Tellico – collection manager for books, videos, music
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

5259 lines
139KB

 1. # Translation of nn to Norwegian Nynorsk
 2. # Copyright (C) 2007 Robby Stephenson <robby@periapsis.org>.
 3. #
 4. # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2005, 2006, 2007, 2008.
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: nn\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2018-12-30 11:46+0100\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2008-03-23 18:52+0100\n"
 10. "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
 11. "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
 12. "Language: nn\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 18. #: _translatorinfo:1
 19. msgid ""
 20. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 21. "Your names"
 22. msgstr "Karl Ove Hufthammer"
 23. #: _translatorinfo:2
 24. msgid ""
 25. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 26. "Your emails"
 27. msgstr "karl@huftis.org"
 28. #: borrowerdialog.cpp:42
 29. msgid "Select Borrower"
 30. msgstr "Vel lånar"
 31. #: borrowerdialog.cpp:49 collections/filecatalog.cpp:36 newstuff/dialog.cpp:118
 32. msgid "Name"
 33. msgstr "Namn"
 34. #: calendarhandler.cpp:167
 35. msgid "Default Calendar"
 36. msgstr "Standardkalender"
 37. #: calendarhandler.cpp:175
 38. msgid ""
 39. "At the moment, Tellico only supports local calendar resources. The active "
 40. "calendar is remotely located, so your loans will not be added."
 41. msgstr ""
 42. "Tellico støttar for tida berre lokale kalenderresursar. Den gjeldande "
 43. "kalenderen er lagra ekstern, og låna vert derfor ikkje lagt til."
 44. #: calendarhandler.cpp:180
 45. msgid "Active Calendar"
 46. msgstr "Aktiv kalender"
 47. #: calendarhandler.cpp:203
 48. msgid "Tellico: %1 is due to return \"%2\""
 49. msgstr "Tellico: %1 må levera att «%2»."
 50. #: cite/lyxpipe.cpp:50
 51. msgid "<qt>Tellico is unable to write to the server pipe at <b>%1</b>.</qt>"
 52. msgstr "<qt>Klarte ikkje skriva til tenarrøyret på <b>%1</b>.</qt>"
 53. #: cite/openoffice.cpp:82
 54. msgid "Connecting to OpenOffice.org..."
 55. msgstr "Koplar til OpenOffice.org …"
 56. #: cite/openoffice.cpp:165 cite/openoffice.cpp:186
 57. msgid "OpenOffice.org Connection"
 58. msgstr "OpenOffice.org-samband"
 59. #: cite/openoffice.cpp:179
 60. msgid ""
 61. "Tellico was unable to connect to OpenOffice.org. Please verify the "
 62. "connection settings below, and that OpenOffice.org Writer is currently "
 63. "running."
 64. msgstr ""
 65. "Tellico klarte ikkje kopla til OpenOffice.org. Sjå til at "
 66. "sambandsinnstillingane nedanfor er rette, og at OpenOffice.org Writer køyrer."
 67. #: cite/openoffice.cpp:191
 68. msgid "Pipe"
 69. msgstr "Røyr"
 70. #: cite/openoffice.cpp:193
 71. msgid "TCP/IP"
 72. msgstr "TCP/IP"
 73. #: collection.cpp:32
 74. msgid "(Empty)"
 75. msgstr "(Tom)"
 76. #: collectionfactory.cpp:81
 77. msgid "My Collection"
 78. msgstr "Samlinga mi"
 79. #: collectionfactory.cpp:82 collections/bibtexcollection.cpp:56
 80. #: collections/boardgamecollection.cpp:37 collections/bookcollection.cpp:39
 81. #: collections/cardcollection.cpp:37 collections/coincollection.cpp:37
 82. #: collections/comicbookcollection.cpp:39 collections/gamecollection.cpp:37
 83. #: collections/musiccollection.cpp:76 collections/stampcollection.cpp:38
 84. #: collections/videocollection.cpp:39 collections/winecollection.cpp:37
 85. #: entryupdater.cpp:229 fetch/fetchmanager.cpp:73 fetchdialog.cpp:169
 86. #: translators/audiofileimporter.cpp:164 translators/tellicoimporter.cpp:434
 87. #: translators/xmlstatehandler.cpp:343
 88. msgid "Title"
 89. msgstr "Tittel"
 90. #: collectionfactory.cpp:83 collections/bibtexcollection.cpp:24
 91. #: collections/bibtexcollection.cpp:58 collections/bibtexcollection.cpp:88
 92. #: collections/boardgamecollection.cpp:19 collections/bookcollection.cpp:19
 93. #: collections/bookcollection.cpp:40 collections/cardcollection.cpp:19
 94. #: collections/coincollection.cpp:19 collections/comicbookcollection.cpp:19
 95. #: collections/filecatalog.cpp:19 collections/gamecollection.cpp:19
 96. #: collections/musiccollection.cpp:19 collections/stampcollection.cpp:19
 97. #: collections/videocollection.cpp:19 collections/videocollection.cpp:40
 98. #: collections/winecollection.cpp:19 configdialog.cpp:198
 99. #: fetch/imdbfetcher.cpp:690 fetch/imdbfetcher.cpp:962 field.cpp:41
 100. #: field.cpp:73 translators/gcfilmsimporter.cpp:77
 101. msgid "General"
 102. msgstr "Generelt"
 103. #: collectionfactory.cpp:124
 104. msgid "Book Collection"
 105. msgstr "Bøker"
 106. #: collectionfactory.cpp:125 collections/bibtexcollection.cpp:30
 107. msgid "Bibliography"
 108. msgstr "Litteraturliste"
 109. #: collectionfactory.cpp:126
 110. msgid "Comic Book Collection"
 111. msgstr "Teikneseriar"
 112. #: collectionfactory.cpp:127
 113. msgid "Video Collection"
 114. msgstr "Filmar"
 115. #: collectionfactory.cpp:128
 116. msgid "Music Collection"
 117. msgstr "Musikk"
 118. #: collectionfactory.cpp:129
 119. msgid "Coin Collection"
 120. msgstr "Myntar"
 121. #: collectionfactory.cpp:130
 122. msgid "Stamp Collection"
 123. msgstr "Frimerke"
 124. #: collectionfactory.cpp:131
 125. msgid "Wine Collection"
 126. msgstr "Vin"
 127. #: collectionfactory.cpp:132
 128. msgid "Card Collection"
 129. msgstr "Samlekort"
 130. #: collectionfactory.cpp:133
 131. msgid "Game Collection"
 132. msgstr "Spel"
 133. #: collectionfactory.cpp:134
 134. msgid "File Catalog"
 135. msgstr "Filkatalog"
 136. #: collectionfactory.cpp:135
 137. msgid "Board Game Collection"
 138. msgstr "Brettspelsamling"
 139. #: collectionfactory.cpp:136
 140. msgid "Custom Collection"
 141. msgstr "Sjølvvald"
 142. #: collectionfieldsdialog.cpp:56
 143. msgid "Collection Fields"
 144. msgstr "Samlingsfelt"
 145. #: collectionfieldsdialog.cpp:68
 146. msgid "Current Fields"
 147. msgstr "Gjeldande felt"
 148. #: collectionfieldsdialog.cpp:84
 149. msgid ""
 150. "_: New Field\n"
 151. "&New"
 152. msgstr "&Nytt"
 153. #: collectionfieldsdialog.cpp:86
 154. msgid "Add a new field to the collection"
 155. msgstr "Legg nytt felt til samlinga."
 156. #: collectionfieldsdialog.cpp:87
 157. msgid ""
 158. "_: Delete Field\n"
 159. "&Delete"
 160. msgstr "&Slett"
 161. #: collectionfieldsdialog.cpp:89
 162. msgid "Remove a field from the collection"
 163. msgstr "Slett felt frå samlinga."
 164. #: collectionfieldsdialog.cpp:98
 165. msgid ""
 166. "Move this field up in the list. The list order is important for the layout "
 167. "of the entry editor."
 168. msgstr ""
 169. "Flytt feltet oppover i lista. Rekkjefølgja avgjer korleis "
 170. "innskrivingsvindauget vert utforma."
 171. #: collectionfieldsdialog.cpp:102
 172. msgid ""
 173. "Move this field down in the list. The list order is important for the layout "
 174. "of the entry editor."
 175. msgstr ""
 176. "Flytt feltet nedover i lista. Rekkjefølgja avgjer korleis "
 177. "innskrivingsvindauget vert utforma."
 178. #: collectionfieldsdialog.cpp:112
 179. msgid "Field Properties"
 180. msgstr "Felteigenskapar"
 181. #: collectionfieldsdialog.cpp:119
 182. msgid "&Title:"
 183. msgstr "&Tittel:"
 184. #: collectionfieldsdialog.cpp:124
 185. msgid "The title of the field"
 186. msgstr "Tittelen på feltet"
 187. #: collectionfieldsdialog.cpp:129
 188. msgid "T&ype:"
 189. msgstr "&Type:"
 190. #: collectionfieldsdialog.cpp:135
 191. msgid "The type of the field determines what values may be used. "
 192. msgstr "Felttypen fastset kva verdiar som kan brukast. "
 193. #: collectionfieldsdialog.cpp:136
 194. msgid "<i>Simple Text</i> is used for most fields. "
 195. msgstr "<i>Enkel tekst</i> er den vanlegaste felttypen. "
 196. #: collectionfieldsdialog.cpp:137
 197. msgid "<i>Paragraph</i> is for large text blocks. "
 198. msgstr "<i>Avsnitt</i> er for større tekstbolkar. "
 199. #: collectionfieldsdialog.cpp:138
 200. msgid "<i>Choice</i> limits the field to certain values. "
 201. msgstr "<i>Valboks</i> avgrenser feltet til visse verdiar. "
 202. #: collectionfieldsdialog.cpp:139
 203. msgid "<i>Checkbox</i> is for a simple yes/no value. "
 204. msgstr "<i>Avkryssingsboks</i> er for ja/nei-verdiar. "
 205. #: collectionfieldsdialog.cpp:140
 206. msgid "<i>Number</i> indicates that the field contains a numerical value. "
 207. msgstr "<i>Tal</i> er for felt som berre kan innehelda tal. "
 208. #: collectionfieldsdialog.cpp:141
 209. msgid ""
 210. "<i>URL</i> is for fields which refer to URLs, including references to other "
 211. "files. "
 212. msgstr ""
 213. "<i>Nettadresse</i> er for felt som refererer til nettadresser eller eksterne "
 214. "filer. "
 215. #: collectionfieldsdialog.cpp:142
 216. msgid "A <i>Table</i> may hold one or more columns of values. "
 217. msgstr ""
 218. "Ein <i>tabell</i> kan innehelda éin eller fleire kolonnar med verdiar. "
 219. #: collectionfieldsdialog.cpp:143
 220. msgid "An <i>Image</i> field holds a picture. "
 221. msgstr "Eit <i>biletfelt</i> inneheld eit bilete. "
 222. #: collectionfieldsdialog.cpp:144
 223. msgid ""
 224. "A <i>Date</i> field can be used for values with a day, month, and year. "
 225. msgstr "Eit <i>datofelt</i> kan brukast for verdiar med dag, månad og år. "
 226. #: collectionfieldsdialog.cpp:145
 227. msgid "A <i>Rating</i> field uses stars to show a rating number. "
 228. msgstr "Eit <i>karakterfelt</i> bruker stjerner for å visa kvalitetsverdien. "
 229. #: collectionfieldsdialog.cpp:146
 230. msgid ""
 231. "A <i>Dependent</i> field depends on the values of other fields, and is "
 232. "formatted according to the field description. "
 233. msgstr ""
 234. "Eit <i>avhengig</i> felt brukar verdiar frå andre felt, og vert formatert "
 235. "etter feltskildringa. "
 236. #: collectionfieldsdialog.cpp:148
 237. msgid ""
 238. "A <i>Read Only</i> is for internal values, possibly useful for import and "
 239. "export. "
 240. msgstr ""
 241. "Eit <i>skriveverna</i> felt er for interne verdiar, og kan vera nyttig ved "
 242. "importering og eksportering. "
 243. #: collectionfieldsdialog.cpp:157
 244. msgid "Cate&gory:"
 245. msgstr "&Kategori:"
 246. #: collectionfieldsdialog.cpp:162
 247. msgid "The field category determines where the field is placed in the editor."
 248. msgstr ""
 249. "Feltkategorien avgjer kor feltet skal plasserast i redigeringsvindauget."
 250. #: collectionfieldsdialog.cpp:179
 251. msgid "Descr&iption:"
 252. msgstr "&Skildring:"
 253. #. TRANSLATORS: Do not translate %{year} and %{title}.
 254. #: collectionfieldsdialog.cpp:186
 255. msgid ""
 256. "The description is a useful reminder of what information is contained in the "
 257. "field. For <i>Dependent</i> fields, the description is a format string such "
 258. "as \"%{year} %{title}\" where the named fields get substituted in the string."
 259. msgstr ""
 260. "Skildringa er ei nyttig påminning om kva informasjon feltet skal innehelda. "
 261. "For <i>avhengige</i> felt er skildringa ein formateringskommando, som "
 262. "«%{year} %{title}», der «%{year}» og «%{title}» er plasshaldarar som vert "
 263. "erstatta med innhaldet i felta."
 264. #: collectionfieldsdialog.cpp:193
 265. msgid "&Default value:"
 266. msgstr "&Standardverdi:"
 267. #: collectionfieldsdialog.cpp:198
 268. msgid "<qt>A default value can be set for new entries.</qt>"
 269. msgstr "<qt>Ein standardverdi som vert brukt for nye oppføringar.</qt>"
 270. #: collectionfieldsdialog.cpp:203
 271. msgid "A&llowed values:"
 272. msgstr "&Moglege verdiar:"
 273. #: collectionfieldsdialog.cpp:208
 274. msgid ""
 275. "<qt>For <i>Choice</i>-type fields, these are the only values allowed. They "
 276. "are placed in a combo box. The possible values have to be separated by a "
 277. "semi-colon, for example: \"dog; cat; mouse\"</qt>"
 278. msgstr ""
 279. "<qt>For <i>valfelt</i> er desse dei moglege alternativa. Dei vert plasserte "
 280. "i ein kombinasjonsboks. Dei ulike verdiane må skiljast med ei semikolon, "
 281. "slik: «hund; katt; mus».</qt>"
 282. #: collectionfieldsdialog.cpp:215
 283. msgid "Extended &properties:"
 284. msgstr "Utvida &eigenskapar:"
 285. #: collectionfieldsdialog.cpp:217
 286. msgid "&Set..."
 287. msgstr "&Set …"
 288. #: collectionfieldsdialog.cpp:221
 289. msgid ""
 290. "Extended field properties are used to specify things such as the "
 291. "corresponding bibtex field."
 292. msgstr ""
 293. "Du kan bruka utvida felteigenskapar for å spesifisera for eksempel "
 294. "tilhøyrande BibTeX-felt."
 295. #: collectionfieldsdialog.cpp:226
 296. msgid "Format Options"
 297. msgstr "Formateringsval"
 298. #: collectionfieldsdialog.cpp:227
 299. msgid "No formatting"
 300. msgstr "Inga formatering"
 301. #: collectionfieldsdialog.cpp:228
 302. msgid ""
 303. "This option prevents the field from ever being automatically formatted or "
 304. "capitalized."
 305. msgstr ""
 306. "Ikkje formater eller endra innhaldet i feltet til store forbokstavar "
 307. "automatisk."
 308. #: collectionfieldsdialog.cpp:230
 309. msgid "Allow auto-capitalization only"
 310. msgstr "Berre endra til store forbokstavar"
 311. #: collectionfieldsdialog.cpp:231
 312. msgid ""
 313. "This option allows the field to be capitalized, but not specially formatted."
 314. msgstr ""
 315. "Endra innhaldet i feltet til store forbokstavar automatisk, men ikkje "
 316. "formater det."
