KBFX – an alternative to T-Menu
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

1770 lines
63 KiB

# translation of bg.po to Bulgarian
# Bulgarian translation for KBFX
# Copyright (c) 2007 KBFX Team
# This file is distributed under the same license as the KBFX package.
#
# Lexus <lexus@mail.kbfx.net>, 2006.
# PhobosK <phobosk@mail.kbfx.net>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-04 16:04+0200\n"
"Last-Translator: PhobosK <phobosk@mail.kbfx.net>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Lexus"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lexus_t@abv.bg"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:28
msgid "<p align='center'>%1</p>"
msgstr "<p align='center'>%1</p>"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:30
msgid ""
"<br><p align='center'><font color='#ff0000'>The connection to the KBFX News "
"Section on www.kbfx.net is broken.</font><br><br>If you want you can check "
"the latest news for KBFX from here:<br><a href='http://www.kbfx.net/'>KBFX "
"News</a></p>"
msgstr ""
"<br><p align='center'><font color='#ff0000'>Връзката към \"KBFX Новини\" не "
"може да се осъществи. </font><br><br>Ако желаете можете да проверите "
"последните новости за KBFX тук: <br><a href='http://www.kbfx.net/'>KBFX "
"Новини</a></p>"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:35
msgid ""
"<font size='+1'><b>KBFX start button</b><br></font><b>Tip! </b>You have 3 "
"options to select for your KBFX start button.You have to select <i>(Normal, "
"Pressed, Hover)</i> images. <br>Down below you can also see a preview of the "
"images you have selected."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>KBFX старт бутон</b><br></font><b>Съвет!</b>Имате 3 "
"възможности за избор на KBFX старт бутон. Трябва да изберете изображения "
"за<i>(Нормален, Натиснат, Посочен)</i> бутон. <br>По-надолу можете да "
"разгледате изображенията които сте избрали."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:40
msgid ""
"<font size='+1'><b>About KBFX</b><br></font><b>Tip! </b>Here you can find "
"information about the KBFX Project and all the people involved in it."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>Относно програмата KBFX</b><br></font><b>Съвет!</b>Тук "
"можете да намерите информация относно KBFX проекта и за всички участници в "
"него."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:43
msgid ""
"<font size='+1'><b>KBFX font settings</b><br></font><b>Tip! </b>Here you can "
"set the fonts of the current theme.<br>If you don't have any 'kbfxfontrc' "
"file don't worry about that.<br>When done just hit 'Apply' button and KBFX "
"will save the 'kbfxfontrc' file."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>KBFX настройки на шрифта</b><br></font><b>Съвет!</b>Тук "
"можете да настроите шрифта на настоящата тема.<br>Ако нямате \"kbfxfontrc\" "
"файл, когато приключите, натиснете бутона \"Прилагане\" и \"kbfxfontrc\" ще "
"се създаде автоматично."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:48
msgid ""
"<font size='+1'><b>KBFX Layout</b><br></font><b>Tip! </b>Here you can "
"configure the Look and Feel of your KBFX menu.<br>The most important "
"settings that are used with the '<strong>Make it...</strong>' buttons are "
"marked with '<strong>*</strong>'<br>Have in mind that the Layout of the "
"theme also depends on the sizes of the images!<br>"
msgstr ""
"<font size='+1'><b>KBFX Изглед</b><br></font><b>Съвет! </b>Тук можете да "
"определите външния вид на вашето KBFX меню.<br>Най-важните настройки, които "
"могат да бъдат направени с бутоните'<strong>Направи...</strong>' са "
"отбелязани със'<strong>*</strong>'<br>Трябва да имате в предвид,че Изгледа "
"на темата също е свързан с размерите на изображенията!<br>"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:53
msgid ""
"<font size='+1'><b>KBFX Plugins</b><br></font><b>Tip! </b>Here you can "
"select what plugins will be enabled and in which panel of the KBFX menu."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>KBFX Приставки</b><br></font><b>Съвет! </b>Тук можете да "
"изберете каква приставка ще използвате и в кой панел на KBFX менюто."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:56
msgid ""
"<font size='+1'><b>Menu Type</b><br></font><b>Tip! </b>Please select which "
"kind of menu you would like to use."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>Тип на Менюто</b><br></font><b>Съвет!</b>Моля изберете "
"вида на менюто, което искате да използвате."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:59
msgid ""
"<font size='+1'><b>KBFX Themes</b><br></font><b>Tip! </b>To keep it simple "
"place all your themes inside one folder.<br>Then create different folders "
"inside that folder with different names.<br>KBFX will then read those "
"folders as themes."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>KBFX Теми</b><br></font><b>Съвет!</b>За да запазите "
"темите просто поставете всички ваши теми в една папка.<br>След това създайте "
"в нея други папки с различни имена.<br>KBFX ще разчита тези папки като теми."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:64
msgid ""
"<font size='+1'><b>KBFX tooltip settings</b><br></font><b>Tip! </b>Here you "
"can configure the behaviour of KBFX's own tooltip."
msgstr ""
"<font size='+1'><b>KBFX настройки на подсказките</b><br></font><b>Съвет! </"
"b>Тук можете да определите поведението на избрани от вас KBFX подсказки."
