KKBSwitch – keyboard layout indicator
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

sk.po 11KB


 1. # Slovak translation of KKBSwitch 1.4
 2. # Michal Šulek <reloadshot@atlas.sk>, 2004.
 3. msgid ""
 4. msgstr ""
 5. "Project-Id-Version: sk\n"
 6. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
 7. "PO-Revision-Date: 2004-06-16 09:11+0200\n"
 8. "Last-Translator: Michal Šulek <realodshot@atlas.sk>\n"
 9. "Language-Team: sk <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 10. "Language: \n"
 11. "MIME-Version: 1.0\n"
 12. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 15. #: _translatorinfo:1
 16. msgid ""
 17. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 18. "Your names"
 19. msgstr "Michal Šulek"
 20. #: _translatorinfo:2
 21. msgid ""
 22. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 23. "Your emails"
 24. msgstr "reloadshot@atlas.sk"
 25. #: kbconfig.cpp:92
 26. msgid "<Unnamed>"
 27. msgstr "<Nepomenovaný>"
 28. #: kbconfig.cpp:108
 29. msgid "Activate %1 keyboard layout"
 30. msgstr "Aktivovať rozloženie klávesnice %1"
 31. #: kbconfigdlg.cpp:116
 32. msgid "&General"
 33. msgstr "&Všeobecné"
 34. #: kbconfigdlg.cpp:120
 35. msgid "Available &keyboard layouts:"
 36. msgstr "Dostupné rozloženia &klávesnice:"
 37. #: kbconfigdlg.cpp:132
 38. msgid ""
 39. "This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
 40. "Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
 41. "layout.\n"
 42. "If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
 43. "with \"Use Default Icon\" button.\n"
 44. "The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
 45. "button to set the default layout."
 46. msgstr ""
 47. "Tento zoznam obsahuje rozloženia klávesnice dostupné vo vašom systéme.\n"
 48. "Vyberte rozloženie klávesnice a tlačitkom\"Zmeniť ikonu...\" zmente ikonu "
 49. "pre rozloženie.\n"
 50. "Ak ste nastavili nesprávnu ikonu, môžete vrátiť ikonu na štandardnú "
 51. "tlačítkom \"Použiť štandardnú ikonu\".\n"
 52. "Rozloženie zobrazené tučne je východzie rozloženie. Pre nastavenie "
 53. "rozloženiaklávesnice ako východzie použite tlačítko \"Nastaviť ako východzie"
 54. "\"."
 55. #: kbconfigdlg.cpp:141
 56. msgid "Cha&nge Icon..."
 57. msgstr "Zmeniť &ikonu..."
 58. #: kbconfigdlg.cpp:144
 59. msgid ""
 60. "Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
 61. "to the left."
 62. msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony rozloženia."
 63. #: kbconfigdlg.cpp:147
 64. msgid "Use &Default Icon"
 65. msgstr "Použiť š&tandardnú ikonu"
 66. #: kbconfigdlg.cpp:150
 67. msgid ""
 68. "Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
 69. "box to the left."
 70. msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony na štandardnú."
 71. #: kbconfigdlg.cpp:153
 72. msgid "&Set as Default"
 73. msgstr "&Nastaviť ako východzie"
 74. #: kbconfigdlg.cpp:156
 75. #, fuzzy
 76. msgid ""
 77. "Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
 78. "the default"
 79. msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre nastavenie rozloženia ako východzie"
 80. #: kbconfigdlg.cpp:162
 81. msgid "Layout &icon style:"
 82. msgstr "Štýl ikony &rozloženia:"
 83. #: kbconfigdlg.cpp:167
 84. msgid "Country flag"
 85. msgstr "Vlajka štátu"
 86. #: kbconfigdlg.cpp:168
 87. msgid "Language code"
 88. msgstr "Kód jazyka"
 89. #: kbconfigdlg.cpp:169
 90. msgid "Flag and code"
 91. msgstr "Vlajka a kód"
 92. #: kbconfigdlg.cpp:173
 93. #, fuzzy
 94. msgid ""
 95. "<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
 96. "You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
 97. "displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
 98. "the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
 99. "language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
 100. msgstr ""
 101. "<p>Vyberte štýl ikony, ktorá reprezentuje aktuálne rozloženie klávesnice.\n"
