MLT library
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

34 lines
1.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <westley>
 3. <producer id="video">
 4. <property name="resource">clip1.dv</property>
 5. </producer>
 6. <producer id="title">
 7. <property name="mlt_service">pango</property>
 8. <property name="resource">+.txt</property>
 9. <property name="font">GJ-TTAvantika 36</property>
 10. <property name="align">1</property>
 11. <property name="fgcolour">0xffffddff</property>
 12. <property name="bgcolour">0x8c101080</property>
 13. <property name="pad">8</property>
 14. <property name="text"><![CDATA[ʾúlÉäºÉÒ qàö»ÉÉ<
 15. HíÉà~ÉÒ+àeôÒ`ò­÷ +y«ÉKÉ §ÉÉWð~É]]></property>
 16. </producer>
 17. <tractor>
 18. <multitrack>
 19. <track producer="title"/>
 20. <track producer="video"/>
 21. </multitrack>
 22. <transition in="0" out="150">
 23. <property name="mlt_service">composite</property>
 24. <property name="a_track">1</property>
 25. <property name="b_track">0</property>
 26. <property name="start">-70%,65%:100%x35%:0</property>
 27. <property name="key[25]">0,65%:100%x35%:100</property>
 28. <property name="key[125]">0,65%:100%x35%:100</property>
 29. <property name="end">0,65%:100%x35%:0</property>
 30. <property name="halign">centre</property>
 31. <property name="valign">centre</property>
 32. </transition>
 33. </tractor>
 34. </westley>