesskabet samt nyheder om &k3b; og anden information. </para>

</sect1>

<sect1 id="requirements">
<title
>Krav</title>

<para
>For at det skal lykkes at bruge &k3b; har du brug for &kde; 3.1 eller senere og &Qt; 3.1 eller senere. </para>
<para
>&cdrdao;: optager lyd- eller data-cd-r i tilstanden disk-at-once (DAO) baseret på en tekstbeskrivelse af cd-indholdet (en indholdsfortegnelsesfil). </para>
<para
>&cdrecord;/&mkisofs;: Optager alle slags cd-r. &cdrecord; indeholder alle funktioner fra &cdrdao; og udvidede funktioner, og er derfor &k3b;s standardvalg for at brænde cd'er. I visse tilfælde opnår &cdrdao; dog bedre brændekvalitet for lyd-cd'er. </para>
<para
>&dvdtools;: &dvdtools;-værktøjerne bruges til at brænde og formatere dvd+r(w) og dvd-r(w) medier. </para>

<para
>&k3b; kan valgfrit drage nytte af alle følgende biblioteker: </para>

<para
>cdparanoia: Cdparanoia er et ekstraheringsværktøj for cd-digitallyd (Compact Disc Digital Audio, CDDA), som ofte anføres med det engelske navnet 'ripper' på internettet. </para>

<para
>Ogg Vorbis biblioteket: Ogg Vorbis er en fuldstændigt åben, patentfri, professionel lydkodnings- og strømningsteknologi med alle fordelene af åben kildekode. Brugt af plugin for Ogg Vorbis afkodning og kodning. </para>

<para
>MAD MPEG lydafkodningsbibliotek: En MPEG-lydafkoder med høj kvalitet som understøtter formaterne MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-2.5. Alle tre lydlag, Lag I, Lag II og Lag III (dvs. MP3) er fuldstændigt implementerede. Bruges af pluginnet for MP3-afkodning. </para>

<para
>LAME: En MP3-koder som er højt udviklet, med kvalitet og hastighed som rivaliserer dagens mest avancerede kommercielle afkodere. Bruges af pluginnet for MP3-kodning. </para>

<para
>FLAC: En fri koder med åben kildekode for tabsfri lydkomprimering og afkodning. Bruges af pluginnet for FLAC-afkodning og pluginnet for ekstern lydkodning, så du kan læse og skrive FLAC-filer. </para>

<para
>Afkoderne Libsndfile, FFmpeg, FLAC, Musepack: Andre biblioteker til at behandle en stor mængde lydfilformater. Det er for eksempel muligt at afkode WMA-filer med FFmpeg for at brænde dem på en anden lyd-cd. Bruges af de respektive plugin. </para>

<para
>SoX: Et værktøj som kan konvertere mellem diverse lydfilformat. Bruges af pluginnet for lydkodning med SoX. </para>

<para
>transcode: Et tekstbaseret Linux-værktøj for behandling af videostrømme. Du behøver det hvis du vil rippe dvd-video. </para>

<para
>VCDImager: En fuldstændig suite med værktøjer til at oprette, opdele op og analysere video-cd og super-video-cd. </para>

<para
>Normalize: er et værktøj til at justere lydstyrke for lydfiler til et standardniveau. Det er nyttigt til at lave blandede CD- og MP3-samlinger, hvor forskellige indspilningsniveauer for forskellige plader kan forårsage at lydstyrken varierer stærkt fra sang til sang. </para>

<para
>eMovix: En minimal cd-distribution af Linux som indeholder al programmel til at starte fra en cd, og automatisk afspille alle videofiler som findes i rodmappen på cd'en. </para>

<!-- For a list of updates, you may refer to the application web site
or the ChangeLog file, or ... -->
<para
>Du kan finde en liste af ændringer af &k3b; på <ulink url="http://www.k3b.org"
>http://www.k3b.org</ulink
>. </para>
</sect1>

<sect1 id="compilation">
<title
>Kompilering og installation</title>
&install.compile.documentation; </sect1>

</appendix>

&documentation.index;
</book>