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:79
msgid "Themes"
msgstr "Теми"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:91 configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:56
#, no-c-format
msgid "Start Button"
msgstr "Старт бутон"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:107
msgid "Layout"
msgstr "Изглед"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:117 configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:104
#, no-c-format
msgid "Plugins"
msgstr "Приставки"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:125 configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:88
#, no-c-format
msgid "Tooltip"
msgstr "Подсказка"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:133 configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:80
#, no-c-format
msgid "Menu Style"
msgstr "Стил на менюто"
#: configdialog/kbfxconfigapp.cpp:252
msgid "No default settings here ;)"
msgstr "Тук няма настройки по подразбиране ;)"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui.h:23
msgid ""
"<strong>Name:</strong> Mensur Zahirovic (Nookie)<br><br><strong>Country:</"
"strong> Sweden<br><br><strong>KBFX:</strong> co-author, Q/A, system design, "
"web designer, bug hunter, project administror<br><br><strong>Email:</strong> "
"nookie@mail.kbfx.net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> Mensur Zahirovic (Nookie)<br><br><strong>Страна:</"
"strong> Швеция<br><br><strong>KBFX:</strong> Съавтор, Q/A, системен и уеб "
"дизайн, тестер, администратор на проекта<br><br><strong>Email:</strong> "
"nookie@mail.kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui.h:32
msgid ""
"<strong>Name:</strong> Siraj Razick<br><br><strong>Country:</strong> Sri "
"Lanka<br><br><strong>KBFX:</strong> author, maintainer, developer, project "
"administror<br><br><strong>Email:</strong> siraj@mail.kbfx.net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> Siraj Razick<br><br><strong>Страна:</strong> Шри "
"Ланка<br><br><strong>KBFX:</strong> Автор, поддръжка, разработка, "
"администратор на проекта<br><br><strong>Email:</strong> siraj@mail.kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui.h:41
msgid ""
"<strong>Name:</strong> Nathanael Dracor Gogniat<br><br><strong>Country:</"
"strong> Switzerland<br><br><strong>KBFX:</strong> project technical writer, "
"documentation manager, co-author<br><br><strong>Email:</strong> "
"nathanael@mail.kbfx.net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> Nathanael Dracor Gogniat<br><br><strong>Страна:</"
"strong> Швейцария<br><br><strong>KBFX:</strong> Теьническа доцументация, "
"съавтор<br><br><strong>Email:</strong> nathanael@mail.kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui.h:50
#, fuzzy
msgid ""
"<strong>Name:</strong> PhobosK<br><br><strong>Country:</strong> "
"Bulgaria<br><br><strong>KBFX:</strong> package & release manager, Q/A, bug "
"hunter, mandriva packages, project administrator, developer TQt/C+"
"+<br><br><strong>Email:</strong> phobosk@mail.kbfx.net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> PhobosK<br><br><strong>Страна:</strong> "
"България<br><br><strong>KBFX:</strong> Поддръжка пакети и версии, Q/A, "
"програмни грешки, пакети за mandriva, разработка с Qt/C++, администратор на "
"проекта<br><br><strong>Email:</strong> phobosk@mail.kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui.h:59
#, fuzzy
msgid ""
"<strong>Name:</strong> Johnny Henry Saenz Acuna "
"(scarebyte)<br><br><strong>Country:</strong> Peru<br><br><strong>KBFX:</"
"strong> developer TQt4/C++<br><br><strong>Email:</strong> saenzac@mail.kbfx."
"net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> Johnny Henry Saenz Acuna "
"(scarebyte)<br><br><strong>Страна:</strong> Перу<br><br><strong>KBFX:</"
"strong> Разработчик с Qt4/C++<br><br><strong>Email:</strong> saenzac@mail."
"kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui.h:68
msgid ""
"<strong>Name:</strong> Christoffer Brodd-Reijer "
"(Ephracis)<br><br><strong>Country:</strong> Sweden<br><br><strong>KBFX:</"
"strong> library developer for Raptor<br><br><strong>Email:</strong> "
"ephracis@mail.kbfx.net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> Christoffer Brodd-Reijer "
"(Ephracis)<br><br><strong>Страна:</strong> Швеция<br><br><strong>KBFX:</"
"strong> Разработчик на библиотеките за Raptor<br><br><strong>Email:</strong> "
"ephracis@mail.kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:60
msgid ""
"<p align='center'>Image cannot be used as a pressed button skin!</p><p "
"align='center'>Will use default pressed button skin.</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Изображението не може да бъде използвано като изглед за "
"натиснат бутон!</p><p align='center'>Ще бъде използван изгледа за натиснат "
"бутон по подразбиране.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:62
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:83
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:104
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:283
msgid "Error loading image"
msgstr "Грешка при зареждането на изображението"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:81
msgid ""
"<p align='center'>Image cannot be used as a normal button skin!</p><p "
"align='center'>Will use default normal button skin.</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Изображението не може да бъде използвано като изглед за "
"нормален бутон!</p><p align='center'>Ще бъде използван изгледа за нормален "
"бутон по подразбиране.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:102
msgid ""
"<p align='center'>Image cannot be used as a hover button skin!</p><p "
"align='center'>Will use default hover button skin.</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Изображението не може да бъде използвано като изглед за "
"посочен бутон!</p><p align='center'>Ще бъде използван изгледа за посочен "
"бутон по подразбиране.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:144
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:723
#, no-c-format
msgid "Panel Resize is 'ON'"
msgstr "Оразмеряване на панела 'ВКЛ'"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui.h:150
msgid "Panel Resize is 'OFF'"
msgstr "Оразмеряване на панела 'ИЗКЛ'"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui.h:133
msgid "Select folder to export kbfxfontrc file"
msgstr "Изберете директория където да бъде запазен KBFXLAYOUTRC файла"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui.h:164
msgid ""
"<p align='center'>The Font configuration of the KBFX Theme <strong>%1</"
"strong> has been exported successfully!</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Настройките за Шрифт на KBFX темата <strong>%1</strong>са "
"успешно експортирани!</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui.h:165
msgid "KBFX Font Export Ready"
msgstr "Експортирането на шрифта на KBFX е готово"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:16
msgid "User Properties"
msgstr "Потребителски настройки"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:17
msgid "* Top Bar Properties"
msgstr "* Свойства на Горната Лента"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:18
msgid "* Bottom Bar Properties"
msgstr "* Свойства на Долната Лента"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:20
msgid "* List Box Properties"
msgstr "* Свойства на Списъчното Поле"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:21
msgid "Search Box Properties"
msgstr "Свойства на Полето за Търсене"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:22
msgid "* Item Properties"
msgstr "* Свойства на Приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:24