 317. #: collectionfieldsdialog.cpp:233
 318. msgid "Format as a title"
 319. msgstr "Formater som tittel"
 320. #: collectionfieldsdialog.cpp:234
 321. msgid ""
 322. "This option capitalizes and formats the field as a title, but only if those "
 323. "options are globally set."
 324. msgstr ""
 325. "Endra innhaldet i feltet til store forbokstavar automatisk og formater det "
 326. "som ein tittel, men berre viss desse vala er slått på globalt."
 327. #: collectionfieldsdialog.cpp:236
 328. msgid "Format as a name"
 329. msgstr "Formater som namn"
 330. #: collectionfieldsdialog.cpp:237
 331. msgid ""
 332. "This option capitalizes and formats the field as a name, but only if those "
 333. "options are globally set."
 334. msgstr ""
 335. "Endra innhaldet i feltet til store forbokstavar automatisk og formater det "
 336. "som eit namn, men berre viss desse vala er slått på globalt."
 337. #: collectionfieldsdialog.cpp:241
 338. msgid "Field Options"
 339. msgstr "Feltval"
 340. #: collectionfieldsdialog.cpp:242
 341. msgid "Enable auto-completion"
 342. msgstr "Bruk autofullføring"
 343. #: collectionfieldsdialog.cpp:243
 344. #, fuzzy
 345. msgid ""
 346. "If checked, TDE auto-completion will be enabled in the text edit box for "
 347. "this field."
 348. msgstr "Bruk den innebygde KDE-autofullføringa i dette skrivefelt."
 349. #: collectionfieldsdialog.cpp:245
 350. msgid "Allow multiple values"
 351. msgstr "Tillèt fleire verdiar"
 352. #: collectionfieldsdialog.cpp:246
 353. msgid ""
 354. "If checked, Tellico will parse the values in the field for multiple values, "
 355. "separated by a semi-colon."
 356. msgstr ""
 357. "Tillèt fleire verdiar i feltet. Innhaldet vert tolka som ei semikolondelt "
 358. "liste over verdiar."
 359. #: collectionfieldsdialog.cpp:248
 360. msgid "Allow grouping"
 361. msgstr "Tillèt gruppering"
 362. #: collectionfieldsdialog.cpp:249
 363. msgid ""
 364. "If checked, this field may be used to group the entries in the group view."
 365. msgstr "Feltet kan brukast til å gruppera oppføringane i grupperuta."
 366. #: collectionfieldsdialog.cpp:262
 367. msgid "Revert the selected field's properties to the default values."
 368. msgstr "Tilbakestill felteigenskapane til standardverdiane."
 369. #: collectionfieldsdialog.cpp:308
 370. msgid "Modify Fields"
 371. msgstr "Endra felt"
 372. #: collectionfieldsdialog.cpp:322
 373. msgid ""
 374. "<qt>Removing allowed values from the <i>%1</i> field which currently exist "
 375. "in the collection may cause data corruption. Do you want to keep your "
 376. "modified values or cancel and revert to the current ones?</qt>"
 377. msgstr ""
 378. "<qt>Fjerning av tilletne verdiar frå feltet <i>%1</i> kan føra til datatap. "
 379. "Vil du behalda dei endra verdiane, eller avbryta, og gå tilbake dei gamle?</"
 380. "qt>"
 381. #: collectionfieldsdialog.cpp:327
 382. msgid "Keep modified values"
 383. msgstr "Behald dei endra verdiane"
 384. #: collectionfieldsdialog.cpp:411 collectionfieldsdialog.cpp:414
 385. #: translators/csvimporter.cpp:422 translators/csvimporter.cpp:536
 386. msgid "New Field"
 387. msgstr "Nytt felt"
 388. #: collectionfieldsdialog.cpp:747
 389. msgid "Revert Field Properties"
 390. msgstr "Tilbakestill felteigenskapar"
 391. #: collectionfieldsdialog.cpp:748
 392. msgid ""
 393. "<qt><p>Do you really want to revert the properties for the <em>%1</em> field "
 394. "back to their default values?</p></qt>"
 395. msgstr ""
 396. "<qt><p>Er du sikker på at du vil tilbakestilla eigenskapane for feltet <em>"
 397. "%1</em> til standardverdiane?</p></qt>"
 398. #: collectionfieldsdialog.cpp:751
 399. msgid "Revert"
 400. msgstr "Tilbakestill"
 401. #: collectionfieldsdialog.cpp:874
 402. msgid "Extended Field Properties"
 403. msgstr "Utvida felteigenskapar"
 404. #: collectionfieldsdialog.cpp:875 collections/filecatalog.cpp:95
 405. msgid "Property"
 406. msgstr "Eigenskap"
 407. #: collectionfieldsdialog.cpp:875 collections/filecatalog.cpp:96
 408. msgid "Value"
 409. msgstr "Verdi"
 410. #: collectionfieldsdialog.cpp:904
 411. msgid "A field with this title already exists. Please enter a different title."
 412. msgstr "Det finst allereie eit felt med denne tittelen. Vel ein annan tittel."
 413. #: collectionfieldsdialog.cpp:911
 414. msgid "<qt>The category may not be empty. Please enter a category.</qt>"
 415. msgstr "<qt>Kategorien kan ikkje vera tom. Vel kategori.</qt>"
 416. #: collectionfieldsdialog.cpp:919
 417. msgid ""
 418. "<qt>A field may not be in the same category as a <em>Paragraph</em>, "
 419. "<em>Table</em> or <em>Image</em> field. Please enter a different category.</"
 420. "qt>"
 421. msgstr ""
 422. "<qt>Eit felt kan ikkje vera i same kategori som eit <em>avsnitts-</em>, "
 423. "<em>tabell</em> eller <em>biletfelt</em>. Vel ein annan kategori.</qt>"
 424. #: collectionfieldsdialog.cpp:927
 425. msgid ""
 426. "A field's title may not be the same as an existing category. Please enter a "
 427. "different title."
 428. msgstr ""
 429. "Tittelen til felt kan ikkje vera lik ein eksisterande kategori. Vel ein "
 430. "annan tittel."
 431. #: collectionfieldsdialog.cpp:939
 432. msgid ""
 433. "The range for a rating field must be between 1 and 10, and the lower bound "
 434. "must be less than the higher bound. Please enter different low and high "
 435. "properties."
 436. msgstr ""
 437. "Verdiområdet til eit karakterfelt må vera mellom 1 og 10, og den nedre "
 438. "grensa må vera mindre enn den øvre. Vel nye verdiar."
 439. #: collectionfieldsdialog.cpp:954
 440. msgid "Tables are limited to a maximum of ten columns."
 441. msgstr "Tabellar kan ikkje ha meir enn ti kolonnar."
 442. #: collections/bibtexcollection.cpp:25 collections/bookcollection.cpp:20
 443. #: collections/comicbookcollection.cpp:20 translators/grs1importer.cpp:58
 444. #: translators/grs1importer.cpp:63 translators/pdfimporter.cpp:174
 445. msgid "Publishing"
 446. msgstr "Utgjeving"
 447. #: collections/bibtexcollection.cpp:26 fetch/entrezfetcher.cpp:402
 448. #: translators/risimporter.cpp:305
 449. msgid "Miscellaneous"
 450. msgstr ""
 451. #: collections/bibtexcollection.cpp:72
 452. msgid "Entry Type"
 453. msgstr "Oppføringstype"
 454. #: collections/bibtexcollection.cpp:76
 455. msgid "These entry types are specific to bibtex. See the bibtex documentation."
 456. msgstr ""
 457. "Desse oppføringstypane gjeld berre BibTeX. Sjå hjelpeteksten til BibTeX."
 458. #: collections/bibtexcollection.cpp:79 collections/bookcollection.cpp:50
 459. msgid "Author"
 460. msgstr "Forfattar"
 461. #: collections/bibtexcollection.cpp:86
 462. msgid "Bibtex Key"
 463. msgstr "BibTeX-nøkkel"
 464. #: collections/bibtexcollection.cpp:92
 465. msgid "Book Title"
 466. msgstr "Boktittel"
 467. #: collections/bibtexcollection.cpp:98 collections/bookcollection.cpp:56
 468. msgid "Editor"
 469. msgstr "Redaktør"
 470. #: collections/bibtexcollection.cpp:105
 471. msgid "Organization"
 472. msgstr "Organisasjon"
 473. #: collections/bibtexcollection.cpp:120 collections/boardgamecollection.cpp:60
 474. #: collections/bookcollection.cpp:79 collections/comicbookcollection.cpp:73
 475. msgid "Publisher"
 476. msgstr "Forlag"
 477. #: collections/bibtexcollection.cpp:127 fetch/srufetcher.cpp:423
 478. #: fetch/z3950fetcher.cpp:692
 479. msgid "Address"
 480. msgstr "Adresse"
 481. #: collections/bibtexcollection.cpp:133 collections/bookcollection.cpp:85
 482. #: collections/comicbookcollection.cpp:79
 483. msgid "Edition"
 484. msgstr "Utgåve"
 485. #: collections/bibtexcollection.cpp:140 collections/bookcollection.cpp:111
 486. #: collections/comicbookcollection.cpp:90
 487. msgid "Pages"
 488. msgstr "Sider"
 489. #: collections/bibtexcollection.cpp:145 collections/cardcollection.cpp:66
 490. #: collections/coincollection.cpp:56 collections/musiccollection.cpp:62
 491. msgid "Year"
 492. msgstr "År"
 493. #: collections/bibtexcollection.cpp:151 collections/bookcollection.cpp:101
 494. #: translators/grs1importer.cpp:57
 495. msgid "ISBN#"
 496. msgstr "ISBN"
 497. #: collections/bibtexcollection.cpp:154 collections/bookcollection.cpp:103
 498. #: translators/grs1importer.cpp:59
 499. msgid "International Standard Book Number"
 500. msgstr "International Standard Book Number (internasjonalt standardboknummer)."
 501. #: collections/bibtexcollection.cpp:157 collections/bookcollection.cpp:64
 502. msgid "Journal"
 503. msgstr "Tidsskrift"
 504. #: collections/bibtexcollection.cpp:164 fetch/fetchmanager.cpp:78
 505. msgid "DOI"
 506. msgstr "DOI"
 507. #: collections/bibtexcollection.cpp:167
 508. msgid "Digital Object Identifier"
 509. msgstr "Digitalobjekt-identifikator"
 510. #: collections/bibtexcollection.cpp:172
 511. msgid "Month"
 512. msgstr "Månad"
 513. #: collections/bibtexcollection.cpp:178 field.cpp:493
 514. msgid "Number"
 515. msgstr "Tal"
 516. #: collections/bibtexcollection.cpp:183
 517. msgid "How Published"
 518. msgstr "Publiseringsmåte"
 519. #: collections/bibtexcollection.cpp:195
 520. msgid "Chapter"
 521. msgstr "Kapittel"
 522. #: collections/bibtexcollection.cpp:200 collections/bookcollection.cpp:138
 523. #: collections/cardcollection.cpp:71 collections/comicbookcollection.cpp:62
 524. msgid "Series"
 525. msgstr "Serie"
 526. #: collections/bibtexcollection.cpp:207 collections/filecatalog.cpp:50
 527. msgid "Volume"
 528. msgstr "Volum"
 529. #: collections/bibtexcollection.cpp:212
 530. msgid "Cross-Reference"
 531. msgstr "Kryssreferanse"
 532. #: collections/bibtexcollection.cpp:222 collections/bookcollection.cpp:133
 533. #: collections/cardcollection.cpp:100 collections/comicbookcollection.cpp:112
 534. #: collections/musiccollection.cpp:103 collections/videocollection.cpp:207
 535. #: fetch/amazonfetcher.cpp:970
 536. msgid "Keywords"
 537. msgstr "Nøkkelord"
 538. #: collections/bibtexcollection.cpp:228 collections/filecatalog.cpp:41
 539. #: fetch/entrezfetcher.cpp:401 fetch/entrezfetcher.cpp:494 field.cpp:494
 540. #: translators/gcfilmsimporter.cpp:76
 541. msgid "URL"
 542. msgstr "Adresse"
 543. #: collections/bibtexcollection.cpp:233 fetch/entrezfetcher.cpp:493
 544. #: fetch/srufetcher.cpp:424 fetch/z3950fetcher.cpp:693
 545. msgid "Abstract"
 546. msgstr "Samandrag"
 547. #: collections/bibtexcollection.cpp:237
 548. msgid "Notes"
 549. msgstr "Merknader"
 550. #: collections/boardgamecollection.cpp:20 collections/bookcollection.cpp:22
 551. #: collections/cardcollection.cpp:20 collections/coincollection.cpp:20
 552. #: collections/comicbookcollection.cpp:22 collections/gamecollection.cpp:20
 553. #: collections/musiccollection.cpp:20 collections/stampcollection.cpp:21
 554. #: collections/videocollection.cpp:22 collections/winecollection.cpp:20
 555. #: document.cpp:479
 556. msgid "Personal"
 557. msgstr "Personleg"
 558. #: collections/boardgamecollection.cpp:26
 559. msgid "My Board Games"
 560. msgstr "Brettspela mine"
 561. #: collections/boardgamecollection.cpp:43 collections/bookcollection.cpp:126
 562. #: collections/comicbookcollection.cpp:106 collections/gamecollection.cpp:54
 563. #: collections/musiccollection.cpp:67 collections/videocollection.cpp:67
 564. msgid "Genre"
 565. msgstr "Sjanger"
 566. #: collections/boardgamecollection.cpp:49
 567. msgid "Mechanism"
 568. msgstr "Mekanisme"
 569. #: collections/boardgamecollection.cpp:55 collections/gamecollection.cpp:60
 570. msgid "Release Year"
 571. msgstr "Utgjevingsår"
 572. #: collections/boardgamecollection.cpp:66
 573. msgid "Designer"
 574. msgstr "Designar"
 575. #: collections/boardgamecollection.cpp:72
 576. msgid "Number of Players"
 577. msgstr "Talet på spelarar"
 578. #: collections/boardgamecollection.cpp:77 collections/filecatalog.cpp:45
 579. #: collections/gamecollection.cpp:87 collections/stampcollection.cpp:44
 580. #: entryupdater.cpp:230 fetchdialog.cpp:170
 581. msgid "Description"
 582. msgstr "Skildring"
 583. #: collections/boardgamecollection.cpp:80 collections/bookcollection.cpp:169
 584. #: collections/musiccollection.cpp:81 collections/winecollection.cpp:102
 585. #: field.cpp:500 newstuff/dialog.cpp:120
 586. msgid "Rating"
 587. msgstr "Karakter"
 588. #: collections/boardgamecollection.cpp:85 collections/bookcollection.cpp:70
 589. #: collections/cardcollection.cpp:82 collections/coincollection.cpp:103
 590. #: collections/comicbookcollection.cpp:126 collections/gamecollection.cpp:99
 591. #: collections/musiccollection.cpp:86 collections/stampcollection.cpp:105
 592. #: collections/videocollection.cpp:190 collections/winecollection.cpp:79
 593. msgid "Purchase Date"
 594. msgstr "Kjøpsdato"
 595. #: collections/boardgamecollection.cpp:90 collections/bookcollection.cpp:161
 596. #: collections/cardcollection.cpp:96 collections/coincollection.cpp:118
 597. #: collections/comicbookcollection.cpp:139 collections/gamecollection.cpp:104
 598. #: collections/musiccollection.cpp:91 collections/stampcollection.cpp:120
 599. #: collections/videocollection.cpp:195 collections/winecollection.cpp:107
 600. msgid "Gift"
 601. msgstr "Gåve"
 602. #: collections/boardgamecollection.cpp:94 collections/bookcollection.cpp:75
 603. #: collections/cardcollection.cpp:87 collections/coincollection.cpp:108
 604. #: collections/comicbookcollection.cpp:131 collections/gamecollection.cpp:108
 605. #: collections/musiccollection.cpp:95 collections/stampcollection.cpp:110
 606. #: collections/videocollection.cpp:199 collections/winecollection.cpp:84
 607. msgid "Purchase Price"
 608. msgstr "Kjøpspris"
 609. #: collections/boardgamecollection.cpp:98 collections/bookcollection.cpp:165
 610. #: collections/comicbookcollection.cpp:143 collections/gamecollection.cpp:112
 611. #: collections/musiccollection.cpp:99 collections/videocollection.cpp:203
 612. #: document.cpp:477
 613. msgid "Loaned"
 614. msgstr "Lånt ut"
 615. #: collections/boardgamecollection.cpp:102 collections/gamecollection.cpp:116
 616. #: collections/musiccollection.cpp:108 collections/videocollection.cpp:212
 617. msgid "Cover"
 618. msgstr "Omslag"
 619. #: collections/boardgamecollection.cpp:105 collections/bookcollection.cpp:177
 620. #: collections/cardcollection.cpp:115 collections/coincollection.cpp:128
 621. #: collections/comicbookcollection.cpp:150 collections/gamecollection.cpp:119
 622. #: collections/musiccollection.cpp:111 collections/stampcollection.cpp:127
 623. #: collections/videocollection.cpp:215 collections/winecollection.cpp:114
 624. msgid "Comments"
 625. msgstr "Merknader"
 626. #: collections/bookcollection.cpp:21 collections/comicbookcollection.cpp:21
 627. msgid "Classification"
 628. msgstr "Klassifisering"
 629. #: collections/bookcollection.cpp:28
 630. msgid "My Books"
 631. msgstr "Bøkene mine"
 632. #: collections/bookcollection.cpp:45 collections/comicbookcollection.cpp:45
 633. msgid "Subtitle"
 634. msgstr "Undertittel"
 635. #: collections/bookcollection.cpp:63 translators/alexandriaimporter.cpp:134
 636. msgid "Hardback"
 637. msgstr "Innbunden"
 638. #: collections/bookcollection.cpp:63
 639. msgid "Paperback"
 640. msgstr "Mjuk perm"
 641. #: collections/bookcollection.cpp:63
 642. msgid "Trade Paperback"
 643. msgstr "Stiv perm"
 644. #: collections/bookcollection.cpp:64
 645. msgid "E-Book"
 646. msgstr "E-bok"
 647. #: collections/bookcollection.cpp:64
 648. msgid "Magazine"
 649. msgstr "Blad"
 650. #: collections/bookcollection.cpp:65
 651. msgid "Binding"
 652. msgstr "Innbinding"
 653. #: collections/bookcollection.cpp:91
 654. msgid "Copyright Year"
 655. msgstr "Copyrightår"
 656. #: collections/bookcollection.cpp:96 collections/comicbookcollection.cpp:85
 657. msgid "Publication Year"
 658. msgstr "Utgjevingsår"
 659. #: collections/bookcollection.cpp:106 fetch/fetchmanager.cpp:82
 660. msgid "LCCN#"
 661. msgstr "LCCN"
 662. #: collections/bookcollection.cpp:108
 663. msgid "Library of Congress Control Number"
 664. msgstr "Library of Congress Control Number."
