2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
Slávek Banko 4b7a4e1736
Desktop file translations: преди 1 година
Slávek Banko e532d9345d Add CMakeL10n rules. преди 3 години