msgid "* Main Menu Properties"
msgstr "* Свойства на Главното Меню"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:198
msgid "Face Position X"
msgstr "Позиция на Снимката X"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:199
msgid "Face Position Y"
msgstr "Позиция на Снимката Y"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:200
msgid "User Name Position X"
msgstr "Позиция на Потребителското Име X"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:201
msgid "User Name Position Y"
msgstr "Позиция на Потребителското Име Y"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:202
msgid "Face Box Position X"
msgstr "Позиция на Полето за Снимка X"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:203
msgid "Face Box Position Y"
msgstr "Позиция на Полето за Снимка Y"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:204
msgid "Face Box Height"
msgstr "Височина на Полето за Снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:205
msgid "Face Box Width"
msgstr "Ширина на Полето за Снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:206
msgid "Hide User Name"
msgstr "Скриване на Потребителското Име"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:224
msgid "* Top Bar Height"
msgstr "* Височина на Горната Лента"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:230
msgid "Top Bar Width"
msgstr "Ширина на Горната Лента"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:255
msgid "* Bottom Bar Height"
msgstr "* Височина на Долната Лента"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:261
msgid "Bottom Bar Width"
msgstr "Ширина на Долната Лента"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:311
msgid "* List Box Position X"
msgstr "* Позиция на Списъчното Поле X"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:312
msgid "* List Box Position Y"
msgstr "* Позиция на Списъчното Поле Y"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:315
msgid "List Box Height"
msgstr "Височина на Списъчното Поле"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:316
msgid "* List Box Width"
msgstr "* Ширина на Списъчното Поле"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:334
msgid "Search Box Position X"
msgstr "Позиция на Полето за Търсене X"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:335
msgid "Search Box Position Y"
msgstr "Позиция на Полето за Търсене Y"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:338
msgid "Search Box Height"
msgstr "Височина на Полето за Търсене"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:339
msgid "Search Box Width"
msgstr "Ширина на Полето за Търсене"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:357
msgid "* Item Position X"
msgstr "* Позиция на Приложенията X"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:358
msgid "* Item Position Y"
msgstr "* Позиция на Приложенията Y"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:359
msgid "Icon Size in Item"
msgstr "Големина на иконата в Приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:361
msgid "Item Height"
msgstr "Височина на Приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:362
msgid "* Item Width"
msgstr "* Ширина на Приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:363
msgid "Comment Margin in Item"
msgstr "Граница на Коментара в Приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:365
msgid "No Comments in Item"
msgstr "Без коментари в Приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:406
msgid "* Main Menu Height"
msgstr "* Височина на Главното Меню"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:410
msgid "* Main Menu Width"
msgstr "* Ширина на Главното Меню"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:414
msgid "Contracted Menues"
msgstr "Намалени Менюта"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:460
msgid "Select folder to export kbfxlayoutrc file"
msgstr "Изберете папка където да бъде експортиран KBFXLAYOUTRC файла"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:553
msgid ""
"<p align='center'>The Layout configuration of the KBFX Theme <strong>%1</"
"strong> has been exported successfully!</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Настройките на Изгледа на KBFX темата<strong>%1</strong> "
"бяха експортирани успешно!</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:554
msgid "KBFX Layout Export Ready"
msgstr "Експорта на KBFX Изгледа е готов"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:621
msgid ""
"<p align='center'>The Layout configuration of the KBFX Theme <strong>%1</"
"strong> is ready!</p><p align='center'>Be sure to click the <strong>Apply</"
"strong> button in order the changes to become active!</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Конфигурирането на Изгледа на KBFX Темата <strong>%1</"
"strong> е завършено!</p><p align='center'>Натиснете бутона "
"<strong>Прлилагане</strong>за да се активират извършените промени!</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:622
msgid "KBFX Layout Ready"
msgstr "KBFX Изгледа е готов"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:628
msgid ""
"<p align='center'>KBFX will calculate the necessary values using the present "
"values for:</p><p align='center'><strong>* Main Menu Height</strong> and "
"<strong>* Main Menu Width</strong><br><strong>* Bottom Bar Height</strong> "
"and <strong>* Top Bar Height</strong><br></p><p align='center'>So be sure "
"that you have entered their values as you desire!</p><p "
"align='center'><strong>NOTE:</strong> Have in mind that the Layout of the "
"theme also depends on the sizes of the images! So if the theme does not look "
"like as you desire either change the images' sizes to smaller width OR "
"change <strong>* Main Menu Width</strong> to higher value!</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>KBFX ще пресметне необходимите стойности използвайки:</"
"p><p align='center'><strong>* Височина на Главното Меню</strong> и <strong>* "
"Ширина на Главното Меню</strong><br><strong>* Височина на Долната Лента</"
"strong> и <strong>* Височина на Горната Лента</strong><br></p><p "
"align='center'>Така че, моля уверете се, че сте въвели стойностите, които "
"желаете!</p><p align='center'><strong>ЗАБЕЛЕЖКА:</strong> Трябва да се има "
"предвид, че Изгледа на темата е също свързан с размерите на изображенията! "
"Ето защо, ако темата не изглежда както желаете или променете ширината на "
"изображенията ИЛИ заменете стойностите за <strong>*Ширина на Главното Меню</"
"strong> с по-големи!</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:634
msgid "Prepare Layout for the KBFX theme"
msgstr "Подготвяне на Изглед за KBFX тема"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui.h:635
msgid "Prepare"
msgstr "Подготви"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui.h:15
msgid "Left Panel"
msgstr "Ляв Панел"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui.h:16
msgid "Right Panel"
msgstr "Десен Панел"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui.h:79
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui.h:85
msgid "<p align='center'>Not Implemented yet.</p>"
msgstr "<p align='center'>В процес на разработка.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:61
msgid ""
"<p align='center'>Invalid user themes folder!</p><p align='center'>Will use "
"default user themes folder.</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Невалидна папка с теми на потребителя!</p><p "
"align='center'>Ще бъде използвана папката с теми на потребителя по "
"подразбиране.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:63
msgid "Error loading themes"
msgstr "Грешка при зареждането на темите"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:170
