KKBSwitch – keyboard layout indicator
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

bg.po 14KB


 1. # translation of bg.po to
 2. # translation of bg.po to
 3. # translation of ru.po to Russian
 4. # translation of .po to Russian
 5. # translation of kkbswitch.po to Russian
 6. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 7. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 8. # Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2003, 2004.
 9. # Petko Yotov <5ko@free.fr>, 2004.
 10. #
 11. msgid ""
 12. msgstr ""
 13. "Project-Id-Version: bg\n"
 14. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
 15. "PO-Revision-Date: 2004-12-21 05:19+0100\n"
 16. "Last-Translator: Petko Yotov <5ko@free.fr>\n"
 17. "Language-Team: <en@li.org>\n"
 18. "Language: \n"
 19. "MIME-Version: 1.0\n"
 20. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 21. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 22. "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 23. #: _translatorinfo:1
 24. msgid ""
 25. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 26. "Your names"
 27. msgstr "Петко Йотов (Petko Yotov)"
 28. #: _translatorinfo:2
 29. msgid ""
 30. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 31. "Your emails"
 32. msgstr "5ko@free.fr"
 33. #: kbconfig.cpp:92
 34. msgid "<Unnamed>"
 35. msgstr "<Без име>"
 36. #: kbconfig.cpp:108
 37. msgid "Activate %1 keyboard layout"
 38. msgstr "Активиране на клавиатура %1"
 39. #: kbconfigdlg.cpp:116
 40. msgid "&General"
 41. msgstr "&Настройки"
 42. #: kbconfigdlg.cpp:120
 43. msgid "Available &keyboard layouts:"
 44. msgstr "Налични &клавиатурни подредби:"
 45. #: kbconfigdlg.cpp:132
 46. msgid ""
 47. "This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
 48. "Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
 49. "layout.\n"
 50. "If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
 51. "with \"Use Default Icon\" button.\n"
 52. "The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
 53. "button to set the default layout."
 54. msgstr ""
 55. "Този списък показва наличните клавиатурни подредби в системата ви.\n"
 56. "Изберете подредбата и натиснете бутона \"Смяна на иконата\", за да смените "
 57. "иконата за дадената клавиатурна подредба.\n"
 58. "Ако сте променили иконата, можете да върнете първоначалната чрез бутона "
 59. "\"Икона по подразбиране\".\n"
 60. "Клавиатурната подредба, показана с удебелен шрифт е основната (използва се "
 61. "при стартиране на системата). Натиснете бутона \"Основна подредба\", за да я "
 62. "смените."
 63. #: kbconfigdlg.cpp:141
 64. msgid "Cha&nge Icon..."
 65. msgstr "&Смяна на иконата..."
 66. #: kbconfigdlg.cpp:144
 67. msgid ""
 68. "Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
 69. "to the left."
 70. msgstr ""
 71. "Натиснете бутона, за да смените иконата за маркираната клавиатурна подредба "
 72. "в левия списък."
 73. #: kbconfigdlg.cpp:147
 74. msgid "Use &Default Icon"
 75. msgstr "&Икона по подразбиране"
 76. #: kbconfigdlg.cpp:150
 77. msgid ""
 78. "Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
 79. "box to the left."
 80. msgstr ""
 81. "Натиснете бутона, за да възстановите първоначалната икона за маркираната "
 82. "подредба в левия списък."
 83. #: kbconfigdlg.cpp:153
 84. msgid "&Set as Default"
 85. msgstr "&Основна подредба"
 86. #: kbconfigdlg.cpp:156
 87. #, fuzzy
 88. msgid ""
 89. "Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
 90. "the default"
 91. msgstr "Натиснете бутона, за да изберете маркираната подредба като основна."