 665. #: collections/bookcollection.cpp:115
 666. msgid "Translator"
 667. msgstr "Omsetjar"
 668. #: collections/bookcollection.cpp:121 collections/comicbookcollection.cpp:100
 669. #: translators/grs1importer.cpp:62
 670. msgid "Language"
 671. msgstr "Språk"
 672. #: collections/bookcollection.cpp:143
 673. msgid "Series Number"
 674. msgstr "Serienummer"
 675. #: collections/bookcollection.cpp:148 mainwindow.cpp:190
 676. msgid "New"
 677. msgstr "Ny"
 678. #: collections/bookcollection.cpp:148
 679. msgid "Used"
 680. msgstr "Brukt"
 681. #: collections/bookcollection.cpp:149 collections/comicbookcollection.cpp:122
 682. #: collections/stampcollection.cpp:20
 683. msgid "Condition"
 684. msgstr "Tilstand"
 685. #: collections/bookcollection.cpp:153 collections/comicbookcollection.cpp:135
 686. msgid "Signed"
 687. msgstr "Signert"
 688. #: collections/bookcollection.cpp:157
 689. msgid "Read"
 690. msgstr "Lesen"
 691. #: collections/bookcollection.cpp:174 collections/comicbookcollection.cpp:147
 692. #: fetch/arxivfetcher.cpp:216 fetch/crossreffetcher.cpp:208
 693. #: translators/pdfimporter.cpp:204 translators/referencerimporter.cpp:48
 694. msgid "Front Cover"
 695. msgstr "Forside"
 696. #: collections/cardcollection.cpp:26
 697. msgid "My Cards"
 698. msgstr "Samlekorta mine"
 699. #: collections/cardcollection.cpp:43
 700. msgid "Player"
 701. msgstr "Spelar"
 702. #: collections/cardcollection.cpp:49
 703. msgid "Team"
 704. msgstr "Lag"
 705. #: collections/cardcollection.cpp:55
 706. msgid "Brand"
 707. msgstr "Merke"
 708. #: collections/cardcollection.cpp:62
 709. msgid "Card Number"
 710. msgstr "Kortnummer"
 711. #: collections/cardcollection.cpp:77
 712. msgid "Card Type"
 713. msgstr "Korttype"
 714. #: collections/cardcollection.cpp:91 collections/coincollection.cpp:112
 715. #: collections/stampcollection.cpp:114 collections/winecollection.cpp:88
 716. msgid "Location"
 717. msgstr "Plassering"
 718. #: collections/cardcollection.cpp:105 collections/winecollection.cpp:93
 719. msgid "Quantity"
 720. msgstr "Kvantum"
 721. #: collections/cardcollection.cpp:109
 722. msgid "Front Image"
 723. msgstr "Framside"
 724. #: collections/cardcollection.cpp:112
 725. msgid "Back Image"
 726. msgstr "Bakside"
 727. #: collections/coincollection.cpp:26
 728. msgid "My Coins"
 729. msgstr "Myntane mine"
 730. #: collections/coincollection.cpp:44 collections/winecollection.cpp:68
 731. msgid "Type"
 732. msgstr "Type"
 733. #. TRANSLATORS: denomination refers to the monetary value.
 734. #: collections/coincollection.cpp:51 collections/stampcollection.cpp:50
 735. msgid "Denomination"
 736. msgstr "Pålydande verdi"
 737. #: collections/coincollection.cpp:61
 738. msgid "Mint Mark"
 739. msgstr "Stempelglans"
 740. #: collections/coincollection.cpp:67 collections/comicbookcollection.cpp:94
 741. #: collections/stampcollection.cpp:55 collections/winecollection.cpp:73
 742. msgid "Country"
 743. msgstr "Land"
 744. #: collections/coincollection.cpp:73
 745. msgid "Coin Set"
 746. msgstr "Myntsett"
 747. #: collections/coincollection.cpp:83
 748. msgid ""
 749. "_: Coin grade levels - Proof-65,Proof-60,Mint State-65,Mint State-60,Almost "
 750. "Uncirculated-55,Almost Uncirculated-50,Extremely Fine-40,Very Fine-30,Very "
 751. "Fine-20,Fine-12,Very Good-8,Good-4,Fair\n"
 752. "Proof-65,Proof-60,Mint State-65,Mint State-60,Almost Uncirculated-55,Almost "
 753. "Uncirculated-50,Extremely Fine-40,Very Fine-30,Very Fine-20,Fine-12,Very "
 754. "Good-8,Good-4,Fair"
 755. msgstr ""
 756. #: collections/coincollection.cpp:88 collections/stampcollection.cpp:80
 757. msgid "Grade"
 758. msgstr "Kvalitet"
 759. #: collections/coincollection.cpp:96
 760. msgid ""
 761. "_: Coin grading services - PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI\n"
 762. "PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI"
 763. msgstr "PCGS,NGC,ANACS,ICG,ASA,PCI"
 764. #: collections/coincollection.cpp:98
 765. msgid "Grading Service"
 766. msgstr "Graderingsteneste"
 767. #: collections/coincollection.cpp:122
 768. msgid "Obverse"
 769. msgstr "Framside"
 770. #: collections/coincollection.cpp:125
 771. msgid "Reverse"
 772. msgstr "Bakside"
 773. #: collections/comicbookcollection.cpp:28
 774. msgid "My Comic Books"
 775. msgstr "Teikneseriane mine"
 776. #: collections/comicbookcollection.cpp:50 collections/videocollection.cpp:121
 777. msgid "Writer"
 778. msgstr "Forfattar"
 779. #: collections/comicbookcollection.cpp:56
 780. msgid ""
 781. "_: Comic Book Illustrator\n"
 782. "Artist"
 783. msgstr "Teiknar"
 784. #: collections/comicbookcollection.cpp:68
 785. msgid "Issue"
 786. msgstr "Nummer"
 787. #: collections/comicbookcollection.cpp:120
 788. msgid ""
 789. "_: Comic book grade levels - Mint,Near Mint,Very Fine,Fine,Very Good,Good,"
 790. "Fair,Poor\n"
 791. "Mint,Near Mint,Very Fine,Fine,Very Good,Good,Fair,Poor"
 792. msgstr "Som ny,Nesten som ny,Veldig bra,Bra,OK,Tydelig brukt,Slitt,Elendig"
 793. #: collections/filecatalog.cpp:25
 794. msgid "My Files"
 795. msgstr "Filene mine"
 796. #: collections/filecatalog.cpp:55
 797. msgid "Folder"
 798. msgstr "Mappe"
 799. #: collections/filecatalog.cpp:60
 800. msgid "Mimetype"
 801. msgstr "MIME-type"
 802. #: collections/filecatalog.cpp:65
 803. msgid "Size"
 804. msgstr "Storleik"
 805. #: collections/filecatalog.cpp:69
 806. msgid "Permissions"
 807. msgstr "Løyve"
 808. #: collections/filecatalog.cpp:74
 809. msgid "Owner"
 810. msgstr "Eigar"
 811. #: collections/filecatalog.cpp:79
 812. msgid "Group"
 813. msgstr "Gruppe"
 814. #: collections/filecatalog.cpp:85
 815. msgid "Created"
 816. msgstr "Oppretta"
 817. #: collections/filecatalog.cpp:89
 818. msgid "Modified"
 819. msgstr "Sist endra"
 820. #: collections/filecatalog.cpp:93
 821. msgid "Meta Info"
 822. msgstr "Metainformasjon"
 823. #: collections/filecatalog.cpp:99
 824. msgid "Icon"
 825. msgstr "Ikon"
 826. #: collections/gamecollection.cpp:26
 827. msgid "My Games"
 828. msgstr "Spela mine"
 829. #: collections/gamecollection.cpp:44
 830. msgid "Xbox 360"
 831. msgstr "Xbox 360"
 832. #: collections/gamecollection.cpp:44
 833. msgid "Xbox"
 834. msgstr "Xbox"
 835. #: collections/gamecollection.cpp:45
 836. msgid "PlayStation3"
 837. msgstr "PlayStation 3"
 838. #: collections/gamecollection.cpp:45
 839. msgid "PlayStation2"
 840. msgstr "PlayStation 2"
 841. #: collections/gamecollection.cpp:45
 842. msgid "PlayStation"
 843. msgstr "PlayStation"
 844. #: collections/gamecollection.cpp:45
 845. msgid ""
 846. "_: PlayStation Portable\n"
 847. "PSP"
 848. msgstr "PSP"
 849. #: collections/gamecollection.cpp:46
 850. msgid "Nintendo Wii"
 851. msgstr "Nintendo Wii"
 852. #: collections/gamecollection.cpp:46
 853. msgid "Nintendo DS"
 854. msgstr "Nintendo DS"
 855. #: collections/gamecollection.cpp:46
 856. msgid "GameCube"
 857. msgstr "GameCube"
 858. #: collections/gamecollection.cpp:46
 859. msgid "Dreamcast"
 860. msgstr "Dreamcast"
 861. #: collections/gamecollection.cpp:47
 862. msgid "Game Boy Advance"
 863. msgstr "Game Boy Advance"
 864. #: collections/gamecollection.cpp:47
 865. msgid "Game Boy Color"
 866. msgstr "Game Boy Color"
 867. #: collections/gamecollection.cpp:47
 868. msgid "Game Boy"
 869. msgstr "Game Boy"
 870. #: collections/gamecollection.cpp:48
 871. msgid ""
 872. "_: Windows Platform\n"
 873. "Windows"
 874. msgstr "Windows"
 875. #: collections/gamecollection.cpp:48
 876. msgid "Mac OS"
 877. msgstr "Mac OS"
 878. #: collections/gamecollection.cpp:48
 879. msgid "Linux"
 880. msgstr "Linux"
 881. #: collections/gamecollection.cpp:49
 882. msgid "Platform"
 883. msgstr "Plattform"
 884. #: collections/gamecollection.cpp:65
 885. msgid ""
 886. "_: Games - Publisher\n"
 887. "Publisher"
 888. msgstr "Forlag"
 889. #: collections/gamecollection.cpp:71
 890. msgid "Developer"
 891. msgstr "Utviklar"
 892. #: collections/gamecollection.cpp:80
 893. msgid ""
 894. "_: Video game ratings - Unrated, Adults Only, Mature, Teen, Everyone, Early "
 895. "Childhood, Pending\n"
 896. "Unrated, Adults Only, Mature, Teen, Everyone, Early Childhood, Pending"
 897. msgstr "Inga aldersgrense, Vaksne, Ungdom, Alle, Barn, Ikkje fastsett"
 898. #: collections/gamecollection.cpp:82
 899. msgid "ESRB Rating"
 900. msgstr "ESRB-aldersgrense"
 901. #: collections/gamecollection.cpp:90 collections/videocollection.cpp:185
 902. msgid "Personal Rating"
 903. msgstr "Personleg karakter"
 904. #: collections/gamecollection.cpp:95
 905. msgid "Completed"
 906. msgstr "Rundspelt"
 907. #: collections/musiccollection.cpp:26
 908. msgid "My Music"
 909. msgstr "Musikken min"
 910. #: collections/musiccollection.cpp:37
 911. msgid "Album"
 912. msgstr "Album"
 913. #: collections/musiccollection.cpp:44 translators/freedbimporter.cpp:257
 914. #: translators/freedbimporter.cpp:375 translators/freedbimporter.cpp:446
 915. msgid "Compact Disc"
 916. msgstr "CD"
 917. #: collections/musiccollection.cpp:44 collections/videocollection.cpp:46
 918. msgid "DVD"
 919. msgstr "DVD"
 920. #: collections/musiccollection.cpp:44
 921. msgid "Cassette"
 922. msgstr "Kassett"
 923. #: collections/musiccollection.cpp:44
 924. msgid "Vinyl"
 925. msgstr "Vinyl"
 926. #: collections/musiccollection.cpp:45 collections/videocollection.cpp:47
 927. msgid "Medium"
 928. msgstr "Medium"
 929. #: collections/musiccollection.cpp:50 collections/musiccollection.cpp:77
 930. #: translators/audiofileimporter.cpp:165 translators/tellicoimporter.cpp:435
 931. #: translators/xmlstatehandler.cpp:344
 932. msgid "Artist"
 933. msgstr "Artist"
 934. #: collections/musiccollection.cpp:56
 935. msgid "Label"
 936. msgstr "Plateselskap"
 937. #: collections/musiccollection.cpp:73
 938. msgid "Tracks"
 939. msgstr "Spor"
 940. #: collections/musiccollection.cpp:78 translators/audiofileimporter.cpp:166
 941. #: translators/tellicoimporter.cpp:436 translators/xmlstatehandler.cpp:345
 942. msgid "Length"
 943. msgstr "Lengd"
 944. #: collections/stampcollection.cpp:27
 945. msgid "My Stamps"
 946. msgstr "Frimerka mine"
 947. #: collections/stampcollection.cpp:61
 948. msgid "Issue Year"
 949. msgstr "Utgjevingsår"
 950. #: collections/stampcollection.cpp:66 collections/videocollection.cpp:172
 951. msgid "Color"
 952. msgstr "Farge"
 953. #: collections/stampcollection.cpp:71
 954. msgid "Scott#"
 955. msgstr "Scott#"
 956. #: collections/stampcollection.cpp:78
 957. msgid ""
 958. "_: Stamp grade levels - Superb,Extremely Fine,Very Fine,Fine,Average,Poor\n"
 959. "Superb,Extremely Fine,Very Fine,Fine,Average,Poor"
 960. msgstr "Perfekt,Ekstremt bra,Veldig bra,Bra,Middels,Dårleg"
 961. #: collections/stampcollection.cpp:85
 962. msgid "Cancelled"
 963. msgstr "Annullert"
 964. #. TRANSLATORS: See http://en.wikipedia.org/wiki/Stamp_hinge
 965. #: collections/stampcollection.cpp:90
 966. msgid "Hinged"
 967. msgstr "Hengsler"
 968. #: collections/stampcollection.cpp:95
 969. msgid "Centering"
 970. msgstr "Sentrering"
 971. #: collections/stampcollection.cpp:100
 972. msgid "Gummed"
 973. msgstr "Gummi"
 974. #: collections/stampcollection.cpp:124 field.cpp:496
 975. msgid "Image"
 976. msgstr "Bilete"
 977. #: collections/videocollection.cpp:20 fetch/animenfofetcher.cpp:265