 102. "Môžete si zvoliť z nasledujúcich štýlov:<ul><li><b>Vlajka štátu</b> - "
 103. "ukazuje odpovedajúcu vlajku štátu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje 2 písmenový "
 104. "kód jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka prekrývajúci vlajku "
 105. "štátu.</ul></p>"
 106. #: kbconfigdlg.cpp:181
 107. msgid "&Layout applies to:"
 108. msgstr "Rozloženie &aplikovať na:"
 109. #: kbconfigdlg.cpp:186
 110. msgid "All windows"
 111. msgstr "Všetky okná"
 112. #: kbconfigdlg.cpp:187
 113. msgid "Windows of one application"
 114. msgstr "Okná jednej aplikácie"
 115. #: kbconfigdlg.cpp:188
 116. msgid "One window"
 117. msgstr "Jedno okno"
 118. #: kbconfigdlg.cpp:191
 119. msgid ""
 120. "<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
 121. "<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
 122. "desktop\n"
 123. "<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
 124. "each application can have its own layout. When you switch between "
 125. "applications, layout follows the active application\n"
 126. "<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
 127. "have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
 128. "active window.</ul></p>"
 129. msgstr ""
 130. "<p>Vyberte na ktoré okná sa aplikuje aktuálne rozloženie klávesnice:\n"
 131. "<ul><li><b>Všetky okná</b> - jedno rozloženie aplikované na všetky okná "
 132. "vášho desktopu\n"
 133. "<li><b>Okná jednej aplikácie</b> - rozloženie aplikované na jednu aplikáciu; "
 134. "každá aplikácia môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi "
 135. "aplikáciami, rozloženie nasleduje aktívnu aplikáciu\n"
 136. "<li><b>Jedno okno</b> - rozloženie aplikované iba na jedno okno; každé okno "
 137. "môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi oknami, rozloženie "
 138. "nasleduje aktívne okno.</ul></p>"
 139. #: kbconfigdlg.cpp:199
 140. msgid "Use \"&Toggle Mode\""
 141. msgstr "Použiť \"Prepínací &mód\""
 142. #: kbconfigdlg.cpp:201
 143. msgid ""
 144. "Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
 145. "When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
 146. "most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
 147. "popup menu"
 148. msgstr ""
 149. "Prepínací mód je užitočný ak máte definované viac ako dve rozloženia "
 150. "klávesnice. Ak je prepínací mód zapnutý, prepínanie klávesnice prebieha "
 151. "medzi dvoma najčastejšie používanými rozloženiami. Aktivovanie ďalších "
 152. "rozložení prebieha pomocou kontextového menu KKBSwitch na ikonu v KDE panely"
 153. #: kbconfigdlg.cpp:211
 154. msgid "A&utostart"
 155. msgstr "A&utomatický štart"
 156. #: kbconfigdlg.cpp:213
 157. msgid ""
 158. "When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
 159. "log in"
 160. msgstr "Ak je toto začiarknuté, KKBSwitch sa automaticky spustí po prihlásení"
 161. #: kbconfigdlg.cpp:219
 162. msgid "Sho&rtcuts"
 163. msgstr "&Skratky"
 164. #: kbconfigdlg.cpp:220
 165. msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
 166. msgstr "Použiť skratky, ktoré aktivujú rozloženia klávesnice"
 167. #: kbconfigdlg.cpp:222
 168. msgid ""
 169. "Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
 170. "keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
 171. "shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
 172. "or four keyboard layouts configured"
 173. msgstr ""
 174. "Začiarknutím tejto voľby budete môcť aktivovať ktorékoľvek rozloženie "
 175. "klávesnice cez klávesovú skratku. Ak je začiarknutá táto voľba, môžete "
 176. "prispôsobiť skratky pomocou panelu nižšie. Je to obzvlášť užitočné, ak máte "
 177. "nakonfigurované tri alebo štyri rozloženia klávesnice"
 178. #: kbpickicondlg.cpp:42
 179. msgid "Pick an icon"
 180. msgstr "Vyberte ikonu"
 181. #: kbpickicondlg.cpp:50
 182. msgid "Select one of the icons"
 183. msgstr "Vyberte jednu z ikon"
 184. #: kbpickicondlg.cpp:52
 185. msgid "&Browse..."
 186. msgstr "&Prechádzať..."