 92. #: kbconfigdlg.cpp:162
 93. msgid "Layout &icon style:"
 94. msgstr "И&зползвана икона:"
 95. #: kbconfigdlg.cpp:167
 96. msgid "Country flag"
 97. msgstr "знаме"
 98. #: kbconfigdlg.cpp:168
 99. msgid "Language code"
 100. msgstr "код на езика"
 101. #: kbconfigdlg.cpp:169
 102. msgid "Flag and code"
 103. msgstr "знаме и код"
 104. #: kbconfigdlg.cpp:173
 105. #, fuzzy
 106. msgid ""
 107. "<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
 108. "You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
 109. "displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
 110. "the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
 111. "language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
 112. msgstr ""
 113. "<p>Изберете вида на използваната икона, показваща текущата клавиатурна "
 114. "подредба\n"
 115. "Можете да изберете измежду следните варианти: <ul> <li><b>знаме</b> - "
 116. "показва отговарящото знаме на страната; <li><b>код на езика</b> - показва "
 117. "дву-буквения ISO-код на езика; <li><b>знаме и код</b> - показва знамето с "
 118. "изписан код върху него.</ul></p>"
 119. #: kbconfigdlg.cpp:181
 120. msgid "&Layout applies to:"
 121. msgstr "См&яната на подредбите е валидна за:"
 122. #: kbconfigdlg.cpp:186
 123. msgid "All windows"
 124. msgstr "всички прозорци"
 125. #: kbconfigdlg.cpp:187
 126. msgid "Windows of one application"
 127. msgstr "всички прозорци на активната програма"
 128. #: kbconfigdlg.cpp:188
 129. msgid "One window"
 130. msgstr "активния прозорец"
 131. #: kbconfigdlg.cpp:191
 132. msgid ""
 133. "<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
 134. "<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
 135. "desktop\n"
 136. "<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
 137. "each application can have its own layout. When you switch between "
 138. "applications, layout follows the active application\n"
 139. "<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
 140. "have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
 141. "active window.</ul></p>"
 142. msgstr ""
 143. "<p>Изберете за кои прозорци е валидна текущата подредба:\n"
 144. "<ul><li><b>всички прозорци</b> - смяната на текущата подредба е валидна за "
 145. "всички прозорци в графичната среда;\n"
 146. "<li><b>всички прозорци на активната програма</b> - смяната на подредбата е "
 147. "валидна във всички прозорци на програмата; всяка програма може да има "
 148. "собствена клавиатурна подредба; когато изведете на преден план друга "
 149. "програма, тя ще бъде с нейната си клавиатурна подредба;\n"
 150. "<li><b>активния прозорец</b> - смяната е активна само за активния прозорец; "
 151. "когато изведете на преден план друг прозорец, той ще бъде със собствената си "
 152. "клавиатурна подредба.</ul></p>"
 153. #: kbconfigdlg.cpp:199
 154. msgid "Use \"&Toggle Mode\""
 155. msgstr "&Режим на превключване"
 156. #: kbconfigdlg.cpp:201
 157. msgid ""
 158. "Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
 159. "When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
 160. "most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
 161. "popup menu"
 162. msgstr ""
 163. "\"Режимът на превключване\" е полезен, ако имате повече от две клавиатурни "
 164. "подредби. Ако режимът е включен, с бързия клавиш или превключвателя "
 165. "преминавате само между двете най-често използвани подредби. За да изберете "
 166. "някоя от другите подредби, натиснете с десния бутон на мишката на иконата на "
 167. "KKBSwitch в панела на KDE."
 168. #: kbconfigdlg.cpp:211
 169. msgid "A&utostart"
 170. msgstr "&Автоматично стартиране"
 171. #: kbconfigdlg.cpp:213
 172. msgid ""
 173. "When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
 174. "log in"
 175. msgstr ""
 176. "Ако отметката е избрана, KKBSwitch ще стартира автоматично при влизане в "
 177. "системата."
 178. #: kbconfigdlg.cpp:219
 179. msgid "Sho&rtcuts"
 180. msgstr "&Бързи клавиши"
 181. #: kbconfigdlg.cpp:220
 182. msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
 183. msgstr "&Използване на бързи клавиши за различните подредби"
 184. #: kbconfigdlg.cpp:222
 185. msgid ""
 186. "Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
 187. "keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
 188. "shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
 189. "or four keyboard layouts configured"
 190. msgstr ""
 191. "Ако тази отметка е избрана, ще можете бързо да превключите към точно "
 192. "определена клавиатурна подредба. За целта настройте бързите клавиши в "
 193. "долното поле. Това е доста полезно, ако имате три или повече клавиатурни "
 194. "подредби."
 195. #: kbpickicondlg.cpp:42
 196. msgid "Pick an icon"
 197. msgstr "Избор на икона"
 198. #: kbpickicondlg.cpp:50
 199. msgid "Select one of the icons"
 200. msgstr "Изберете една от иконите"
 201. #: kbpickicondlg.cpp:52
 202. msgid "&Browse..."
 203. msgstr "&Собствен файл..."
 204. #: kbpickicondlg.cpp:54
 205. msgid "Browse for an image file to use as an icon"
 206. msgstr "Избиране на графичен файл, който да се ползва като икона."