 978. msgid "Other People"
 979. msgstr "Andre personar"
 980. #: collections/videocollection.cpp:21 fetch/animenfofetcher.cpp:271
 981. msgid "Features"
 982. msgstr "Eigenskapar"
 983. #: collections/videocollection.cpp:28
 984. msgid "My Videos"
 985. msgstr "Filmane mine"
 986. #: collections/videocollection.cpp:46
 987. msgid "VHS"
 988. msgstr "VHS"
 989. #: collections/videocollection.cpp:46
 990. msgid "VCD"
 991. msgstr "VCD"
 992. #: collections/videocollection.cpp:46
 993. msgid "DivX"
 994. msgstr "DivX"
 995. #: collections/videocollection.cpp:46 fetch/amazonfetcher.cpp:838
 996. msgid "Blu-ray"
 997. msgstr "Blu-ray"
 998. #: collections/videocollection.cpp:46 fetch/amazonfetcher.cpp:841
 999. msgid "HD DVD"
 1000. msgstr "HD DVD"
 1001. #: collections/videocollection.cpp:52
 1002. msgid "Production Year"
 1003. msgstr "Produksjonsår"
 1004. #: collections/videocollection.cpp:60
 1005. msgid ""
 1006. "_: Movie ratings - G (USA),PG (USA),PG-13 (USA),R (USA), U (USA)\n"
 1007. "G (USA),PG (USA),PG-13 (USA),R (USA), U (USA)"
 1008. msgstr ""
 1009. "7 (Noreg),11 (Noreg),15 (Noreg),18 (Noreg),G (USA),PG (USA),PG-13 (USA),R "
 1010. "(USA),U (USA)"
 1011. #: collections/videocollection.cpp:62
 1012. msgid "Certification"
 1013. msgstr "Aldersgrense"
 1014. #: collections/videocollection.cpp:74
 1015. msgid "Region 1"
 1016. msgstr "Sone 1"
 1017. #: collections/videocollection.cpp:75
 1018. msgid "Region 2"
 1019. msgstr "Sone 2"
 1020. #: collections/videocollection.cpp:76
 1021. msgid "Region 3"
 1022. msgstr "Sone 3"
 1023. #: collections/videocollection.cpp:77
 1024. msgid "Region 4"
 1025. msgstr "Sone 4"
 1026. #: collections/videocollection.cpp:78
 1027. msgid "Region 5"
 1028. msgstr "Sone 5"
 1029. #: collections/videocollection.cpp:79
 1030. msgid "Region 6"
 1031. msgstr "Sone 6"
 1032. #: collections/videocollection.cpp:80
 1033. msgid "Region 7"
 1034. msgstr "Sone 7"
 1035. #: collections/videocollection.cpp:81
 1036. msgid "Region 8"
 1037. msgstr "Sone 8"
 1038. #: collections/videocollection.cpp:82
 1039. msgid "Region"
 1040. msgstr "Sone"
 1041. #: collections/videocollection.cpp:87 fetch/discogsfetcher.cpp:408
 1042. msgid "Nationality"
 1043. msgstr "Nasjonalitet"
 1044. #: collections/videocollection.cpp:94
 1045. msgid "NTSC"
 1046. msgstr "NTSC"
 1047. #: collections/videocollection.cpp:94
 1048. msgid "PAL"
 1049. msgstr "PAL"
 1050. #: collections/videocollection.cpp:94
 1051. msgid "SECAM"
 1052. msgstr "SECAM"
 1053. #: collections/videocollection.cpp:95
 1054. msgid "Format"
 1055. msgstr "Format"
 1056. #: collections/videocollection.cpp:100
 1057. msgid "Cast"
 1058. msgstr "Skodespelarar"
 1059. #: collections/videocollection.cpp:102 translators/tellicoimporter.cpp:438
 1060. #: translators/xmlstatehandler.cpp:347
 1061. msgid "Actor/Actress"
 1062. msgstr "Skodespelar(inne)"
 1063. #: collections/videocollection.cpp:103 translators/tellicoimporter.cpp:439
 1064. #: translators/xmlstatehandler.cpp:348
 1065. msgid "Role"
 1066. msgstr "Rolle"
 1067. #: collections/videocollection.cpp:106
 1068. msgid "A table for the cast members, along with the roles they play"
 1069. msgstr "Ein tabell med oversikt over skodespelarar og rollene dei spelar."
 1070. #: collections/videocollection.cpp:109
 1071. msgid "Director"
 1072. msgstr "Regissør"
 1073. #: collections/videocollection.cpp:115 collections/winecollection.cpp:43
 1074. #: fetch/discogsfetcher.cpp:407
 1075. msgid "Producer"
 1076. msgstr "Produsent"
 1077. #: collections/videocollection.cpp:127
 1078. msgid "Composer"
 1079. msgstr "Komponist"
 1080. #: collections/videocollection.cpp:133
 1081. msgid "Studio"
 1082. msgstr "Studio"
 1083. #: collections/videocollection.cpp:139
 1084. msgid "Language Tracks"
 1085. msgstr "Språkspor"
 1086. #: collections/videocollection.cpp:145
 1087. msgid "Subtitle Languages"
 1088. msgstr "Undertekstspråk"
 1089. #: collections/videocollection.cpp:151
 1090. msgid "Audio Tracks"
 1091. msgstr "Lydspor"
 1092. #: collections/videocollection.cpp:157
 1093. msgid "Running Time"
 1094. msgstr "Speletid"
 1095. #: collections/videocollection.cpp:159
 1096. msgid "The running time of the video (in minutes)"
 1097. msgstr "Kor lenge filmen varer (minutt)."
 1098. #: collections/videocollection.cpp:162
 1099. msgid "Aspect Ratio"
 1100. msgstr "Breidd-/høgdforhold"
 1101. #: collections/videocollection.cpp:167 fetch/amazonfetcher.cpp:830
 1102. #: translators/tellicoimporter.cpp:968
 1103. msgid "Widescreen"
 1104. msgstr "Breiformat"
 1105. #: collections/videocollection.cpp:172
 1106. msgid "Black & White"
 1107. msgstr "Svartkvitt"
 1108. #: collections/videocollection.cpp:173
 1109. msgid "Color Mode"
 1110. msgstr "Fargemodus"
 1111. #: collections/videocollection.cpp:178 fetch/amazonfetcher.cpp:845
 1112. msgid "Director's Cut"
 1113. msgstr "Regissørversjon"
 1114. #: collections/videocollection.cpp:182 fetch/ibsfetcher.cpp:359
 1115. msgid "Plot Summary"
 1116. msgstr "Handlingssamandrag"
 1117. #: collections/winecollection.cpp:26
 1118. msgid "My Wines"
 1119. msgstr "Vinane mine"
 1120. #: collections/winecollection.cpp:49
 1121. msgid "Appellation"
 1122. msgstr "Appellasjon"
 1123. #: collections/winecollection.cpp:55
 1124. msgid "Varietal"
 1125. msgstr "Éidruevin"
 1126. #: collections/winecollection.cpp:61
 1127. msgid "Vintage"
 1128. msgstr "Årgang"
 1129. #: collections/winecollection.cpp:67
 1130. msgid "Red Wine"
 1131. msgstr "Raudvin"
 1132. #: collections/winecollection.cpp:67
 1133. msgid "White Wine"
 1134. msgstr "Kvitvin"
 1135. #: collections/winecollection.cpp:67
 1136. msgid "Sparkling Wine"
 1137. msgstr "Musserande vin"
 1138. #: collections/winecollection.cpp:97
 1139. msgid "Drink By"
 1140. msgstr "Drikk før"
 1141. #: collections/winecollection.cpp:111
 1142. msgid "Label Image"
 1143. msgstr "Etikettbilete"
 1144. #: commands/addentries.cpp:62
 1145. msgid "Add Entries"
 1146. msgstr "Legg til oppføringar"
 1147. #: commands/addentries.cpp:63
 1148. #, c-format
 1149. msgid ""
 1150. "_: Add (Entry Title)\n"
 1151. "Add %1"
 1152. msgstr "Legg til %1"
 1153. #: commands/addloans.cpp:108
 1154. msgid "Check-out Items"
 1155. msgstr "Lån ut gjenstandar"
 1156. #: commands/addloans.cpp:109
 1157. #, c-format
 1158. msgid ""
 1159. "_: Check-out (Entry Title)\n"
 1160. "Check-out %1"
 1161. msgstr "Lån ut «%1»"
 1162. #: commands/collectioncommand.cpp:110
 1163. msgid "Append Collection"
 1164. msgstr "Legg til samling"
 1165. #: commands/collectioncommand.cpp:112
 1166. msgid "Merge Collection"
 1167. msgstr "Slå saman samling"
 1168. #: commands/collectioncommand.cpp:114
 1169. msgid "Replace Collection"
 1170. msgstr "Byt ut samling"
 1171. #: commands/fieldcommand.cpp:104
 1172. msgid "Add %1 Field"
 1173. msgstr "Legg til feltet «%1»"
 1174. #: commands/fieldcommand.cpp:106
 1175. msgid "Modify %1 Field"
 1176. msgstr "Endra feltet «%1»"
 1177. #: commands/fieldcommand.cpp:108
 1178. msgid "Delete %1 Field"
 1179. msgstr "Sletta feltet «%1»"
 1180. #: commands/filtercommand.cpp:98
 1181. msgid "Add Filter"
 1182. msgstr "Legg til filter"
 1183. #: commands/filtercommand.cpp:100 filterdialog.cpp:282 filterview.cpp:68
 1184. msgid "Modify Filter"
 1185. msgstr "Endra filter"
 1186. #: commands/filtercommand.cpp:102 filterview.cpp:70
 1187. msgid "Delete Filter"
 1188. msgstr "Slett filter"
 1189. #: commands/modifyentries.cpp:72 entryeditdialog.cpp:365
 1190. msgid "Modify Entries"
 1191. msgstr "Rediger oppføringar"
 1192. #: commands/modifyentries.cpp:73 commands/updateentries.cpp:50
 1193. #, c-format
 1194. msgid ""
 1195. "_: Modify (Entry Title)\n"
 1196. "Modify %1"
 1197. msgstr "Rediger %1"
 1198. #: commands/modifyloans.cpp:75 loandialog.cpp:46
 1199. msgid "Modify Loan"
 1200. msgstr "Endra lån"
 1201. #: commands/removeentries.cpp:48
 1202. msgid "Delete Entries"
 1203. msgstr "Slett oppføringar"
 1204. #: commands/removeentries.cpp:49
 1205. #, c-format
 1206. msgid ""
 1207. "_: Delete (Entry Title)\n"
 1208. "Delete %1"
 1209. msgstr "Slett «%1»"
 1210. #: commands/removeloans.cpp:79
 1211. msgid "Check-in Entries"
 1212. msgstr "Registrer innleveringar"
 1213. #: commands/removeloans.cpp:80
 1214. #, c-format
 1215. msgid ""
 1216. "_: Check-in (Entry Title)\n"
 1217. "Check-in %1"
 1218. msgstr "Lever inn «%1»"
 1219. #: commands/renamecollection.cpp:45 tellico_kernel.cpp:323
 1220. msgid "Rename Collection"
 1221. msgstr "Endra namn på samling"
 1222. #: commands/reorderfields.cpp:54
 1223. msgid "Reorder Fields"
 1224. msgstr "Endra rekkjefølgje på felt"
 1225. #: configdialog.cpp:103
 1226. msgid "Configure Tellico"
 1227. msgstr "Set opp Tellico"
 1228. #: configdialog.cpp:198
 1229. msgid "General Options"
 1230. msgstr "Generelle val"
 1231. #: configdialog.cpp:201
 1232. msgid "&Reopen file at startup"
 1233. msgstr "&Opna fil på nytt ved oppstart"
 1234. #: configdialog.cpp:202
 1235. msgid ""
 1236. "If checked, the file that was last open will be re-opened at program start-"
 1237. "up."
 1238. msgstr ""
 1239. "Opna fila som var open ved avslutting av Tellico neste gong Tellico vert "
 1240. "starta."
 1241. #: configdialog.cpp:207
 1242. msgid "&Show \"Tip of the Day\" at startup"
 1243. msgstr "&Vis «Dagens tips» ved oppstart"
 1244. #: configdialog.cpp:208
 1245. msgid "If checked, the \"Tip of the Day\" will be shown at program start-up."
 1246. msgstr "Vis eit nytt tips om bruk av Tellico kvar gong programmet vert starta."
 1247. #: configdialog.cpp:213
 1248. msgid "Image Storage Options"
 1249. msgstr "Lagringsval for bilete"
 1250. #: configdialog.cpp:214
 1251. msgid "Store images in data file"
 1252. msgstr "Lagra bileta i datafila"
 1253. #: configdialog.cpp:215
 1254. msgid "Store images in common application directory"
 1255. msgstr "Lagra bileta i programmappa"
 1256. #: configdialog.cpp:216
 1257. msgid "Store images in directory relative to data file"
 1258. msgstr "Lagra bileta i ei mappe relativ til datafila"
 1259. #: configdialog.cpp:217
 1260. msgid ""
 1261. "Images may be saved in the data file itself, which can cause Tellico to run "
 1262. "slowly, stored in the Tellico application directory, or stored in a "
 1263. "directory in the same location as the data file."
 1264. msgstr ""
 1265. "Du kan lagra bileta i sjølve datafila, noko som gjer at Tellico kan verta "
 1266. "tregt, lagra dei i programmappa, eller lagra dei i ei undermappe av mappa "
 1267. "der datafila ligg."
 1268. #: configdialog.cpp:224 configdialog.cpp:299
 1269. msgid "Formatting Options"
 1270. msgstr "Formateringsval"
 1271. #: configdialog.cpp:227
 1272. msgid "Auto capitalize &titles and names"
 1273. msgstr "Bruk automatisk &store forbokstavar i titlar og namn"
 1274. #: configdialog.cpp:228
 1275. msgid "If checked, titles and names will be automatically capitalized."
 1276. msgstr "Bruk automatisk store forbokstavar i titlar og namn."
 1277. #: configdialog.cpp:232
 1278. msgid "Auto &format titles and names"
 1279. msgstr "&Formater automatisk titlar og namn"
 1280. #: configdialog.cpp:233 configdialog.cpp:303
 1281. msgid "If checked, titles and names will be automatically formatted."
 1282. msgstr "Formater automatisk titlar og namn."
