K3b – internationalization translations
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

231 lines
7.0 KiB

 1. # translation of k3bsetup.po to Norwegian Nynorsk
 2. #
 3. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2005, 2006.
 4. # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2007.
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: k3bsetup\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:06+0100\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2007-08-09 19:32+0200\n"
 10. "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
 11. "Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
 12. "Language: nn\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 18. #: _translatorinfo:1
 19. msgid ""
 20. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 21. "Your names"
 22. msgstr "Håvard Korsvoll"
 23. #: _translatorinfo:2
 24. msgid ""
 25. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 26. "Your emails"
 27. msgstr "korsvoll@skulelinux.no"
 28. #: k3bsetup2.cpp:130
 29. msgid ""
 30. "<p>This simple setup assistant is able to set the permissions needed by K3b "
 31. "in order to burn CDs and DVDs. <p>It does not take things like devfs or "
 32. "resmgr into account. In most cases this is not a problem but on some systems "
 33. "the permissions may be altered the next time you login or restart your "
 34. "computer. In those cases it is best to consult the distribution "
 35. "documentation.<p><b>Caution:</b> Although K3bSetup 2 should not be able to "
 36. "mess up your system no guarantee can be given."
 37. msgstr ""
 38. "<p>Denne enkle oppsettsrettleiaren gjer det mogeleg å setja dei løyva som "
 39. "trengst for at K3b skal kunne brenna CDar og DVDar. <p>Det tek ikkje hensyn "
 40. "til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle er dette ikkje noko "
 41. "problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong du loggar inn "
 42. "eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du sjekkar "
 43. "dokumentasjonen til distrubisjonen din.<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup "
 44. "2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt så vert det ikkje gjeven nokon garanti."
 45. #: k3bsetup2.cpp:268 k3bsetup2.cpp:335 k3bsetup2.cpp:345
 46. msgid "no change"
 47. msgstr "inga endring"
 48. #: k3bsetup2.cpp:298
 49. msgid "Generic SCSI Device"
 50. msgstr "Generel SCSI-eining"
 51. #: k3bsetup2.cpp:408
 52. #, c-format
 53. msgid "There is no group %1."
 54. msgstr "Det finst inga gruppe %1"
 55. #: k3bsetup2.cpp:479
 56. msgid "Successfully updated all permissions."
 57. msgstr "Alle løyva blei oppdatert."
 58. #: k3bsetup2.cpp:482
 59. msgid "Could not update all permissions. You should run K3bSetup 2 as root."
 60. msgstr "Klarte ikkje oppdatere alle løyva. Du må køyre K3bSetup 2 som root."
 61. #: k3bsetup2.cpp:484
 62. msgid "Could not update all permissions."
 63. msgstr "Klarte ikkje oppdatere alle løyva."
 64. #: k3bsetup2.cpp:495
 65. msgid ""
 66. "<h2>K3bSetup 2</h2><p>This simple setup assistant is able to set the "
 67. "permissions needed by K3b in order to burn CDs and DVDs.<p>It does not take "
 68. "into account devfs or resmgr, or similar. In most cases this is not a "
 69. "problem, but on some systems the permissions may be altered the next time "
 70. "you login or restart your computer. In these cases it is best to consult the "
 71. "distribution's documentation.<p>The important task that K3bSetup 2 performs "
 72. "is grant write access to the CD and DVD devices.<p><b>Caution:</b> Although "
 73. "K3bSetup 2 should not be able to damage your system, no guarantee can be "
 74. "given."
 75. msgstr ""
 76. "<h2>K3bSetup 2</h2><p>Denne enkle oppsettsrettleiaren er i stand til å setje "
 77. "dei løyva som trengst for K3b for å kunne brenne CDar og DVDar. <p>Det tek "
 78. "ikkje hensyn til ting som devfs eller resmgr. I dei fleste tilfelle er dette "
 79. "ikkje noko problem, men på somme system kan løyva bli endra neste gong du "
 80. "loggar inn eller startar opp maskina. I dei tilfella er det best om du "
 81. "sjekkar dokumentasjonen til distrubisjonen din. <p>Den viktige oppgåva som "
 82. "K3bSetup 2 utfører er å gje skriveløyve til CD og DVD-einingar. "
 83. "<p><b>Åtvaring:</b> Sjølv om K3bSetup 2 ikkje skal øydeleggja systemet ditt "
 84. "så vert det ikkje gjeven nokon garanti."
