1 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
Slávek Banko b95b665c78
Add CMakeL10n rules. преди 2 години