 1283. #: configdialog.cpp:240
 1284. msgid "No capitali&zation:"
 1285. msgstr "&Inga endring til store forbokstavar:"
 1286. #: configdialog.cpp:243
 1287. msgid ""
 1288. "<qt>A list of words which should not be capitalized. Multiple values should "
 1289. "be separated by a semi-colon.</qt>"
 1290. msgstr ""
 1291. "<qt>Ei liste over ord som ikkje skal endrast til å ha store forbokstavar. "
 1292. "Verdiane skal skiljast med semikolon.</qt>"
 1293. #: configdialog.cpp:249
 1294. msgid "Artic&les:"
 1295. msgstr "&Artiklar:"
 1296. #: configdialog.cpp:252
 1297. msgid ""
 1298. "<qt>A list of words which should be considered as articles if they are the "
 1299. "first word in a title. Multiple values should be separated by a semi-colon.</"
 1300. "qt>"
 1301. msgstr ""
 1302. "<qt>Ei liste over ord som skal reknast som artiklar når dei er første ord i "
 1303. "ein tittel. Verdiane skal skiljast med semikolon.</qt>"
 1304. #: configdialog.cpp:259
 1305. msgid "Personal suffi&xes:"
 1306. msgstr "&Personsuffiks:"
 1307. #: configdialog.cpp:262
 1308. msgid ""
 1309. "<qt>A list of suffixes which might be used in personal names. Multiple "
 1310. "values should be separated by a semi-colon.</qt>"
 1311. msgstr ""
 1312. "<qt>Ei liste over suffiks som vert brukt i namn på personar. Verdiane skal "
 1313. "skiljast med semikolon.</qt>"
 1314. #: configdialog.cpp:268
 1315. msgid "Surname &prefixes:"
 1316. msgstr "Prefiks for &etternamn:"
 1317. #: configdialog.cpp:271
 1318. msgid ""
 1319. "<qt>A list of prefixes which might be used in surnames. Multiple values "
 1320. "should be separated by a semi-colon.</qt>"
 1321. msgstr ""
 1322. "<qt>Ei liste over prefiks som vert brukt i etternamnnamn til personar. "
 1323. "Verdiane skal skiljast med semikolon.</qt>"
 1324. #: configdialog.cpp:296
 1325. msgid "Printing"
 1326. msgstr "Utskrift"
 1327. #: configdialog.cpp:296
 1328. msgid "Printing Options"
 1329. msgstr "Utskriftsval"
 1330. #: configdialog.cpp:302
 1331. msgid "&Format titles and names"
 1332. msgstr "&Formater titlar og namn"
 1333. #: configdialog.cpp:306
 1334. msgid "&Print field headers"
 1335. msgstr "&Skriv ut feltoverskrifter"
 1336. #: configdialog.cpp:307 translators/htmlexporter.cpp:473
 1337. msgid "If checked, the field names will be printed as table headers."
 1338. msgstr "Skriv ut feltnamn som kolonneoverskrifter."
 1339. #: configdialog.cpp:310
 1340. msgid "Grouping Options"
 1341. msgstr "Grupperingsval"
 1342. #: configdialog.cpp:313
 1343. msgid "&Group the entries"
 1344. msgstr "&Grupper oppføringane"
 1345. #: configdialog.cpp:314 translators/htmlexporter.cpp:478
 1346. msgid "If checked, the entries will be grouped by the selected field."
 1347. msgstr "Grupper oppføringane etter vald felt."
 1348. #: configdialog.cpp:317
 1349. msgid "Image Options"
 1350. msgstr "Biletval"
 1351. #: configdialog.cpp:323
 1352. msgid "Maximum image &width:"
 1353. msgstr "Største bilet&breidd:"
 1354. #: configdialog.cpp:328
 1355. msgid ""
 1356. "The maximum width of the images in the printout. The aspect ration is "
 1357. "preserved."
 1358. msgstr ""
 1359. "Største moglege breidd på bileta ved utskrift. Høgd/breidd-forholdet vert "
 1360. "bevart."
 1361. #: configdialog.cpp:336
 1362. msgid "&Maximum image height:"
 1363. msgstr "Største bilet&høgd:"
 1364. #: configdialog.cpp:341
 1365. msgid ""
 1366. "The maximum height of the images in the printout. The aspect ration is "
 1367. "preserved."
 1368. msgstr ""
 1369. "Største moglege høgd på bileta ved utskrift. Høgd/breidd-forholdet vert "
 1370. "bevart."
 1371. #: configdialog.cpp:355
 1372. msgid "Templates"
 1373. msgstr "Malar"
 1374. #: configdialog.cpp:355
 1375. msgid "Template Options"
 1376. msgstr "Malval"
 1377. #: configdialog.cpp:363 fetch/execexternalfetcher.cpp:346
 1378. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:398 translators/csvimporter.cpp:252
 1379. msgid "Collection &type:"
 1380. msgstr "Samlings&type:"
 1381. #: configdialog.cpp:369
 1382. msgid "Template:"
 1383. msgstr "Mal:"
 1384. #: configdialog.cpp:373
 1385. msgid ""
 1386. "Select the template to use for the current type of collections. Not all "
 1387. "templates will use the font and color settings."
 1388. msgstr ""
 1389. "Vel malen du vil bruka for denne typen samling. Merk at ikkje alle malane "
 1390. "brukar skrift- og fargevala dine."
 1391. #: configdialog.cpp:380
 1392. msgid "&Preview..."
 1393. msgstr "&Førehandsvising …"
 1394. #: configdialog.cpp:381
 1395. msgid "Show a preview of the template"
 1396. msgstr "Vis ei førehandsvising av malen."
 1397. #: configdialog.cpp:398
 1398. msgid "Font Options"
 1399. msgstr "Skriftval"
 1400. #: configdialog.cpp:405
 1401. msgid "Font:"
 1402. msgstr "Skrift:"
 1403. #: configdialog.cpp:411
 1404. msgid "This font is passed to the template used in the Entry View."
 1405. msgstr "Denne skrifta vert sendt til malen brukt i oppføringsvisinga."
 1406. #: configdialog.cpp:415
 1407. msgid "Size:"
 1408. msgstr "Storleik:"
 1409. #: configdialog.cpp:425
 1410. msgid "Color Options"
 1411. msgstr "Fargeval"
 1412. #: configdialog.cpp:432
 1413. msgid "Background color:"
 1414. msgstr "Bakgrunnsfarge:"
 1415. #: configdialog.cpp:438
 1416. msgid "This color is passed to the template used in the Entry View."
 1417. msgstr "Denne fargen vert sendt til malen brukt i oppføringsvisinga."
 1418. #: configdialog.cpp:442
 1419. msgid "Text color:"
 1420. msgstr "Tekstfarge:"
 1421. #: configdialog.cpp:451
 1422. msgid "Highlight color:"
 1423. msgstr "Uthevingsfarge (bakgrunn):"
 1424. #: configdialog.cpp:460
 1425. msgid "Highlighted text color:"
 1426. msgstr "Uthevingsfarge (tekst):"
 1427. #: configdialog.cpp:469
 1428. msgid "Manage Templates"
 1429. msgstr "Ordna malar"
 1430. #: configdialog.cpp:475
 1431. msgid "Install..."
 1432. msgstr "Installer …"
 1433. #: configdialog.cpp:478
 1434. msgid "Click to install a new template directly."
 1435. msgstr "Installer ein ny mal direkte."
 1436. #: configdialog.cpp:481 configdialog.cpp:537
 1437. msgid "Download..."
 1438. msgstr "Last ned …"
 1439. #: configdialog.cpp:484
 1440. msgid "Click to download additional templates via the Internet."
 1441. msgstr "Last ned nye malar frå Internett."
 1442. #: configdialog.cpp:487
 1443. msgid "Delete..."
 1444. msgstr "Slett …"
 1445. #: configdialog.cpp:490
 1446. msgid "Click to select and remove installed templates."
 1447. msgstr "Vel og fjern installerte malar."
 1448. #: configdialog.cpp:501
 1449. msgid "Data Sources"
 1450. msgstr "Datakjelder"
 1451. #: configdialog.cpp:501
 1452. msgid "Data Source Options"
 1453. msgstr "Datakjeldeval"
 1454. #: configdialog.cpp:506 fetchdialog.cpp:171
 1455. msgid "Source"
 1456. msgstr "Kjelde"
 1457. #: configdialog.cpp:517
 1458. msgid "Move &Up"
 1459. msgstr "Flytt &opp"
 1460. #: configdialog.cpp:519 configdialog.cpp:523
 1461. msgid ""
 1462. "The order of the data sources sets the order that Tellico uses when entries "
 1463. "are automatically updated."
 1464. msgstr ""
 1465. "Rekkjefølgja på datakjeldene avgjer i kva rekkjefølgja Tellico skal sjå "
 1466. "etter oppdateringar for oppføringane."
 1467. #: configdialog.cpp:521
 1468. msgid "Move &Down"
 1469. msgstr "Flytt &ned"
 1470. #: configdialog.cpp:528
 1471. msgid "&New..."
 1472. msgstr "&Ny …"
 1473. #: configdialog.cpp:530
 1474. msgid "Click to add a new data source."
 1475. msgstr "Legg til ei ny datakjelde."
 1476. #: configdialog.cpp:531
 1477. msgid "&Modify..."
 1478. msgstr "&Endra …"
 1479. #: configdialog.cpp:533
 1480. msgid "Click to modify the selected data source."
 1481. msgstr "Rediger den merkte datakjelda."
 1482. #: configdialog.cpp:534 controller.cpp:435 controller.cpp:450
 1483. #: gui/stringmapdialog.cpp:59
 1484. #, fuzzy
 1485. msgid "&Delete"
 1486. msgstr "Slett …"
 1487. #: configdialog.cpp:536
 1488. msgid "Click to delete the selected data source."
 1489. msgstr "Slett den merkte datakjelda."
 1490. #: configdialog.cpp:539
 1491. msgid "Click to download additional data sources via the Internet."
 1492. msgstr "Last ned nye datakjelder frå Internett."
 1493. #: configdialog.cpp:1015 translators/xsltexporter.cpp:83
 1494. #: translators/xsltimporter.cpp:104
 1495. msgid "*.xsl|XSL Files (*.xsl)"
 1496. msgstr "*.xsl|XSL-filer (*.xsl)"
 1497. #: configdialog.cpp:1016
 1498. msgid "*.tar.gz *.tgz|Template Packages (*.tar.gz)"
 1499. msgstr "*.tar.gz *.tgz|Mal-pakkar (*.tar.gz)"
 1500. #: configdialog.cpp:1017 importdialog.cpp:296 mainwindow.cpp:1143
 1501. #: mainwindow.cpp:1307 reportdialog.cpp:195 translators/bibtexexporter.cpp:53
 1502. #: translators/bibtexmlexporter.cpp:40 translators/csvexporter.cpp:44
 1503. #: translators/gcfilmsexporter.cpp:41 translators/htmlexporter.cpp:90
 1504. #: translators/onixexporter.cpp:67 translators/pilotdbexporter.cpp:47
 1505. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:60 translators/tellicozipexporter.cpp:39
 1506. #: translators/xsltexporter.cpp:43 translators/xsltexporter.cpp:84
 1507. #: translators/xsltimporter.cpp:105
 1508. msgid "*|All Files"
 1509. msgstr "*|Alle filer"
 1510. #: configdialog.cpp:1049
 1511. msgid "Delete Template"
 1512. msgstr "Slett mal"
 1513. #: configdialog.cpp:1050
 1514. msgid "Select template to delete:"
 1515. msgstr "Vel malen du vil sletta:"
 1516. #: controller.cpp:135 fetchdialog.cpp:226 fetchdialog.cpp:334
 1517. #: fetchdialog.cpp:453 fetchdialog.cpp:508 newstuff/dialog.cpp:296
 1518. #: newstuff/dialog.cpp:334 newstuff/dialog.cpp:511 statusbar.cpp:83
 1519. msgid "Ready."
 1520. msgstr "Klar."
 1521. #: controller.cpp:432
 1522. msgid "Do you really want to delete this entry?"
 1523. msgstr "Er du sikker på at du vil sletta denne oppføringa?"
 1524. #: controller.cpp:434
 1525. msgid "Delete Entry"
 1526. msgstr "Slett oppføring"
 1527. #: controller.cpp:445
 1528. msgid "Do you really want to delete these entries?"
 1529. msgstr "Er du sikker på at du vil sletta desse oppføringane?"
 1530. #: controller.cpp:449
 1531. msgid "Delete Multiple Entries"
 1532. msgstr "Slett fleire oppføringar"
 1533. #: controller.cpp:627 mainwindow.cpp:606
 1534. msgid "&Edit Entry..."
 1535. msgstr "&Rediger oppføring …"
 1536. #: controller.cpp:628 mainwindow.cpp:610
 1537. msgid "D&uplicate Entry"
 1538. msgstr "L&ag kopi av oppføring"
 1539. #: controller.cpp:629 mainwindow.cpp:684 tellicoui.rc:78
 1540. #, no-c-format
 1541. msgid "&Update Entry"
 1542. msgstr "&Oppdater oppføring"
 1543. #: controller.cpp:630 mainwindow.cpp:614
 1544. msgid "&Delete Entry"
 1545. msgstr "&Slett oppføring"
 1546. #: controller.cpp:633
 1547. msgid "&Edit Entries..."
 1548. msgstr "&Rediger oppføringar …"
 1549. #: controller.cpp:634
 1550. msgid "D&uplicate Entries"
 1551. msgstr "L&ag kopi av oppføringar"
 1552. #: controller.cpp:635
 1553. msgid "&Update Entries"
 1554. msgstr "&Oppdater oppføringar"
 1555. #: controller.cpp:636
 1556. msgid "&Delete Entries"
 1557. msgstr "&Slett oppføringar"
 1558. #: controller.cpp:691
 1559. msgid ""
 1560. "The following items are already loaned, but Tellico does not currently "
 1561. "support lending an item multiple times. They will be removed from the list "
 1562. "of items to lend."
 1563. msgstr ""
 1564. "Du har allereie lånt ut desse gjenstandane, men Tellico støttar ikkje utlån "
 1565. "av éin gjenstand fleire gongar samtidig. Dei vert derfor fjerna frå "
 1566. "lånelista."
 1567. #: detailedlistview.cpp:67 detailedlistview.cpp:297
 1568. #: translators/pilotdbexporter.cpp:143
 1569. msgid "View Columns"
 1570. msgstr "Vis kolonnar"
 1571. #: document.cpp:67 document.cpp:95 document.cpp:347 mainwindow.cpp:2185
 1572. #: translators/htmlexporter.cpp:283
 1573. #, fuzzy
 1574. msgid "Untitled"
 1575. msgstr "Undertittel"
 1576. #: document.cpp:166
 1577. msgid ""
 1578. "The current file has been modified.\n"
 1579. "Do you want to save it?"
 1580. msgstr ""
 1581. "Fila er endra.\n"
 1582. "Vil du lagra ho?"
 1583. #: document.cpp:168 entryeditdialog.cpp:660
 1584. msgid "Unsaved Changes"
 1585. msgstr "Ulagra endringar"
 1586. #: document.cpp:200 mainwindow.cpp:1253
 1587. msgid "Saving file..."
 1588. msgstr "Lagrar fil …"
 1589. #: entryeditdialog.cpp:51 entryeditdialog.cpp:382 entryeditdialog.cpp:406
 1590. #: entryeditdialog.cpp:512
 1591. msgid "Edit Entry"
 1592. msgstr "Rediger oppføring"
 1593. #: entryeditdialog.cpp:52
 1594. msgid "&New Entry"
 1595. msgstr "&Ny oppføring"
 1596. #: entryeditdialog.cpp:66 entryeditdialog.cpp:117 entryeditdialog.cpp:416
 1597. #: entryeditdialog.cpp:540
 1598. msgid "Sa&ve Entry"
 1599. msgstr "&Lagra oppføring"
 1600. #: entryeditdialog.cpp:77
 1601. msgid "Go to the previous entry in the collection"
 1602. msgstr "Gå til førre oppføring i samlinga."
 1603. #: entryeditdialog.cpp:82
 1604. msgid "Go to the next entry in the collection"
 1605. msgstr "Gå til neste oppføring i samlinga."
 1606. #: entryeditdialog.cpp:315
 1607. msgid "Do you really want to modify these entries?"
 1608. msgstr "Er du sikker på at du vil endra desse oppføringane?"