 207. #: kbpickicondlg.cpp:90
 208. msgid ""
 209. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 210. "*.*|All files (*.*)"
 211. msgstr ""
 212. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графични файлове (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 213. "*.*|Всички файлове (*.*)"
 214. #: kbpickicondlg.cpp:101
 215. msgid ""
 216. "The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
 217. "Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
 218. msgstr ""
 219. "Размерът на иконата (%1 на %2) не е подходящ.\n"
 220. "Препоръчителен размер на иконата е %3 на %4.\n"
 221. #: kbpickicondlg.cpp:106
 222. msgid " and also too wide"
 223. msgstr "и твърде широка"
 224. #: kbpickicondlg.cpp:107
 225. msgid " and also too narrow"
 226. msgstr "и твърде тясна"
 227. #: kbpickicondlg.cpp:108
 228. #, c-format
 229. msgid "This image is too big%1."
 230. msgstr "Тази икона е прекалено голяма%1."
 231. #: kbpickicondlg.cpp:110
 232. msgid "This image is too wide."
 233. msgstr "Тази картинка е твърде широка."
 234. #: kbpickicondlg.cpp:111
 235. msgid "This image is too narrow."
 236. msgstr "Тази картинка е твърде тясна."
 237. #: kbpickicondlg.cpp:113
 238. msgid ""
 239. "KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
 240. "very good.\n"
 241. "Are you sure you want to use this image?"
 242. msgstr ""
 243. "KKBSwitch ще я преоразмери до подходящи размери, но резултатът може да не "
 244. "изглежда добре.\n"
 245. "Желаете ли да ползвате точно тази картинка?"
 246. #: kbpickicondlg.cpp:126
 247. msgid ""
 248. "Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
 249. "corrupt."
 250. msgstr ""
 251. "Грешка при отваряне на файла %1. Това или не е графичен файл, или е повреден."
 252. #: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
 253. msgid "Keyboard Switch"
 254. msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби"
 255. #: main.cpp:44
 256. msgid "Creator and maintainer"
 257. msgstr "Автор на програмата и основен разработчик"
 258. #: main.cpp:45
 259. msgid "Default group config and per-window groups"
 260. msgstr ""
 261. "Конфигурация на основните подредби\n"
 262. "и различни подредби за различните прозорци"
 263. #: main.cpp:47
 264. msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
 265. msgstr "FreeBSD-порт, предложения за подобрения"
 266. #: main.cpp:48
 267. msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
 268. msgstr "Предложения за подобрения, превод на украински език"
 269. #: main.cpp:50
 270. msgid "Autostart patch"
 271. msgstr "Кръпка за автоматичното стартиране"
 272. #: main.cpp:51
 273. msgid "Greek translation"
 274. msgstr "Превод на гръцки език"
 275. #: main.cpp:52
 276. msgid "Slovak translation"
 277. msgstr "Превод на словашки език"
 278. #: xkeyboard.cpp:42
 279. msgid ""
 280. "This program was built against XKB extension library\n"
 281. "version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
 282. "This may cause various problems and even result in a complete\n"
 283. "failure to function\n"
 284. msgstr ""
 285. "Тази програма е компилирана с библиотеката XKB версия %1.%2,\n"
 286. "а я стартирате с версия %3.%4.\n"
 287. "Това може да е причина за различни проблеми,\n"
 288. "включително за невъзможност за работа.\n"
 289. #: xkeyboard.cpp:51
 290. msgid ""
 291. "The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
 292. "Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
 293. "This program would not work with this server, so it will exit now\n"
 294. msgstr ""
 295. "X сървърът не поддържа разширението XKB. Или сървърът\n"
 296. " няма поддръжка за XKB, или поддръжката му е била изключена.\n"
 297. "Програмата няма да може да работи с този сървър.\n"
 298. #, fuzzy
 299. #~ msgid "Configure"
 300. #~ msgstr "KBConfig"
 301. #~ msgid "KBConfigDlg"
 302. #~ msgstr "KBConfigDlg"
 303. #~ msgid "KBPickIconDlg"
 304. #~ msgstr "KBPickIconDlg"
 305. #~ msgid "KBSwitchApp"
 306. #~ msgstr "KBSwitchApp"
 307. #~ msgid "KBSwitchIntf"
 308. #~ msgstr "KBSwitchIntf"
 309. #~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
 310. #~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
 311. #~ msgid "SingleWindowWatcher"
 312. #~ msgstr "SingleWindowWatcher"
 313. #~ msgid "WindowClassWatcher"
 314. #~ msgstr "WindowClassWatcher"
 315. #~ msgid "WindowWatcher"
 316. #~ msgstr "WindowWatcher"
 317. #~ msgid "XKeyboard"
 318. #~ msgstr "XKeyboard"