msgid ""
"<p align='center'>Are you sure you want to uninstall the KBFX theme <strong>"
"%1</strong>?</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Сигурен ли сте, че искате да деинсталирате тази KBFX тема "
"<strong>%1</strong>?</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:171
msgid "Uninstall KBFX theme"
msgstr "Деинсталиране на KBFX тема"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:172
msgid "Uninstall"
msgstr "Деинсталиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:177
msgid ""
"<p align='center'>Do you want to keep your personal settings for theme "
"<strong>%1</strong>?</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Искате ли да запазите личните си настройки на темата "
"<strong>%1</strong>?</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:178
msgid "Personal settings"
msgstr "Персонални настройки"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:179
msgid "Keep settings"
msgstr "Запази настройките"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:180
msgid "Delete settings"
msgstr "Изтрий настройките"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:210
msgid ""
"<p align='center'>Could not uninstall this KBFX theme.</p><p "
"align='center'>You may not have sufficient permissions to delete the folder "
"<strong>%1<strong>.</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>KBFX темата не може да бъде деинсталирана.</p><p "
"align='center'>Вероятно нямате необходимите права, за да изтриете папката "
"<strong>%1<strong>.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:223
msgid "KBFX theme packages (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz, *.kbfxtheme)"
msgstr " KBFX теми (*.tar, *.tar.bz2, *.tar.gz, *.kbfxtheme)"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:227
msgid "Select KBFX theme package to install"
msgstr "Избор на KBFX тема за инсталиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:243
msgid "<p align='center'>Could not read this KBFX theme package.</p>"
msgstr "<p align='center'>Пакета с KBFX темата не може да бъде прочетен.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:270
msgid "Select personal image"
msgstr "Избиране на Персонална Снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui.h:281
msgid ""
"<p align='center'>Image cannot be used as a personal image!</p><p "
"align='center'>Will use default personal image.</p>"
msgstr ""
"<p align='center'>Изображението не може да бъде използвано като персонална "
"снимка!</p><p align='center'>Ще бъде използвана персоналната снимка по "
"подразбиране.</p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui.h:23
msgid "Turn the animation 'OFF'"
msgstr "Изключи анимацията"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui.h:30
msgid "Turn the animation 'ON'"
msgstr "Включи анимацията"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui.h:53
msgid "Turn the tooltip 'OFF'"
msgstr "Изключи подсказката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui.h:60
msgid "Turn the tooltip 'ON'"
msgstr "Включи подсказката"
#: configdialog/main.cpp:36
msgid "KBFX Configuration Utility"
msgstr "KBFX Конфигуриратор"
#: configdialog/main.cpp:40
msgid "Install KBFX theme from <URL>"
msgstr "Инсталиране на KBFX тема от папка <URL>"
#: configdialog/main.cpp:41
msgid "Prepare KBFX theme from folder <URL>"
msgstr "Подготвяне на KBFX тема от папка <URL>"
#: configdialog/main.cpp:42
msgid "Show the About page"
msgstr "Покажи страницата \"Относно програмата KBFX\""
#: configdialog/main.cpp:79
msgid "<p align='center'>Could not create this KBFX theme package.</p>"
msgstr "<p align='center'>Пакета с KBFX темата не може да бъде създаден.</p>"
#: configdialog/main.cpp:90
msgid "<p align='center'>KBFX Theme <strong>%1</strong> prepared.</p>"
msgstr "<p align='center'>KBFX темата <strong>%1</strong> подготвена.</p>"
#: configdialog/main.cpp:91
msgid "KBFX Theme Ready"
msgstr "KBFX Темата е готова"
#: configdialog/main.cpp:135
msgid "kbfxconfigapp"
msgstr "kbfxconfigapp"
#: kbfxlib/common/kbfxconfig.cpp:32
msgid "Not Specified"
msgstr "Няма Информация"
#: kbfxlib/common/kbfxfontchooser.cpp:38
msgid "Font..."
msgstr "Шрифт..."
#: plugins/applications/kbfxplasmadataplugin.cpp:102
#: plugins/settings/kbfxplasmadatapluginsettings.cpp:103
msgid ""
"<p align='center'>There is a problem in TDE Menu services!<br>KBFX can try "
"to autorepair this problem.<br>Should KBFX autorepair this problem?</p>"
msgstr ""
#: plugins/applications/kbfxplasmadataplugin.cpp:103
#: plugins/settings/kbfxplasmadatapluginsettings.cpp:104
msgid "Problem in TDE Menu Services"
msgstr ""
#: plugins/applications/kbfxplasmadataplugin.cpp:104
#: plugins/settings/kbfxplasmadatapluginsettings.cpp:105
msgid "Do Autorepair"
msgstr ""
#: plugins/applications/kbfxplasmadataplugin.cpp:105
#: plugins/settings/kbfxplasmadatapluginsettings.cpp:106
msgid "Do NOT Autorepair"
msgstr ""
#: src/kbfxbutton.cpp:275
msgid "Remove KBFX from Pannel"
msgstr "Премахване на KBFX от панела"
#: src/kbfxbutton.cpp:277
msgid "Reload KBFX"
msgstr "Презареди KBFX"
#: src/kbfxbutton.cpp:280
msgid "Configure KBFX"
msgstr "Конфигурация на KBFX"
#: src/kbfxbutton.cpp:282
msgid "Edit Applications Menu"
msgstr "Редактиране на Менюто"
#: src/kbfxbutton.cpp:400
msgid ""
"Invalid images were dropped!\n"
"Cannot set the KBFX button to use these images!"
msgstr ""
"Използвахте невалидни изображения!\n"
"Невъзможно е KBFX бутона да използва тези изображения!"
#: src/kbfxbutton.cpp:402
msgid "Error setting KBFX button images"
msgstr "Грешка при настройването на изображенията за KBFX бутона"
#: src/kbfxspinxmenu.cpp:69
msgid "Double click to clear..."
msgstr "Натисни два пъти за да изтриеш..."
#: src/kbfxspinxmenu.cpp:81
msgid "Type here to search..."
msgstr "Пишете тук за да търсите програми..."
#: configdialog/kbfxconfigappui.rc:4
#, no-c-format
msgid "C&ustom"
msgstr "Потребителски &настройки"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:24
#, no-c-format
msgid "Form1"
msgstr "Form1"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:80
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">People behind KBFX</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Хората зад KBFX</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:148
#, no-c-format
msgid "You are running: <b>KBFX 0493</b>"
msgstr "Използвате: <b>KBFX 0493</b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:197
#, no-c-format
msgid ""
"Here are the people behind the KBFX application.\n"
"We would like to thank all people who have helped with KBFX or have donated "
"money to our project!\n"
"THANKS A LOT ALL OF YOU OUT THERE!!!"
msgstr ""
"Това са хората, които стоят зад проекта KBFX.\n"
"Искаме да благодарим на всички, които помогнаха с KBFX и на всички, които "
"дариха средства за нашия проект! МНОГО БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ!!!"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:248
#, no-c-format
msgid ""
"<strong>Name:</strong> Siraj Razick<br><br><strong>Country:</strong> Sri "
"Lanka<br><br><strong>KBFX:</strong> Author, Maintainer, Developer, Project "
"Admin<br><br><strong>Email:</strong> siraj(a)mail.kbfx.net"
msgstr ""
"<strong>Име:</strong> Siraj Razick<br><br><strong>Страна:</strong> Шри "
"Ланка<br><br><strong>KBFX:</strong> Автор, поддръжка, разработка, "
"администратор на проекта<br><br><strong>Email:</strong> siraj@mail.kbfx.net"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:558
#, no-c-format
msgid ""
"<b>Tip!</b> Hover over the contact images to see each personal contact "
"information."
msgstr ""
"Посочете изображение за да видите персонална информация за участниците в "
"проекта."