 1609. #: entryeditdialog.cpp:317
 1610. msgid "Modify Multiple Entries"
 1611. msgstr "Endra fleire oppføringar"
 1612. #: entryeditdialog.cpp:359
 1613. msgid "A value is required for the following fields. Do you want to continue?"
 1614. msgstr "Desse felta må ha verdiar. Vil du halda fram?"
 1615. #: entryeditdialog.cpp:456
 1616. msgid "Edit Entries"
 1617. msgstr "Rediger oppføringar"
 1618. #: entryeditdialog.cpp:488
 1619. msgid "Sa&ve Entries"
 1620. msgstr "La&gra oppføringar"
 1621. #: entryeditdialog.cpp:656
 1622. msgid ""
 1623. "The current entry has been modified.\n"
 1624. "Do you want to enter the changes?"
 1625. msgstr ""
 1626. "Oppføringa er endra.\n"
 1627. "Vil du lagra endringane?"
 1628. #: entryeditdialog.cpp:659
 1629. msgid "Save Entry"
 1630. msgstr "Lagra oppføring"
 1631. #: entryiconview.cpp:287
 1632. msgid "&Sort By"
 1633. msgstr "&Sorter etter"
 1634. #: entrymerger.cpp:33 tellico_kernel.cpp:398
 1635. msgid "Merge Entries"
 1636. msgstr "Slå saman oppføringar"
 1637. #: entrymerger.cpp:35
 1638. msgid "Merging entries..."
 1639. msgstr "Slår saman oppføringar …"
 1640. #: entrymerger.cpp:49
 1641. msgid "Total merged/scanned entries: %1/%2"
 1642. msgstr "Totalt samanslegne/skanna oppføringar: %1/%2"
 1643. #: entryupdater.cpp:81
 1644. msgid "Updating %1..."
 1645. msgstr "Oppdaterer %1 …"
 1646. #: entryupdater.cpp:83
 1647. msgid "Updating entries..."
 1648. msgstr "Oppdaterer oppføringar …"
 1649. #: entryupdater.cpp:85
 1650. msgid "Update Entries"
 1651. msgstr "Oppdater oppføringar"
 1652. #: entryupdater.cpp:99
 1653. msgid "Updating <b>%1</b>..."
 1654. msgstr "Oppdaterer <b>%1</b> …"
 1655. #: entryupdater.cpp:209
 1656. msgid "Select Match"
 1657. msgstr "Vel treff"
 1658. #: entryupdater.cpp:217
 1659. msgid ""
 1660. "<qt><b>%1</b> returned multiple results which could match <b>%2</b>, the "
 1661. "entry currently in the collection. Please select the correct match.</qt>"
 1662. msgstr ""
 1663. "<qt><b>%1</b> gav fleire treff som kan stemma med <b>%2</b>, som er "
 1664. "oppføringa i samlinga. Vel kva treff som er det rette.</qt>"
 1665. #: entryview.cpp:199
 1666. msgid "Tellico is unable to locate the default entry stylesheet."
 1667. msgstr "Klarte ikkje finna standardstilsett for oppføring."
 1668. #: entryview.cpp:201 mainwindow.cpp:1777
 1669. msgid "Please check your installation."
 1670. msgstr "Kontroller installeringa."
 1671. #: exportdialog.cpp:48
 1672. msgid "Export Options"
 1673. msgstr "Eksporteringsval"
 1674. #: exportdialog.cpp:53
 1675. msgid "Formatting"
 1676. msgstr "Formatering"
 1677. #: exportdialog.cpp:55
 1678. msgid "Format all fields"
 1679. msgstr "Formater alle felt"
 1680. #: exportdialog.cpp:57
 1681. msgid ""
 1682. "If checked, the values of the fields will be automatically formatted "
 1683. "according to their format type."
 1684. msgstr "Formater automatisk felta etter formattypen."
 1685. #: exportdialog.cpp:59
 1686. msgid "Export selected entries only"
 1687. msgstr "Eksporter berre merkte oppføringar"
 1688. #: exportdialog.cpp:61
 1689. msgid "If checked, only the currently selected entries will be exported."
 1690. msgstr "Berre eksporter dei oppføringane som er merkte."
 1691. #: exportdialog.cpp:64
 1692. msgid "Encoding"
 1693. msgstr "Koding"
 1694. #: exportdialog.cpp:66
 1695. msgid "Encode in Unicode (UTF-8)"
 1696. msgstr "Kod som Unicode (UTF-8)"
 1697. #: exportdialog.cpp:68
 1698. msgid "Encode the exported file in Unicode (UTF-8)."
 1699. msgstr "Bruk teiknkodinga UTF-8 på den eksporterte fila."
 1700. #: exportdialog.cpp:69
 1701. msgid "Encode in user locale (%1)"
 1702. msgstr "Kod etter brukarlokalet (%1)"
 1703. #: exportdialog.cpp:72
 1704. msgid "Encode the exported file in the local encoding."
 1705. msgstr "Bruk standardteiknkodinga frå lokalet i den eksporterte fila."
 1706. #: fetch/amazonfetcher.cpp:53
 1707. msgid "Amazon Link"
 1708. msgstr "Amazon-lenkje"
 1709. #: fetch/amazonfetcher.cpp:62
 1710. msgid "Amazon (US)"
 1711. msgstr "Amazon (USA)"
 1712. #: fetch/amazonfetcher.cpp:65
 1713. msgid "Amazon (UK)"
 1714. msgstr "Amazon (Storbritannia)"
 1715. #: fetch/amazonfetcher.cpp:68
 1716. msgid "Amazon (Germany)"
 1717. msgstr "Amazon (Tyskland)"
 1718. #: fetch/amazonfetcher.cpp:71
 1719. msgid "Amazon (Japan)"
 1720. msgstr "Amazon (Japan)"
 1721. #: fetch/amazonfetcher.cpp:74
 1722. msgid "Amazon (France)"
 1723. msgstr "Amazon (Frankrike)"
 1724. #: fetch/amazonfetcher.cpp:77
 1725. msgid "Amazon (Canada)"
 1726. msgstr "Amazon (Canada)"
 1727. #: fetch/amazonfetcher.cpp:98
 1728. msgid "Amazon.com Web Services"
 1729. msgstr "Amazon.com-vevtenester"
 1730. #: fetch/amazonfetcher.cpp:201 fetch/animenfofetcher.cpp:75
 1731. #: fetch/arxivfetcher.cpp:83 fetch/bibsonomyfetcher.cpp:66
 1732. #: fetch/citebasefetcher.cpp:67 fetch/crossreffetcher.cpp:91
 1733. #: fetch/discogsfetcher.cpp:97 fetch/googlescholarfetcher.cpp:88
 1734. #: fetch/ibsfetcher.cpp:72 fetch/isbndbfetcher.cpp:79 fetch/yahoofetcher.cpp:94
 1735. msgid "%1 does not allow searching for this collection type."
 1736. msgstr "%1 lèt deg ikkje søkja i denne samlingstypen."
 1737. #: fetch/amazonfetcher.cpp:577 fetch/isbndbfetcher.cpp:247
 1738. msgid "Results from %1: %2/%3"
 1739. msgstr "Resultat frå %1: %2/%3"
 1740. #: fetch/amazonfetcher.cpp:745 fetch/yahoofetcher.cpp:242
 1741. msgid "The cover image could not be loaded."
 1742. msgstr "Klarte ikkje lasta ned omslaget."
 1743. #: fetch/amazonfetcher.cpp:863
 1744. msgid "Co&untry: "
 1745. msgstr "&Land: "
 1746. #: fetch/amazonfetcher.cpp:866
 1747. msgid "United States"
 1748. msgstr "USA"
 1749. #: fetch/amazonfetcher.cpp:867
 1750. msgid "United Kingdom"
 1751. msgstr "Storbritannia"
 1752. #: fetch/amazonfetcher.cpp:868
 1753. msgid "Germany"
 1754. msgstr "Tyskland"
 1755. #: fetch/amazonfetcher.cpp:869
 1756. msgid "Japan"
 1757. msgstr "Japan"
 1758. #: fetch/amazonfetcher.cpp:870
 1759. msgid "France"
 1760. msgstr "Frankrike"
 1761. #: fetch/amazonfetcher.cpp:871
 1762. msgid "Canada"
 1763. msgstr "Canada"
 1764. #: fetch/amazonfetcher.cpp:875
 1765. msgid ""
 1766. "Amazon.com provides data from several different localized sites. Choose the "
 1767. "one you wish to use for this data source."
 1768. msgstr ""
 1769. "Amazon.com har data på fleire forskjellige nettstadar i forskjellige land. "
 1770. "Vel den av dei du vil bruka for denne datakjelda."
 1771. #: fetch/amazonfetcher.cpp:881
 1772. msgid "&Image size: "
 1773. msgstr "&Biletstorleik: "
 1774. #: fetch/amazonfetcher.cpp:884
 1775. msgid "Small Image"
 1776. msgstr "Lite bilete"
 1777. #: fetch/amazonfetcher.cpp:885
 1778. msgid "Medium Image"
 1779. msgstr "Mellomstort bilete"
 1780. #: fetch/amazonfetcher.cpp:886
 1781. msgid "Large Image"
 1782. msgstr "Stort bilete"
 1783. #: fetch/amazonfetcher.cpp:887
 1784. msgid "No Image"
 1785. msgstr "Ingen bilete"
 1786. #: fetch/amazonfetcher.cpp:890 fetch/discogsfetcher.cpp:372
 1787. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1164
 1788. msgid ""
 1789. "The cover image may be downloaded as well. However, too many large images in "
 1790. "the collection may degrade performance."
 1791. msgstr ""
 1792. "Du kan òg lasta ned omslagsbilete. Men merk at mange store bilete i samlinga "
 1793. "kan føra til at programmet går seinare."
 1794. #: fetch/amazonfetcher.cpp:896
 1795. msgid "&Associate's ID: "
 1796. msgstr "&Tilhøyrande ID: "
 1797. #: fetch/amazonfetcher.cpp:901
 1798. msgid ""
 1799. "The associate's id identifies the person accessing the Amazon.com Web "
 1800. "Services, and is included in any links to the Amazon.com site."
 1801. msgstr ""
 1802. "Den tilhøyrande ID-en identifiserer personen som brukar Amazon.com-"
 1803. "vevtenestene, og følgjer med alle lenkjer til Amazon.com-nettstaden."
 1804. #: fetch/amazonfetcher.cpp:907
 1805. #, fuzzy
 1806. msgid "Access key: "
 1807. msgstr "API-&nøkkel: "
 1808. #: fetch/amazonfetcher.cpp:913
 1809. msgid "Secret Key: "
 1810. msgstr ""
 1811. #: fetch/animenfofetcher.cpp:257
 1812. msgid "Original Title"
 1813. msgstr "Opphavleg tittel"
 1814. #: fetch/animenfofetcher.cpp:260 fetch/imdbfetcher.cpp:757
 1815. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1205
 1816. msgid "Alternative Titles"
 1817. msgstr "Alternativ tittel"
 1818. #: fetch/animenfofetcher.cpp:264
 1819. msgid "Distributor"
 1820. msgstr "Distributør"
 1821. #: fetch/animenfofetcher.cpp:270
 1822. msgid "Episodes"
 1823. msgstr "Episodar"
 1824. #: fetch/animenfofetcher.cpp:370 fetch/arxivfetcher.cpp:362
 1825. #: fetch/bibsonomyfetcher.cpp:198 fetch/citebasefetcher.cpp:245
 1826. #: fetch/entrezfetcher.cpp:473 fetch/googlescholarfetcher.cpp:225
 1827. #: fetch/ibsfetcher.cpp:408 fetch/isbndbfetcher.cpp:342
 1828. #: fetch/yahoofetcher.cpp:392
 1829. msgid "This source has no options."
 1830. msgstr "Kjelda inneheld ingen val."
 1831. #: fetch/arxivfetcher.cpp:53
 1832. msgid "arXiv.org"
 1833. msgstr "arXiv.org"
 1834. #: fetch/configwidget.cpp:29
 1835. msgid "Source Options"
 1836. msgstr "Kjeldeval"
 1837. #: fetch/configwidget.cpp:40
 1838. msgid "Available Fields"
 1839. msgstr "Tilgjengelege felt"
 1840. #: fetch/crossreffetcher.cpp:85
 1841. msgid "%1 requires a username and password."
 1842. msgstr "%1 krev eit brukarnamn og passord."
 1843. #: fetch/crossreffetcher.cpp:341
 1844. msgid ""
 1845. "CrossRef requires an account for access. Please read the terms and "
 1846. "conditions and <a href='http://www.crossref.org/requestaccount/'>request an "
 1847. "account</a>. Enter your OpenURL account information below."
 1848. msgstr ""
 1849. "Du treng ein konto for å få tilgang til CrossRef. Les bruksvilkåra, og <a "
 1850. "href='http://www.crossref.org/requestaccount/'>be om ein konto</a>. Skriv "
 1851. "inn OpenURL-kontoinformasjonen din nedanfor."
 1852. #: fetch/crossreffetcher.cpp:352
 1853. msgid "&Username: "
 1854. msgstr "&Brukarnamn: "
 1855. #: fetch/crossreffetcher.cpp:357
 1856. msgid ""
 1857. "A username and password is required to access the CrossRef service. The "
 1858. "password is stored as plain text in the Tellico configuration file."
 1859. msgstr ""
 1860. "Du treng brukarnamn og passord for å få tilgang til CrossRef-tenesta. "
 1861. "Passordet vert lagra som reintekst i oppsettfila til Tellico."
 1862. #: fetch/crossreffetcher.cpp:363
 1863. msgid "&Password: "
 1864. msgstr "&Passord: "
 1865. #: fetch/discogsfetcher.cpp:57
 1866. msgid "Discogs Audio Search"
 1867. msgstr "Discogs-lydsøk"
 1868. #: fetch/discogsfetcher.cpp:356
 1869. msgid "API &key: "
 1870. msgstr "API-&nøkkel: "
 1871. #: fetch/discogsfetcher.cpp:362
 1872. msgid ""
 1873. "With your discogs.com account you receive an API key for the usage of their "
 1874. "XML-based interface (See http://www.discogs.com/help/api)."
 1875. msgstr ""
 1876. "Med discogs.com-kontoen din mottek du ein API-nøkkel for bruk av XML-"
 1877. "grensesnittet. Sjå http://www.discogs.com/help/api for meir informasjon."
 1878. #: fetch/discogsfetcher.cpp:368 fetch/imdbfetcher.cpp:1160
 1879. msgid "Download cover &image"
 1880. msgstr "Last ned &omslag"
 1881. #: fetch/discogsfetcher.cpp:409
 1882. msgid "Discogs Link"
 1883. msgstr "Discogs-lenkje"
 1884. #: fetch/entrezfetcher.cpp:56
 1885. msgid "Entrez Database"
 1886. msgstr "Entrez-database"
 1887. #: fetch/entrezfetcher.cpp:492
 1888. msgid "Institution"
 1889. msgstr "Institusjon"
 1890. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:82
 1891. msgid "External Application"
 1892. msgstr "Eksternt program"
 1893. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:351
 1894. msgid ""
 1895. "Set the collection type of the data returned from the external application."
 1896. msgstr "Vel samlingstypen til data frå det eksterne programmet."
 1897. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:356
 1898. msgid "&Result type: "
 1899. msgstr "&Resultattype: "
 1900. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:367
 1901. msgid "Set the result type of the data returned from the external application."
 1902. msgstr "Vel resultattypen til data frå det eksterne programmet."
 1903. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:372
 1904. msgid "Application &path: "
 1905. msgstr "Program&stig: "
 1906. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:377
 1907. msgid ""
 1908. "Set the path of the application to run that should output a valid Tellico "
 1909. "data file."
 1910. msgstr ""
 1911. "Stigen til programmet som skal køyrast og gje ut ei gyldig Tellico-datafil."
 1912. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:382
 1913. msgid "Select the search keys supported by the data source."
 1914. msgstr "Vel søkjenøklane som er støtta av datakjelda."