 85. #: k3bsetup2.cpp:527
 86. msgid "Location of New Drive"
 87. msgstr "Plassering til nytt drev"
 88. #: k3bsetup2.cpp:528
 89. msgid ""
 90. "Please enter the device name where K3b should search\n"
 91. "for a new drive (example: /dev/mebecdrom):"
 92. msgstr ""
 93. "Skriv inn einingsnamnet der K3b skal søkja\n"
 94. "etter eit nytt drev (døme: /dev/mebecdrom):"
 95. #: k3bsetup2.cpp:539
 96. #, c-format
 97. msgid ""
 98. "Could not find an additional device at\n"
 99. "%1"
 100. msgstr ""
 101. "Fann ingen fleire einingar på\n"
 102. "%1"
 103. #: base_k3bsetup2.ui:35
 104. #, no-c-format
 105. msgid "Settings"
 106. msgstr "Innstillingar"
 107. #: base_k3bsetup2.ui:54
 108. #, no-c-format
 109. msgid "Use burning group:"
 110. msgstr "Bruk gruppe for brenning:"
 111. #: base_k3bsetup2.ui:57
 112. #, no-c-format
 113. msgid ""
 114. "<p>If this option is checked, only the users in the specified group will be "
 115. "able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices "
 116. "and the CD recording programs used by K3b.</p>\n"
 117. "<p>Otherwise all users on the system have access to the devices and to all "
 118. "K3b functionality."
 119. msgstr ""
 120. "<p>Viss dette er valt vil berre brukarar i den oppgjevne gruppa vera i stand "
 121. "til å brenne CDar og DVDar. Dette fordi berre dei vil ha tilgang til "
 122. "einingane og CD-brenneprogramma som vert brukt av K3b.</p>\n"
 123. "<p>Viss du ikkje vel dette så vil alle brukarar på systemet ha tilgang til "
 124. "einingane og all funksjonaliteten i K3b."
 125. #: base_k3bsetup2.ui:69
 126. #, no-c-format
 127. msgid "burning"
 128. msgstr "brenning"
 129. #: base_k3bsetup2.ui:104
 130. #, no-c-format
 131. msgid "Users allowed to burn (separated by space):"
 132. msgstr "Brukarar som får lov til å brenne (skilde med mellomrom):"
 133. #: base_k3bsetup2.ui:124
 134. #, no-c-format
 135. msgid "Devices"
 136. msgstr "Einingar"
 137. #: base_k3bsetup2.ui:135
 138. #, no-c-format
 139. msgid "Check the devices whose permissions you want to be changed"
 140. msgstr "Kryss av for dei einingane du vil endra løyve for"
 141. #: base_k3bsetup2.ui:141
 142. #, no-c-format
 143. msgid "Device"
 144. msgstr "Eining"
 145. #: base_k3bsetup2.ui:152
 146. #, no-c-format
 147. msgid "Devicenode"
 148. msgstr "Einingsnode"
 149. #: base_k3bsetup2.ui:163 base_k3bsetup2.ui:294
 150. #, no-c-format
 151. msgid "Permissions"
 152. msgstr "Løyve"
 153. #: base_k3bsetup2.ui:174 base_k3bsetup2.ui:305
 154. #, no-c-format
 155. msgid "New Permissions"
 156. msgstr "Nye løyve"
 157. #: base_k3bsetup2.ui:217
 158. #, no-c-format
 159. msgid "Add Device..."
 160. msgstr "Legg til eining …"
 161. #: base_k3bsetup2.ui:229
 162. #, no-c-format
 163. msgid "External Programs"
 164. msgstr "Eksterne program"
 165. #: base_k3bsetup2.ui:244
 166. #, no-c-format
 167. msgid "Found Programs"
 168. msgstr "Program som er funne"
 169. #: base_k3bsetup2.ui:255
 170. #, no-c-format
 171. msgid "Check the programs whose permissions you want to be changed"
 172. msgstr "Kryss av for dei programma du vil endra løyve for"
 173. #: base_k3bsetup2.ui:261
 174. #, no-c-format
 175. msgid "Program"
 176. msgstr "Program"
 177. #: base_k3bsetup2.ui:272
 178. #, no-c-format
 179. msgid "Version"
 180. msgstr "Versjon"
 181. #: base_k3bsetup2.ui:283
 182. #, no-c-format
 183. msgid "Path"
 184. msgstr "Stig"
 185. #: base_k3bsetup2.ui:325 base_k3bsetup2.ui:336
 186. #, no-c-format
 187. msgid "Search Path"
 188. msgstr "Søkjestig"
 189. #: base_k3bsetup2.ui:347
 190. #, no-c-format
 191. msgid ""
 192. "<qt><b>Hint:</b> to force K3b to use another than the default name for the "
 193. "executable specify it in the search path.</qt>"
 194. msgstr ""
 195. "<qt><b>Tips:</b> for å tvinga K3b til å bruka eit anna namn enn standardnamn "
 196. "for den køyrbare fila til programmet, så kan du oppgje det i søkjestigen.</"
 197. "qt>"