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:602
#, no-c-format
msgid "SPONSORS!"
msgstr "СПОНСОРИ!"
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:627
#, no-c-format
msgid ""
"We would like to thank swedish computer company <b>PC Agenten</b> for "
"sponsoring us with a server and bandwidth."
msgstr ""
"Благодарим на шведската компания <b>PC Agenten </b> за предоставеният сървър "
"и интернет връзка."
#: configdialog/kbfxconfigdlgabout.ui:649
#, no-c-format
msgid ""
"<p align=\"right\"><u><b><a href='http://www.pcagenten.se'>HTTP://WWW."
"PCAGENTEN.SE</a></u></b></p>"
msgstr ""
"<p align=\"right\"><u><b><a href='http://www.pcagenten.se'>HTTP://WWW."
"PCAGENTEN.SE </a></u></b></p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:27
#, no-c-format
msgid "KBFX Button"
msgstr "KBFX Бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:39
#, no-c-format
msgid ""
"To change KBFX button skin, simply browse to the image you want OR just "
"Drag&Drop the images to their respective place."
msgstr ""
"За да промените изгледа на KBFX бутона просто изберете изображението, което "
"желаете ИЛИ Придърпайте и Пуснете изображението на съответветстващото му "
"място."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:81
#, no-c-format
msgid "\"PRESSED\" IMAGE SELECTION"
msgstr "ИЗБОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ за \"НАТИСНАТ\" БУТОН"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:109
#, no-c-format
msgid "Please select \"pressed\" image."
msgstr "Моля изберете изображение за \"натиснат\" бутон."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:134
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:300
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:478
#, no-c-format
msgid "image/jpeg image/png image/x-xpm image/gif"
msgstr "image/jpeg image/png image/x-xpm image/gif"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:137
#, no-c-format
msgid "The Pressed Button Skin Image"
msgstr "Изображение за Натиснат бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:140
#, no-c-format
msgid "Here you can choose the Pressed Button Skin Image"
msgstr "Тук можете да изберете изображение за изгледа на Натиснат бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:167
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:333
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:511
#, no-c-format
msgid "Preview"
msgstr "Предварителен изглед"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:213
#, no-c-format
msgid "Pressed Button Skin"
msgstr "Изглед на Натиснат бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:216
#, no-c-format
msgid "Here you can Drag&Drop the Pressed Button Skin Image."
msgstr ""
"Тук можете да Придърпате и Пуснете изображението за Изглед на Натиснат Бутон."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:253
#, no-c-format
msgid "\"NORMAL\" IMAGE SELECTION"
msgstr "ИЗБОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ за \"НОРМАЛЕН\" БУТОН"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:281
#, no-c-format
msgid "Please select \"normal\" image."
msgstr "Моля изберете изображение за \"нормален\" бутон."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:303
#, no-c-format
msgid "The Normal Button Skin Image"
msgstr "Изображение за Нормален бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:306
#, no-c-format
msgid "Here you can choose the Normal Button Skin Image"
msgstr "Тук можете да изберете изображение за изгледа на Нормалния бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:382
#, no-c-format
msgid "Normal Button Skin"
msgstr "Изглед на Нормален бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:385
#, no-c-format
msgid "Here you can Drag&Drop the Normal Button Skin Image."
msgstr ""
"Тук можете да Придърпате и Пуснете изображението за Изглед на Нормален Бутон."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:422
#, no-c-format
msgid "\"HOVER\" IMAGE SELECTION"
msgstr "ИЗБОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕ за \"ПОСОЧЕН\" БУТОН"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:450
#, no-c-format
msgid "Please select \"hover\" image."
msgstr "Моля изберете изображение за \"посочен\" бутон."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:481
#, no-c-format
msgid "The Hover Button Skin Image"
msgstr "Изображение за Посочен бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:484
#, no-c-format
msgid "Here you can choose the Hover Button Skin Image"
msgstr "Тук можете да изберете изображение за изгледа на Посочения бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:557
#, no-c-format
msgid "Hover Button Skin"
msgstr "Изглед на Посочен бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:560
#, no-c-format
msgid "Here you can Drag&Drop the Hover Button Skin Image."
msgstr ""
"Тук можете да Придърпате и Пуснете изображението за Изглед на Посочен Бутон."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:614
#, no-c-format
msgid "<h3><p align=\"center\">Please select KBFX button's images</p></h3>"
msgstr ""
"<h3><p align=\"center\">Моля изберете изображенията за KBFX бутона</p></h3>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:639
#, no-c-format
msgid "Resize Panel"
msgstr "Големина на панела"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:667
#, no-c-format
msgid ""
"<b>Tip!</b> This button resizes the panel on which the KBFX button is to "
"button's height or width."
msgstr ""
"<b>Съвет!</b> Бутона променя размера на панела върху който се намира KBFX "
"бутона."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:823
#, no-c-format
msgid "<h3><p align=\"center\">Preview of selected images</p></h3>"
msgstr "<h3><p align=\"center\">Преглед на избраните изображения</p></h3>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:848
#, no-c-format
msgid "Livepreview"
msgstr "Реален преглед"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:876
#, no-c-format
msgid ""
"<b>Tip!</b> To see live preview, hover or press the preview image with your "
"mouse."
msgstr ""
"<b>Съвет!</b> За реалния изглед посочете/натиснете изображението за преглед."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:939
#, no-c-format
msgid "KBFX Button live preview"
msgstr "Реален бутон"
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:942
#, no-c-format
msgid "Here you can see the live preview of the KBFX Button."
msgstr "Тук можете да проверите реалния изглед на KBFX бутона."
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:966
#, no-c-format
msgid "Button Fade Transition Effect"
msgstr ""
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:978
#, no-c-format
msgid "Check this to turn the fade effect of the button ON"
msgstr ""
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:981
#, no-c-format
msgid ""
"This allows you to turn ON or OFF the fade effect for the KBFX button."