 1915. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:383
 1916. msgid ""
 1917. "Add any arguments that may be needed. <b>%1</b> will be replaced by the "
 1918. "search term."
 1919. msgstr "Legg til nødvendige argument. <b>%1</b> vert bytt ut med søkjeorda."
 1920. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:384
 1921. msgid "Arguments"
 1922. msgstr "Argument"
 1923. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:417 newstuff/dialog.cpp:157
 1924. msgid "Update"
 1925. msgstr "Oppdater"
 1926. #. TRANSLATORS: Do not translate %{author}.
 1927. #: fetch/execexternalfetcher.cpp:425
 1928. msgid ""
 1929. "<p>Enter the arguments which should be used to search for available updates "
 1930. "to an entry.</p><p>The format is the same as for <i>Dependent</i> fields, "
 1931. "where field values are contained inside braces, such as <i>%{author}</i>. "
 1932. "See the documentation for details.</p>"
 1933. msgstr ""
 1934. "<p>Skriv inn argumenta som skal brukast til å søkja etter tilgjengelege "
 1935. "oppdateringar til oppføringane.</p><p>Formatet er det same som for "
 1936. "«Avhengig»-felta, der feltaverdiane står i krøllparentesar, som for eksempel "
 1937. "<i>%{author}</i>. Sjå brukarhandboka for meir informasjon.</p>"
 1938. #: fetch/fetchmanager.cpp:74
 1939. msgid "Person"
 1940. msgstr "Person"
 1941. #: fetch/fetchmanager.cpp:75
 1942. msgid "ISBN"
 1943. msgstr "ISBN"
 1944. #: fetch/fetchmanager.cpp:76
 1945. msgid "UPC/EAN"
 1946. msgstr "UPC/EAN"
 1947. #: fetch/fetchmanager.cpp:77
 1948. msgid "Keyword"
 1949. msgstr "Nøkkelord"
 1950. #: fetch/fetchmanager.cpp:79 translators/pdfimporter.cpp:173
 1951. msgid "arXiv ID"
 1952. msgstr "arXiv-ID"
 1953. #: fetch/fetchmanager.cpp:80
 1954. msgid "Pubmed ID"
 1955. msgstr "Pubmed-ID"
 1956. #: fetch/fetchmanager.cpp:83
 1957. msgid "Raw Query"
 1958. msgstr "Råførespurnad"
 1959. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:190
 1960. msgid "GCstar Plugin"
 1961. msgstr "GCstar-programtillegg"
 1962. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:404
 1963. msgid "Set the collection type of the data returned from the plugin."
 1964. msgstr "Vel samlingstypen til data som kjem frå programtillegget."
 1965. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:409
 1966. msgid "&Plugin: "
 1967. msgstr "&Programtillegg: "
 1968. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:415
 1969. msgid "Select the GCstar plugin used for the data source."
 1970. msgstr "Vel GCstar-programtillegget du vil bruka som datakjelde."
 1971. #: fetch/gcstarpluginfetcher.cpp:420
 1972. msgid "Author: "
 1973. msgstr "Forfattar: "
 1974. #: fetch/ibsfetcher.cpp:47
 1975. msgid "Internet Bookshop (ibs.it)"
 1976. msgstr "Internett-bokhandel (ibs.it)"
 1977. #: fetch/imdbfetcher.cpp:89
 1978. msgid "Internet Movie Database"
 1979. msgstr "Internett-filmdatabasen (IMDb)"
 1980. #: fetch/imdbfetcher.cpp:578
 1981. msgid "Select IMDB Result"
 1982. msgstr "Vel IMDb-resultat"
 1983. #: fetch/imdbfetcher.cpp:581
 1984. msgid ""
 1985. "<qt>Your search returned multiple matches. Please select one below.</qt>"
 1986. msgstr "<qt>Søket gav fleire treff. Vel eitt av dei nedanfor.</qt>"
 1987. #: fetch/imdbfetcher.cpp:596
 1988. msgid "<qt>Select a search result.</qt>"
 1989. msgstr "<qt>Vel søkjetreff.</qt>"
 1990. #: fetch/imdbfetcher.cpp:689 fetch/imdbfetcher.cpp:1203
 1991. msgid "IMDB Link"
 1992. msgstr "IMDB-lenkje"
 1993. #: fetch/imdbfetcher.cpp:961 fetch/imdbfetcher.cpp:1204
 1994. msgid "IMDB Rating"
 1995. msgstr "IMDB-karakter"
 1996. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1083 fetch/imdbfetcher.cpp:1206
 1997. msgid "Certifications"
 1998. msgstr "Aldersgrenser"
 1999. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1139 fetch/srufetcher.cpp:439
 2000. #: fetch/z3950fetcher.cpp:528
 2001. msgid "Hos&t: "
 2002. msgstr "&Vert: "
 2003. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1144
 2004. msgid ""
 2005. "The Internet Movie Database uses several different servers. Choose the one "
 2006. "you wish to use."
 2007. msgstr ""
 2008. "Internett-filmdatabasen (IMDb) brukar fleire ulike tenarar. Vel den av dei "
 2009. "du vil bruka."
 2010. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1150
 2011. msgid "&Maximum cast: "
 2012. msgstr "&Ikkje fleire enn: "
 2013. #: fetch/imdbfetcher.cpp:1155
 2014. msgid ""
 2015. "The list of cast members may include many people. Set the maximum number "
 2016. "returned from the search."
 2017. msgstr ""
 2018. "Oversikta over skodespelarar og andre medverkande ofte vera veldig stor. Her "
 2019. "kan du velja kor mange menneske du vil ha med i søkjeresultatet."
 2020. #: fetch/isbndbfetcher.cpp:54
 2021. msgid "ISBNdb.com"
 2022. msgstr "ISBNdb.com"
 2023. #: fetch/srufetcher.cpp:73
 2024. msgid "SRU Server"
 2025. msgstr "SRU-tenar"
 2026. #: fetch/srufetcher.cpp:416 fetch/z3950-server.cfg:6
 2027. msgid "Library of Congress (US)"
 2028. msgstr "Library of Congress (USA)"
 2029. #: fetch/srufetcher.cpp:446 fetch/z3950fetcher.cpp:534
 2030. msgid "Enter the host name of the server."
 2031. msgstr "Skriv inn vertsnamnet til tenaren."
 2032. #: fetch/srufetcher.cpp:451 fetch/z3950fetcher.cpp:539
 2033. msgid "&Port: "
 2034. msgstr "&Port: "
 2035. #: fetch/srufetcher.cpp:456 fetch/z3950fetcher.cpp:544
 2036. #, c-format
 2037. msgid "Enter the port number of the server. The default is %1."
 2038. msgstr "Skriv inn portnummeret til tenaren. Standardverdien er %1."
 2039. #: fetch/srufetcher.cpp:461
 2040. msgid "Path: "
 2041. msgstr "Stig: "
 2042. #: fetch/srufetcher.cpp:466
 2043. msgid "Enter the path to the database used by the server."
 2044. msgstr "Skriv inn stigen til databasen på tenaren."
 2045. #: fetch/srufetcher.cpp:471
 2046. msgid "Format: "
 2047. msgstr "Format: "
 2048. #: fetch/srufetcher.cpp:479
 2049. msgid "Enter the result format used by the server."
 2050. msgstr "Skriv inn resultatformatet brukt på tenaren."
 2051. #: fetch/yahoofetcher.cpp:54
 2052. msgid "Yahoo! Audio Search"
 2053. msgstr "Yahoo!-lydsøk"
 2054. #: fetch/z3950connection.cpp:130
 2055. msgid "Query error!"
 2056. msgstr "Søkjefeil"
 2057. #: fetch/z3950connection.cpp:171
 2058. msgid "Connection search error %1: %2"
 2059. msgstr "Sambandssøkjefeil %1: %2"
 2060. #: fetch/z3950connection.cpp:248
 2061. msgid "Record syntax error"
 2062. msgstr "Syntaksfeil i oppføring"
 2063. #: fetch/z3950connection.cpp:343
 2064. msgid "Connection error %1: %2"
 2065. msgstr "Sambandsfeil %1: %2"
 2066. #: fetch/z3950fetcher.cpp:80 fetch/z3950fetcher.cpp:779
 2067. msgid "z39.50 Server"
 2068. msgstr "z39.50-tenar"
 2069. #: fetch/z3950fetcher.cpp:518
 2070. msgid "Use preset &server:"
 2071. msgstr "Bruk &ferdigdefinert tenar:"
 2072. #: fetch/z3950fetcher.cpp:549
 2073. msgid "&Database: "
 2074. msgstr "&Database: "
 2075. #: fetch/z3950fetcher.cpp:554
 2076. msgid "Enter the database name used by the server."
 2077. msgstr "Skriv inn namnet på databasen på tenaren."
 2078. #: fetch/z3950fetcher.cpp:559
 2079. msgid "Ch&aracter set: "
 2080. msgstr "&Teiknkoding: "
 2081. #: fetch/z3950fetcher.cpp:568
 2082. msgid ""
 2083. "Enter the character set encoding used by the z39.50 server. The most likely "
 2084. "choice is MARC-8, although ISO-8859-1 is common as well."
 2085. msgstr ""
 2086. "Vel teiknkodinga brukt på z39.50-tenaren. Den vanlegaste teiknkodinga er "
 2087. "MARC-8, men ISO-8859-1 er òg mykje brukt."
 2088. #: fetch/z3950fetcher.cpp:574
 2089. msgid "&Format: "
 2090. msgstr "&Format: "
 2091. #: fetch/z3950fetcher.cpp:577
 2092. msgid "Auto-detect"
 2093. msgstr "Oppdag automatisk"
 2094. #: fetch/z3950fetcher.cpp:585
 2095. msgid ""
 2096. "Enter the data format used by the z39.50 server. Tellico will attempt to "
 2097. "automatically detect the best setting if <i>auto-detect</i> is selected."
 2098. msgstr ""
 2099. "Skriv inn dataformatet brukt på z39.50-tenaren. Tellico vil prøva å finna "
 2100. "dei beste innstillingane automatisk viss vel <i>Oppdag automatisk</i>."
 2101. #: fetch/z3950fetcher.cpp:591
 2102. msgid "&User: "
 2103. msgstr "&Brukar: "
 2104. #: fetch/z3950fetcher.cpp:594 fetch/z3950fetcher.cpp:606
 2105. msgid "Optional"
 2106. msgstr "Valfri"
 2107. #: fetch/z3950fetcher.cpp:597
 2108. msgid ""
 2109. "Enter the authentication user name used by the z39.50 database. Most servers "
 2110. "do not need one."
 2111. msgstr ""
 2112. "Skriv inn brukarnamnet du vil bruka for å få tilgang til z39.50-databasen. "
 2113. "Dette er for dei fleste tenarar ikkje nødvendig."
 2114. #: fetch/z3950fetcher.cpp:603
 2115. msgid "Pass&word: "
 2116. msgstr "&Passord: "
 2117. #: fetch/z3950fetcher.cpp:610
 2118. msgid ""
 2119. "Enter the authentication password used by the z39.50 database. Most servers "
 2120. "do not need one. The password will be saved in plain text in the Tellico "
 2121. "configuration file."
 2122. msgstr ""
 2123. "Skriv inn passordet du vil bruka for å få tilgang til z39.50-databasen. "
 2124. "Dette er for dei fleste tenarar ikkje nødvendig. Passordet vert lagra som "
 2125. "reint tekst i oppsettfila til Tellico."
 2126. #: fetch/z3950fetcher.cpp:694
 2127. msgid "Illustrator"
 2128. msgstr "Illustratør"
 2129. #: fetchdialog.cpp:65
 2130. msgid "&Search"
 2131. msgstr "&Søk"
 2132. #: fetchdialog.cpp:66
 2133. msgid "&Stop"
 2134. msgstr "&Stopp"
 2135. #: fetchdialog.cpp:86
 2136. msgid "Internet Search"
 2137. msgstr "Nettsøk"
 2138. #: fetchdialog.cpp:94
 2139. msgid "Search Query"
 2140. msgstr "Søkjeførespurnad"
 2141. #: fetchdialog.cpp:100
 2142. msgid ""
 2143. "_: Start the search\n"
 2144. "S&earch:"
 2145. msgstr "Søk &etter:"
 2146. #: fetchdialog.cpp:104
 2147. msgid "Enter a search value. An ISBN search must include the full ISBN."
 2148. msgstr "Skriv inn søkjeverdi. Eit ISBN-søk må innehelda heile ISBN-koden."
 2149. #: fetchdialog.cpp:111
 2150. msgid "Choose the type of search"
 2151. msgstr "Vel søkjetype"
 2152. #: fetchdialog.cpp:117
 2153. msgid "Click to start or stop the search"
 2154. msgstr "Trykk for å starta eller stoppa søket"
 2155. #: fetchdialog.cpp:134
 2156. msgid "&Multiple ISBN/UPC search"
 2157. msgstr "Søk etter &fleire ISBN/UPC-nummer"
 2158. #: fetchdialog.cpp:135
 2159. msgid "Check this box to search for multiple ISBN or UPC values."
 2160. msgstr "Kryss av her for å søkja etter fleire ISBN- eller UPC-verdiar."
 2161. #: fetchdialog.cpp:138
 2162. msgid "Edit List..."
 2163. msgstr "Rediger liste …"
 2164. #: fetchdialog.cpp:140
 2165. msgid ""
 2166. "Click to open a text edit box for entering or editing multiple ISBN values."
 2167. msgstr "Trykk for å opna eit skrivefelt for redigering av fleire ISBN-nummer."
 2168. #: fetchdialog.cpp:146
 2169. msgid "Search s&ource:"
 2170. msgstr "Søkje&kjelde:"
 2171. #: fetchdialog.cpp:154
 2172. msgid "Select the database to search"
 2173. msgstr "Vel databasen du vil søkja i"
 2174. #: fetchdialog.cpp:177
 2175. msgid ""
 2176. "As results are found, they are added to this list. Selecting one will fetch "
 2177. "the complete entry and show it in the view below."
 2178. msgstr ""
 2179. "Etter kvart som søkjeresultata kjem inn, vert dei lagt til lista her. Vel "
 2180. "eitt av dei for å henta og visa heile oppføringa."
 2181. #: fetchdialog.cpp:185
 2182. msgid ""
 2183. "An entry may be shown here before adding it to the current collection by "
 2184. "selecting it in the list above"
 2185. msgstr ""
 2186. "Du kan sjå nærare på ei oppføring utan å leggja ho til samlinga ved å "
 2187. "trykkja på ho."
 2188. #: fetchdialog.cpp:192
 2189. msgid "&Add Entry"
 2190. msgstr "&Legg til oppføring"
 2191. #: fetchdialog.cpp:196
 2192. msgid "Add the selected entry to the current collection"
 2193. msgstr "Legg til merkt oppføring i samlinga."
 2194. #: fetchdialog.cpp:198
 2195. msgid "Get More Results"
 2196. msgstr "Hent fleire resultat"
 2197. #: fetchdialog.cpp:201
 2198. msgid "Fetch more results from the current data source"
 2199. msgstr "Hent fleire resultat frå datakjelda."
 2200. #: fetchdialog.cpp:205
 2201. msgid "Clear all search fields and results"
 2202. msgstr "Tøm alle søkjefelta og søkjeresultata."
 2203. #: fetchdialog.cpp:299
 2204. msgid "Cancelling the search..."
 2205. msgstr "Avbryt søket …"
 2206. #: fetchdialog.cpp:314 fetchdialog.cpp:474
 2207. msgid "Searching..."
 2208. msgstr "Søkjer …"
 2209. #: fetchdialog.cpp:369
 2210. msgid "The search returned no items."
 2211. msgstr "Søket gav ikkje nokon treff."
 2212. #: fetchdialog.cpp:373
 2213. #, c-format
 2214. msgid ""
 2215. "_n: The search returned 1 item.\n"
 2216. "The search returned %n items."
 2217. msgstr ""
 2218. "Søket gav eitt treff.\n"
 2219. "Søket gav %n treff."
