12 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Chris 836761d033 Translated using Weblate (German) преди 1 ден
  Serg Bormant e71c58c9e9 Translated using Weblate (Russian) преди 3 месеца
  Gregory Guy e7dbd05dac
Drop automake build support. преди 5 месеца
  Chris 0c50afd1a7 Translated using Weblate (German) преди 7 месеца
  TDE Weblate 64eee5d7fb Update translation files преди 1 година
  Slávek Banko d42288d09a Update translation template. преди 1 година
  TDE Weblate 204a56c1df Update translation files преди 1 година
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. преди 1 година
  gregory guy eeefa496af
conversion to the cmake building system преди 1 година
  Slávek Banko 98d301c80b Additional k => tde renaming and fixes преди 6 години
  Timothy Pearson 14ad1ca7d3 Additional renaming of kde to tde преди 8 години
  tpearson ace60a4b0e Added KDE3 version of knetstats преди 10 години