"<br>This effect makes transitions between the three images (normal, hover, "
"pressed) animated."
msgstr ""
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:1003
#, no-c-format
msgid "Fade Effect Time (in msec.):"
msgstr ""
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:1006
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:1034
#, no-c-format
msgid ""
"The fade effect transition time in msec. Valid values are between 20 and "
"1000 msec. Default is 75 msec."
msgstr ""
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:1009
#: configdialog/kbfxconfigdlgbutton.ui:1037
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can enter the value of the fade effect transition time in msec."
"<br>Valid values are between 20 and 1000 msec.<br>Default is 75 msec."
msgstr ""
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:24
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:24
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:24
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:24 configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:24
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:27
#, no-c-format
msgid "KBFX Control Center"
msgstr "Контролен Панел на KBFX"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:83
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Font options</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Настройка на шрифта</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:127
#, no-c-format
msgid "EXPORT KBFXFONTRC FILE"
msgstr "ЕКСПОРТ ВЪВ ФАЙЛ"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:130
#, no-c-format
msgid "Export the kbfxfontrc file to a folder"
msgstr "Експорт на kbfxfontrc файла в папка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:154
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:154
#, no-c-format
msgid "Setup fonts for your KBFX"
msgstr "Настройка на шрифтовете на KBFX менюто"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:240
#, no-c-format
msgid "Application \"LINE\":"
msgstr "Линия на програмите:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:259
#, no-c-format
msgid "Horizontal line color in the application area."
msgstr "Цвят на хоризонталната линия в зоната за програми."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:294
#, no-c-format
msgid "Application text :"
msgstr "Текст на Програмите:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:313
#, no-c-format
msgid "Select the color of the \"application\" in the menu."
msgstr "Изберете цвят за \"програма\" в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:348
#, no-c-format
msgid "Comment text:"
msgstr "Текст на Коментара:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:367
#, no-c-format
msgid "Color of the \"comments\" in the menu."
msgstr "Цвят за \"коментар\" в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:402
#, no-c-format
msgid "Name display:"
msgstr "Текст на Името:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:421
#, no-c-format
msgid "The color of your login name in the menu."
msgstr "Цвета на вашето име в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:450
#, no-c-format
msgid "Category text:"
msgstr "Текст на Категориите:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:469
#, no-c-format
msgid "Font color of the categoris in the menu."
msgstr "Цвят на шрифта за категориите в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:504
#, no-c-format
msgid "Separator:"
msgstr "Разделител:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:523
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The color of the separator in the menu."
msgstr "Цвят на шрифта за категориите в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:558
#, no-c-format
msgid "Plugin:"
msgstr "Приставки:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:577
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The color of the plugin in the menu."
msgstr "Цвета на вашето име в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:612
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Tooltip:"
msgstr "Подсказка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:631
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The color of the tooltip in the menu."
msgstr "Цвят на шрифта за категориите в менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:693
#, no-c-format
msgid "Select font for the application's text"
msgstr "Избери шрифт за текста на приложенията"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:712
#, no-c-format
msgid "Select font for the comment's text"
msgstr "Избор на шрифт за текста на коментарите"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:731
#, no-c-format
msgid "Select font for the username's text"
msgstr "Избор на шрифт за текста на потребителското име"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:750
#, no-c-format
msgid "Select font for the category's text"
msgstr "Избор на шрифт за текста на категориите"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:769
#, no-c-format
msgid "Select font for the separator's text"
msgstr "Избор на шрифт за текста на разделителите"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:788
#, no-c-format
msgid "Select font for the plugins' text"
msgstr "Избор на шрифт за текста на плъгините"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:807
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Select font for the tooltip's text"
msgstr "Избор на шрифт за текста на коментарите"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:884
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:210
#, no-c-format
msgid "Theme that is edited:"
msgstr "Тема която се конфигурира:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:925
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:245
#, no-c-format
msgid "<p align=\"left\"><b>default</b></p>"
msgstr "<p align=\"left\"><b>default</b></p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:928
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:248
#, no-c-format
msgid "Please select the theme you want to edit"
msgstr "Моля изберете темата, която желаете да редактирате"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:947
#, no-c-format
msgid "Bold fonts on hover"
msgstr "Открояване под мишката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:950
#: configdialog/kbfxconfigdlgfonts-old.ui:953
#, no-c-format
msgid "Make fonts bolder when you hover the mouse over an item"
msgstr "Удебели шрифтовете при посочване с мишката на програмите"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:83
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Layout options</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Свойства на Изгледа</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:127
#, no-c-format
msgid "EXPORT KBFXLAYOUTRC FILE"
msgstr "Експорт в KBFXLAYOUTRC файл"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:130
#, no-c-format
msgid "Export the kbfxlayoutrc file to a folder"
msgstr "Експорт на KBFXLAYOUTRC файла в папка"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:267
#, no-c-format
msgid "Select the Layout property to change"
msgstr "Изберете свойството на Изгледа промяна"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:327
#, no-c-format
msgid "Make it 2 panels (Left \"ON\")"
msgstr "Направи 2 панелно меню (дясно)"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:343
#, no-c-format
msgid "Make it 2 panels (Right \"ON\")"
msgstr "Направи 2 панелно меню (ляво)"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:359
#, no-c-format
msgid "Make it 3 panels"
msgstr "Направи 3 панелно меню"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:461
#, no-c-format
msgid "textLabel1"
msgstr "textLabel1"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:515
#, no-c-format
msgid "textLabel2"
msgstr "textLabel2"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:569
#, no-c-format
msgid "textLabel3"
msgstr "textLabel3"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:623
#, no-c-format
msgid "textLabel4"
msgstr "textLabel4"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:668
#, no-c-format
msgid "checkBox1"
msgstr "checkBox1"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:747
#, no-c-format
msgid "textLabel5"
msgstr "textLabel5"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:801
#, no-c-format
msgid "textLabel6"
msgstr "textLabel6"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:855
#, no-c-format
msgid "textLabel7"
msgstr "textLabel7"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:909
#, no-c-format
msgid "textLabel8"
msgstr "textLabel8"
#: configdialog/kbfxconfigdlglayout.ui:954
#, no-c-format
msgid "checkBox2"
msgstr "checkBox2"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:27
#, no-c-format
msgid "KBFX Configurator Application"
msgstr "KBFX Конфигуратор"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:64
#, no-c-format
msgid "KBFX Themes"
msgstr "KBFX Теми"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:96
#, no-c-format
msgid "Search Engine"
msgstr "Търсене"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:112
#, no-c-format