 187. #: kbpickicondlg.cpp:54
 188. msgid "Browse for an image file to use as an icon"
 189. msgstr "Načíta obrázok, ktorý sa použije ako ikona"
 190. #: kbpickicondlg.cpp:90
 191. msgid ""
 192. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 193. "*.*|All files (*.*)"
 194. msgstr ""
 195. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 196. "*.*|Všetky súbory (*.*)"
 197. #: kbpickicondlg.cpp:101
 198. msgid ""
 199. "The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
 200. "Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
 201. msgstr ""
 202. "Rozmer obrázku (%1 x %2) nie je správny.\n"
 203. "Preferovaný rozmer ikony je %3 x %4.\n"
 204. #: kbpickicondlg.cpp:106
 205. msgid " and also too wide"
 206. msgstr " a tiež príliš široký"
 207. #: kbpickicondlg.cpp:107
 208. msgid " and also too narrow"
 209. msgstr " a tiež príliš úzky"
 210. #: kbpickicondlg.cpp:108
 211. #, c-format
 212. msgid "This image is too big%1."
 213. msgstr "Tento obrázok je príliš veľký %1."
 214. #: kbpickicondlg.cpp:110
 215. msgid "This image is too wide."
 216. msgstr "Tento obrázok je príliš široký."
 217. #: kbpickicondlg.cpp:111
 218. msgid "This image is too narrow."
 219. msgstr "Tento obrázok je príliš úzky."
 220. #: kbpickicondlg.cpp:113
 221. msgid ""
 222. "KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
 223. "very good.\n"
 224. "Are you sure you want to use this image?"
 225. msgstr ""
 226. "KKBSwitch zmení rozmery obrázku na primerané, ale výsledok nemusí vyzerať "
 227. "veľmi dobre.\n"
 228. "Ste si istý, že chcete použiť tento obrázok?"
 229. #: kbpickicondlg.cpp:126
 230. msgid ""
 231. "Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
 232. "corrupt."
 233. msgstr ""
 234. "Nie je možné čítať ikonu zo súboru %1. Buď to nie je obrázok alebo je "
 235. "poškodený."
 236. #: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
 237. msgid "Keyboard Switch"
 238. msgstr "KKBSwitch"
 239. #: main.cpp:44
 240. msgid "Creator and maintainer"
 241. msgstr "Tvorca a udržovateľ"
 242. #: main.cpp:45
 243. msgid "Default group config and per-window groups"
 244. msgstr "Default group config and per-window groups"
 245. #: main.cpp:47
 246. msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
 247. msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcií"
 248. #: main.cpp:48
 249. msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
 250. msgstr "Návrhy funkcií, Ukrajinský preklad"
 251. #: main.cpp:50
 252. msgid "Autostart patch"
 253. msgstr "Patch Automatický štart"
 254. #: main.cpp:51
 255. msgid "Greek translation"
 256. msgstr "Grécky preklad"
 257. #: main.cpp:52
 258. msgid "Slovak translation"
 259. msgstr "Slovenský preklad"
 260. #: xkeyboard.cpp:42
 261. msgid ""
 262. "This program was built against XKB extension library\n"
 263. "version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
 264. "This may cause various problems and even result in a complete\n"
 265. "failure to function\n"
 266. msgstr ""
 267. "Tento program bol vytvorený s knižnicou XKB verzie %1.%2, \n"
 268. "ale beží s knižnicou verzie %3.%4.\n"
 269. "To môže spôsobiť rôzne problémy a dokonca kompletné zlyhanie\n"
 270. "funkcie\n"
 271. #: xkeyboard.cpp:51
 272. msgid ""
 273. "The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
 274. "Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
 275. "This program would not work with this server, so it will exit now\n"
 276. msgstr ""
 277. "X Server nepodporuje kompatibilné rozšírenie XKB.\n"
 278. "Buď XKB server nepodporuje, alebo bolo rozšírenie vypnuté.\n"
 279. "Program by správne nepracoval so serverom a preto bude teraz ukončený\n"
 280. #, fuzzy
 281. #~ msgid "Configure"
 282. #~ msgstr "KBConfig"
 283. #~ msgid "KBConfigDlg"
 284. #~ msgstr "KBConfigDlg"
 285. #~ msgid "KBPickIconDlg"
 286. #~ msgstr "KBPickIconDlg"
 287. #~ msgid "KBSwitchApp"
 288. #~ msgstr "KBSwitchApp"
 289. #~ msgid "KBSwitchIntf"
 290. #~ msgstr "KBSwitchIntf"
 291. #~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
 292. #~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
 293. #~ msgid "SingleWindowWatcher"
 294. #~ msgstr "SingleWindowWatcher"
 295. #~ msgid "WindowClassWatcher"
 296. #~ msgstr "WindowClassWatcher"
 297. #~ msgid "WindowWatcher"
 298. #~ msgstr "WindowWatcher"
 299. #~ msgid "XKeyboard"
 300. #~ msgstr "XKeyboard"