msgid "About KBFX"
msgstr "Относно KBFX"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:192
#, no-c-format
msgid ""
"<br><p align=\"center\"><br><br><br>If you want you can check the latest "
"news for KBFX from here:<br><a href=\"http://www.kbfx.net/\">KBFX News</a></"
"p>"
msgstr ""
"<br><p align=\"center\"><br><br><br>Ако желаете можете да проверите "
"последните новости за KBFX на адрес:<br><a href=\"http://www.kbfx.net/"
"\">KBFX Новини</a></p>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:227
#, no-c-format
msgid "Alt+H"
msgstr "Alt+H"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:236
#, no-c-format
msgid "Open Help Documentation"
msgstr "Отваряне на документацията за Помощ"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:255
#, no-c-format
msgid "&Default"
msgstr "&Подразбиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:258
#, no-c-format
msgid "Alt+D"
msgstr "Alt+D"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:267
#, no-c-format
msgid "Apply the default configuration for this section only"
msgstr "Прилагане на настройките по подразбиране само за тази секция"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:306
#, no-c-format
msgid "Alt+A"
msgstr "Alt+A"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:315
#, no-c-format
msgid "Save the configuration and Apply it"
msgstr "Запазване и Прилагане на настройките"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:337
#, no-c-format
msgid "Alt+X"
msgstr "Alt+X"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:346
#, no-c-format
msgid "Exit the configuration without saving"
msgstr "Излизане от настройките без запазване"
#: configdialog/kbfxconfigdlgmain.ui:496
#, no-c-format
msgid "<font size=\"+2\"><b>Kbfx start button</b><br></font>"
msgstr "<font size=\"+2\"><b>KBFX старт бутон</b><br></font>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:80
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Plugins options</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Свойства на приставката</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:99
#, no-c-format
msgid "Select KBFX Panel"
msgstr "Избор на KBFX панел"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:127
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:130
#, no-c-format
msgid "Plugin to configure"
msgstr "Приставка за конфигуриране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:152
#, no-c-format
msgid "Please select the panel you want to configure: "
msgstr "Моля изберете панела който желаете да конфигурирате: "
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:173
#, no-c-format
msgid "&Available Plugins:"
msgstr "&Налични приставки:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:176
#, no-c-format
msgid "&Enabled Plugins:"
msgstr "&Активирани приставки:"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:223
#, no-c-format
msgid "&Configure Plugin"
msgstr "&Конфигуриране на приставките"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:226
#, no-c-format
msgid "Alt+C"
msgstr "Alt+C"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:229
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:232
#, no-c-format
msgid "Configure the selected plugin"
msgstr "Конфигуриране на избраната приставка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:251
#, no-c-format
msgid "&Plugin Information"
msgstr "&Информация за приставката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:254
#, no-c-format
msgid "Alt+P"
msgstr "Alt+P"
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:257
#: configdialog/kbfxconfigdlgplugins.ui:260
#, no-c-format
msgid "Information about the selected plugin"
msgstr "Информация за избраната приставка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:77
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Menu type</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Тип на менюто</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:96
#, no-c-format
msgid "Please select the menu style"
msgstr "Моля изберете стил за менюто"
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:172
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:221
#, no-c-format
msgid "KBFX MENU"
msgstr "KBFX МЕНЮ"
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:197
#: configdialog/kbfxconfigdlgstyle.ui:353
#, fuzzy, no-c-format
msgid "TDE MENU"
msgstr "KDE МЕНЮ"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:55
#, no-c-format
msgid "Select default folder"
msgstr "Избор на папка по подразбиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:93
#, no-c-format
msgid "Please select the target folder where your themes are."
msgstr "Моля изберете папка, в която се намират вашите KBFX теми."
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:126
#, no-c-format
msgid "SpixBar"
msgstr "SpixBar"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:150
#, no-c-format
msgid "Installed Themes"
msgstr "Инсталирани Теми"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:153
#, no-c-format
msgid "Here are listed all the installed KBFX Themes"
msgstr "Тук можете да видите списъка на всички инсталирани KBFX Теми"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:180
#, no-c-format
msgid "Selected Theme Preview"
msgstr "Преглед на Избраната Тема"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:325
#, no-c-format
msgid "Delete Selected"
msgstr "Изтриване"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:328
#, no-c-format
msgid "Delete the Selected Theme"
msgstr "Изтрива Избраната Тема"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:331
#, no-c-format
msgid ""
"Pressing the button will delete the currently selected theme. <br><b>Warning!"
"</b> You cannot delete the installed system wide themes!"
msgstr ""
"Натискането на бутона ще изтрие избраната в момента тема. <br><b>Внимание!</"
"b>Не можете да изтриете теми, които са инсталирани за цялата система!"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:350
#, no-c-format
msgid "Get Themes"
msgstr "Изтегляне"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:353
#, no-c-format
msgid "Get More Themes from the Internet"
msgstr "Изтегляне на още теми от Интернет"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:356
#, no-c-format
msgid ""
"Pressing the button will launch konqueror and go to the KBFX Themes Section "
"on www.kde-look.org"
msgstr ""
"Натискането на бутона ще стартира Konqueror и ще ви отведе до KBFX Секцията "
"за Теми на адрес www.kde-look.org"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:385
#, no-c-format
msgid "Install Theme"
msgstr "Инсталиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:388
#, no-c-format
msgid "Install New Theme from KBFX Theme Package"
msgstr "Инсталиране на Нова Тема от KBFX Пакет за Теми"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:391
#, no-c-format
msgid ""
"Pressing the button will offer a dialog where you can choose KBFX Theme "
"Package to install in your home folder"
msgstr ""
"Натискането на бутона ще отвори диалог от където можете да изберете KBFX "
"Пакет за Тема, която да инсталирате във вашата домашна папка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:410 configdialog/kbfxthemeinfo.ui:24
#, no-c-format
msgid "Theme Info"
msgstr "Информация"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:413
#, no-c-format
msgid "Show specific theme info"
msgstr "Показване на специфична за темата информация"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:416
#, no-c-format
msgid "Pressing the button will show you specific theme info"
msgstr "Този бутон ще Ви покаже специфична за темата информация"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:449
#, no-c-format
msgid "Personal Image"
msgstr "Персонална снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:488
#, no-c-format
msgid "Theme's Default"
msgstr "Снимка на Темата"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:491
#, no-c-format
msgid "Set the Theme's Default Personal Image"
msgstr "Използване на Персонална Снимка на Темата по подразбиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:494
#, no-c-format
msgid ""
"Pressing the button will delete the personal image you have selected and "
"install the theme's default personal image"
msgstr ""
"Натискането на бутона ще изтрие персоналната снимка, която сте избрали и ще "
"я замени с персоналната снимка на темата по подразбиране"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:510
#, no-c-format
msgid "Maxsize 48 x 48"
msgstr "Макс. 48 x 48"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:532
#, no-c-format
msgid "Select New image"
msgstr "Нова снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:535
#, no-c-format
msgid "Select a Personal Image"
msgstr "Избери Персонална Снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:538
#, no-c-format
msgid "Pressing the button will open a dialog to select your personal image"
msgstr ""
"Натискането на бутона ще отвори диалог, чрез който можете да изберете вашата "
"персонална снимка"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:684
#, no-c-format
msgid "This is your personal image displayed at the KBFX menu."
msgstr "Това е Вашата персонална снимка, в KBFX менюто."
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:725
#, no-c-format
msgid "Misc Options"
msgstr "Разни"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:764
#, no-c-format
msgid "Watch System Installs"
msgstr "Наблюдавай системните инсталации"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:767
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:770
#, no-c-format
msgid "Watch for applications installs and reload KBFX if any occurs"
msgstr "Наблюдавай за инсталиране на софтуер и презареди KBFX менюто"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:786
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:789
#, no-c-format
msgid "Show Old Themes"
msgstr "Покажи и старите теми"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:839
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Please select theme folder</p></h3></b>"
msgstr "<h3><p align=\"center\">Моля изберете папка за Темите</p></h3>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgthemes.ui:886
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Installed themes</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Инсталирани теми</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:80
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Tooltip ON or OFF</p></h3></b>"
msgstr ""
"<b><h3><p align=\"center\">Включване/Изключване на подсказката</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:99
#, no-c-format
msgid "Turn off or on the tooltip"
msgstr "Изключване или включване на подсказката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:140
#, no-c-format
msgid ""
"Turn your tooltip off or on. <br>You can see the current status of the "
"tooltip to the right."
msgstr ""
"Включване/изключване подсказката. <br>Състоянието на подсказката в момента "
"е показано в дясно."
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:184
#, no-c-format
msgid "Turn the tooltip \"OFF\""
msgstr "Изключи подсказката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:268
#, no-c-format
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Текст на подсказката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:301
#, no-c-format
msgid "Type the text which you want to be displayed in the tooltip."
msgstr "Въведете текста, за подсказката."
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:406
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Tooltip personal text</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Текст на подсказката</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:425
#, no-c-format
msgid "Tooltip animation"
msgstr "Анимация на подсказката"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:469
#, no-c-format
msgid ""
"Turn your tooltip animation off or on. <br>You can see the current status of "
"the tooltip to the right."
msgstr ""
"Включване/изключване анимацията за подсказката.<br>Състоянието на анимацията "
"в момента е показано в дясно."
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:513
#, no-c-format
msgid "Turn the animation \"ON\""
msgstr "Включи анимацията"
#: configdialog/kbfxconfigdlgtooltip.ui:636
#, no-c-format
msgid "<b><h3><p align=\"center\">Tooltip animation ON or OFF</p></h3></b>"
msgstr "<b><h3><p align=\"center\">Анимиране на подсказката</p></h3></b>"
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:286
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>Name:</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Име:</b></p>"
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:302
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>Version:</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Версия:</b></p>"
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:318
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>Author:</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Автор:</b></p>"
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:334
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>Email:</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Email:</b></p>"
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:350
#, no-c-format
msgid "<p align=\"right\"><b>Homepage:</b></p>"
msgstr "<p align=\"right\"><b>Интернет Адрес:</b></p>"
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:388 configdialog/kbfxthemeinfo.ui:416
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:444 configdialog/kbfxthemeinfo.ui:475
#: configdialog/kbfxthemeinfo.ui:512
#, no-c-format
msgid "Test"
msgstr "Тест"
#, fuzzy
#~ msgid "Fonts"
#~ msgstr "Шрифт..."
#, fuzzy
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Относно KBFX"
#~ msgid "You are running: <b>KBFX "
#~ msgstr "Вие използвате: <b>KBFX"
#~ msgid "This is a help box"
#~ msgstr "Това е прозорец \"Помощ\""
#~ msgid "Water Effect Properties"
#~ msgstr "Ефект тип вода"
#~ msgid "Water Effect Frame Rate"
#~ msgstr "Честота на ефекта тип вода"
#~ msgid "Enabled Water Effect"
#~ msgstr "Активиран ефект тип вода"
#~ msgid "<p align='center'>Not implemented yet.</p>"
#~ msgstr "<p align='center'>В процес на разработка.</p>"
#~ msgid "Convert Theme"
#~ msgstr "Конвертиране на Темата"
#~ msgid "Convert a theme to the new format"
#~ msgstr "Конвертира темата в новият формат"
#~ msgid ""
#~ "Pressing the button will open dialog for converting old themes to the new "
#~ "specifications"
#~ msgstr ""
#~ "Натискането на бутона ще отвори диалог, чрез който можете да конвертирате "
#~ "темата в новият формат"
#~ msgid "This is an about box"
#~ msgstr "Това е прозорец „Относно програмата“"
#~ msgid "Resize Toolbar"
#~ msgstr "Размер на лентата"
#~ msgid "Toolbar Resize is 'ON'"
#~ msgstr "Промяна размера на лентата 'ВКЛ'"
#~ msgid "<b>Installed Themes</b>"
#~ msgstr "<b>Инсталирани Теми</b>"
#~ msgid "Nookie"
#~ msgstr "Nookie"
#~ msgid "Enkelhet"
#~ msgstr "Enkelhet"
#~ msgid "Plugin color:"
#~ msgstr "Цвят на приставката"