 2220. #: fetchdialog.cpp:414
 2221. msgid "No results were found for the following ISBN values:"
 2222. msgstr "Fann ikkje nokon oppføringar for desse ISBN-verdiane:"
 2223. #: fetchdialog.cpp:445 fetchdialog.cpp:497
 2224. msgid "Fetching %1..."
 2225. msgstr "Hentar %1 …"
 2226. #: fetchdialog.cpp:530 fetchdialog.cpp:715
 2227. msgid "No Internet sources are available for your current collection type."
 2228. msgstr "Det finst ingen Internett-kjelder for denne samlingstypen."
 2229. #: fetchdialog.cpp:601
 2230. msgid "Edit ISBN/UPC Values"
 2231. msgstr "Rediger ISBN-/UPC-verdiar"
 2232. #: fetchdialog.cpp:605
 2233. msgid "<qt>Enter the ISBN or UPC values, one per line.</qt>"
 2234. msgstr "<qt>Skriv inn ISBN- eller UPC-nummer – eitt per linje.</qt>"
 2235. #: fetchdialog.cpp:611
 2236. msgid "&Load From File..."
 2237. msgstr "&Hent frå fil …"
 2238. #: fetchdialog.cpp:612
 2239. msgid "<qt>Load the list from a text file.</qt>"
 2240. msgstr "<qt>Opna liste frå tekstfil.</qt>"
 2241. #: fetchdialog.cpp:631
 2242. msgid ""
 2243. "<qt>An ISBN search can contain a maximum of 100 ISBN values. Only the first "
 2244. "100 values in your list will be used.</qt>"
 2245. msgstr ""
 2246. "<qt>Eit ISBN-søk kan ikkje innehelda meir enn 100 ISBN-nummer. Berre dei "
 2247. "første 100 verdiane i lista vert derfor brukt.</qt>"
 2248. #: fetcherconfigdialog.cpp:39 fetcherconfigdialog.cpp:49
 2249. msgid "Data Source Properties"
 2250. msgstr "Datakjeldeeigenskapar"
 2251. #: fetcherconfigdialog.cpp:81
 2252. msgid "&Source name: "
 2253. msgstr "&Kjeldenamn: "
 2254. #: fetcherconfigdialog.cpp:83
 2255. msgid ""
 2256. "The name identifies the data source and should be unique and informative."
 2257. msgstr "Namnet identifiserer datakjelda, og bør vera unikt og informativt."
 2258. #: fetcherconfigdialog.cpp:94 fetcherconfigdialog.cpp:98
 2259. msgid "Source &type: "
 2260. msgstr "Kjelde&type: "
 2261. #: fetcherconfigdialog.cpp:101
 2262. msgid "Tellico supports several different data sources."
 2263. msgstr "Tellico støttar fleire forskjellige datakjelder."
 2264. #: fetcherconfigdialog.cpp:115
 2265. msgid "Updating from source should overwrite user data"
 2266. msgstr "Overskriv brukardata ved oppdatering frå kjelde"
 2267. #: fetcherconfigdialog.cpp:118
 2268. msgid "If checked, updating entries will overwrite any existing information."
 2269. msgstr ""
 2270. "Overskriv eventuelle brukarendringar i oppføringane ved ved oppdatering frå "
 2271. "kjeldene."
 2272. #: field.cpp:489
 2273. msgid "Simple Text"
 2274. msgstr "Enkel tekst"
 2275. #: field.cpp:490
 2276. msgid "Paragraph"
 2277. msgstr "Avsnitt"
 2278. #: field.cpp:491
 2279. msgid "Choice"
 2280. msgstr "Valboks"
 2281. #: field.cpp:492
 2282. msgid "Checkbox"
 2283. msgstr "Avkryssingsboks"
 2284. #: field.cpp:495
 2285. msgid "Table"
 2286. msgstr "Tabell"
 2287. #: field.cpp:497
 2288. msgid "Dependent"
 2289. msgstr "Avhengig"
 2290. #: field.cpp:499
 2291. msgid "Date"
 2292. msgstr "Dato"
 2293. #: filehandler.cpp:154 translators/tellicoimporter.cpp:108
 2294. #: translators/xmlimporter.cpp:43 translators/xmlimporter.cpp:60
 2295. msgid "There is an XML parsing error in line %1, column %2."
 2296. msgstr "Det oppstod ein XML-tolkefeil i linje %1, kolonne %2."
 2297. #: filehandler.cpp:156 translators/tellicoimporter.cpp:110
 2298. #: translators/xmlimporter.cpp:45 translators/xmlimporter.cpp:62
 2299. #, fuzzy
 2300. msgid "The error message from TQt is:"
 2301. msgstr "Feilmeldinga frå Qt er:"
 2302. #: filehandler.cpp:206
 2303. #, c-format
 2304. msgid "Tellico is unable to load the image - %1."
 2305. msgstr "Klarte ikkja opna biletet «%1»."
 2306. #: filehandler.cpp:220
 2307. msgid ""
 2308. "A file named \"%1\" already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
 2309. msgstr "Fila «%1» finst frå før. Er du sikker på at du vil skriva over ho?"
 2310. #: filehandler.cpp:223
 2311. msgid "Overwrite File?"
 2312. msgstr "Vil du overskriva fila?"
 2313. #: filehandler.cpp:224
 2314. msgid "Overwrite"
 2315. msgstr "Skriv over"
 2316. #: filterdialog.cpp:60
 2317. msgid "Any Field"
 2318. msgstr "Vilkårleg felt"
 2319. #: filterdialog.cpp:68
 2320. msgid "contains"
 2321. msgstr "inneheld"
 2322. #: filterdialog.cpp:69
 2323. msgid "does not contain"
 2324. msgstr "ikkje inneheld"
 2325. #: filterdialog.cpp:70
 2326. msgid "equals"
 2327. msgstr "er lik"
 2328. #: filterdialog.cpp:71
 2329. msgid "does not equal"
 2330. msgstr "er ulik"
 2331. #: filterdialog.cpp:72
 2332. msgid "matches regexp"
 2333. msgstr "som regulært uttrykk"
 2334. #: filterdialog.cpp:73
 2335. msgid "does not match regexp"
 2336. msgstr "ikkje som regulært uttrykk"
 2337. #: filterdialog.cpp:90
 2338. msgid "Edit..."
 2339. msgstr "Rediger …"
 2340. #: filterdialog.cpp:282
 2341. msgid "Advanced Filter"
 2342. msgstr "Avansert filter"
 2343. #: filterdialog.cpp:294
 2344. msgid "Filter Criteria"
 2345. msgstr "Filterkriterium"
 2346. #: filterdialog.cpp:300
 2347. msgid "Match a&ll of the following"
 2348. msgstr "O&ppfyll alle felt"
 2349. #: filterdialog.cpp:301
 2350. msgid "Match an&y of the following"
 2351. msgstr "&Oppfyll eitt eller fleire felt"
 2352. #: filterdialog.cpp:311
 2353. msgid "Filter name:"
 2354. msgstr "Filternamn:"
 2355. #: filterdialog.cpp:319
 2356. msgid "&Save Filter"
 2357. msgstr "&Lagra filter"
 2358. #: filterview.cpp:33 filterview.cpp:85 mainwindow.cpp:739 mainwindow.cpp:755
 2359. msgid "Filter"
 2360. msgstr "Filter"
 2361. #: filterview.cpp:87
 2362. msgid "Filter (Sort by Count)"
 2363. msgstr "Filter (sorter etter tal)"
 2364. #: groupview.cpp:252
 2365. msgid "Expand All Groups"
 2366. msgstr "Utvida alle grupper"
 2367. #: groupview.cpp:254
 2368. msgid "Collapse All Groups"
 2369. msgstr "Fald saman alle grupper"
 2370. #: groupview.cpp:256
 2371. msgid "Filter by Group"
 2372. msgstr "Filtrer etter gruppe"
 2373. #: groupview.cpp:466
 2374. msgid "%1 (Sort by Count)"
 2375. msgstr "%1 (sorter etter tal)"
 2376. #: groupview.cpp:473
 2377. msgid ""
 2378. "_: Group Name Header\n"
 2379. "Group"
 2380. msgstr "Gruppe"
 2381. #: groupview.cpp:479 mainwindow.cpp:1629 mainwindow.cpp:1669
 2382. #: translators/htmlexporter.cpp:320
 2383. msgid "People"
 2384. msgstr "Personar"
 2385. #: gui/fieldwidget.cpp:101 gui/fieldwidget.cpp:195
 2386. msgid ""
 2387. "_: Edit Label\n"
 2388. "%1:"
 2389. msgstr "%1:"
 2390. #: gui/imagewidget.cpp:57
 2391. msgid "Select Image..."
 2392. msgstr "Vel bilete …"
 2393. #: ../xslt/tellico2html.xsl:255 gui/imagewidget.cpp:58
 2394. #, fuzzy, no-c-format
 2395. msgid "Clear"
 2396. msgstr "Tøm tabell"
 2397. #: gui/imagewidget.cpp:63
 2398. msgid "Save link only"
 2399. msgstr "Berre lagra lenkje"
 2400. #: gui/imagewidget.cpp:162
 2401. msgid "Saving a link is only possible for newly added images."
 2402. msgstr "Du kan berre lagra bilete du nyleg har lagt til som lenkjer."
 2403. #: gui/kwidgetlister.cpp:58
 2404. msgid ""
 2405. "_: more widgets\n"
 2406. "More"
 2407. msgstr "Fleire"
 2408. #: gui/kwidgetlister.cpp:62
 2409. msgid ""
 2410. "_: fewer widgets\n"
 2411. "Fewer"
 2412. msgstr "Færre"
 2413. #: gui/kwidgetlister.cpp:69
 2414. msgid ""
 2415. "_: clear widgets\n"
 2416. "Clear"
 2417. msgstr "Tøm"
 2418. #: gui/previewdialog.cpp:27
 2419. msgid "Template Preview"
 2420. msgstr "Førehandsvising av mal"
 2421. #: gui/stringmapdialog.cpp:57
 2422. msgid "&Set"
 2423. msgstr "&Kopla"
 2424. #: gui/tablefieldwidget.cpp:181
 2425. msgid "Rename Column"
 2426. msgstr "Endra namn på kolonne"
 2427. #: gui/tablefieldwidget.cpp:181
 2428. msgid "New column name:"
 2429. msgstr "Nytt namn på kolonne:"
 2430. #: gui/tablefieldwidget.cpp:206
 2431. #, c-format
 2432. msgid "Column %1"
 2433. msgstr "Kolonne %1"
 2434. #: gui/tablefieldwidget.cpp:241 gui/tablefieldwidget.cpp:289
 2435. msgid "Rename Column..."
 2436. msgstr "Endra namn på kolonne …"
 2437. #: gui/tablefieldwidget.cpp:274
 2438. msgid "Insert Row"
 2439. msgstr "Set inn rad"
 2440. #: gui/tablefieldwidget.cpp:276
 2441. msgid "Remove Row"
 2442. msgstr "Fjern rad"
 2443. #: gui/tablefieldwidget.cpp:278
 2444. msgid "Move Row Up"
 2445. msgstr "Flytt rad opp"
 2446. #: gui/tablefieldwidget.cpp:283
 2447. msgid "Move Row Down"
 2448. msgstr "Flytt rad ned"
 2449. #: gui/tablefieldwidget.cpp:295
 2450. msgid "Clear Table"
 2451. msgstr "Tøm tabell"
 2452. #: importdialog.cpp:54 importdialog.cpp:60
 2453. msgid "Import Options"
 2454. msgstr "Importeringsval"
 2455. #: importdialog.cpp:62
 2456. msgid "&Replace current collection"
 2457. msgstr "&Byt ut samling"
 2458. #: importdialog.cpp:63
 2459. msgid "Replace the current collection with the contents of the imported file."
 2460. msgstr "Byt ut gjeldande samling med innhaldet i den importerte fila."
 2461. #: importdialog.cpp:65
 2462. msgid "A&ppend to current collection"
 2463. msgstr "&Legg til samling"
 2464. #: importdialog.cpp:66
 2465. msgid ""
 2466. "Append the contents of the imported file to the current collection. This is "
 2467. "only possible when the collection types match."
 2468. msgstr ""
 2469. "Legg innhaldet i den importerte fila til den gjeldande samlinga. Dette er "
 2470. "berre mogleg viss samlingane er av same type."
 2471. #: importdialog.cpp:69
 2472. msgid "&Merge with current collection"
 2473. msgstr "&Slå saman med samling"
 2474. #: importdialog.cpp:70
 2475. msgid ""
 2476. "Merge the contents of the imported file to the current collection. This is "
 2477. "only possible when the collection types match. Entries must match exactly in "
 2478. "order to be merged."
 2479. msgstr ""
 2480. "Slå saman innhaldet i den importerte fila med gjeldande samling. Dette er "
 2481. "berre mogleg viss samlingane er av same type. Oppføringane må vera nøyaktig "
 2482. "like for å verta slått saman."
 2483. #: importdialog.cpp:95 mainwindow.cpp:323 tellicoui.rc:24
 2484. #, no-c-format
 2485. msgid "&Import"
 2486. msgstr "&Importer frå"
 2487. #: importdialog.cpp:244 mainwindow.cpp:1139 mainwindow.cpp:1305
 2488. #: translators/tellicozipexporter.cpp:39
 2489. msgid "*.tc *.bc|Tellico Files (*.tc)"
 2490. msgstr "*.tc *.bc|Tellico-filer (*.tc)"
 2491. #: importdialog.cpp:245 importdialog.cpp:258 importdialog.cpp:263
 2492. #: mainwindow.cpp:1141 translators/tellicoxmlexporter.cpp:60
 2493. msgid "*.xml|XML Files (*.xml)"
 2494. msgstr "*.xml|XML-filer (*.xml)"
 2495. #: importdialog.cpp:249 translators/bibtexexporter.cpp:53
 2496. msgid "*.bib|Bibtex Files (*.bib)"
 2497. msgstr "*.bib|BibTeX-filer (*.bib)"
 2498. #: importdialog.cpp:253 translators/csvexporter.cpp:44
 2499. msgid "*.csv|CSV Files (*.csv)"
 2500. msgstr "*.csv|CSV-filer (*.csv)"
 2501. #: importdialog.cpp:267
 2502. msgid "*.ris|RIS Files (*.ris)"
 2503. msgstr "*.ris|RIS-filer (*.ris)"
 2504. #: importdialog.cpp:271 translators/gcfilmsexporter.cpp:43
 2505. msgid "*.gcs|GCstar Data Files (*.gcs)"
 2506. msgstr "*.gcs|GCstar-filer (*.gcs)"
 2507. #: importdialog.cpp:272 translators/gcfilmsexporter.cpp:41
 2508. msgid "*.gcf|GCfilms Data Files (*.gcf)"
 2509. msgstr "*.gcf|GCfilms-filer (*.gcf)"
 2510. #: importdialog.cpp:276
 2511. msgid "*.amc|AMC Data Files (*.amc)"
 2512. msgstr "*.amc|AMC-datafiler (*.amc)"
 2513. #: importdialog.cpp:280
 2514. msgid "*.pdf|PDF Files (*.pdf)"
 2515. msgstr "*.pdf|PDF-filer (*.pdf)"
 2516. #: importdialog.cpp:284
 2517. msgid "*.reflib|Referencer Files (*.reflib)"
 2518. msgstr "*.reflib|Referencer-filer (*.reflib)"
 2519. #: loandialog.cpp:40
 2520. msgid "Loan Dialog"
 2521. msgstr "Lånevindauge"
 2522. #: loandialog.cpp:78
 2523. msgid "The following items are being checked out:"
 2524. msgstr "Desse gjenstandane vert lånt vekk:"
 2525. #: loandialog.cpp:84
 2526. msgid "The following item is on-loan:"
 2527. msgstr "Desse gjenstandane er lånt vekk:"
 2528. #: loandialog.cpp:94
 2529. msgid "&Lend to:"
 2530. msgstr "&Lån til:"
 2531. #: loandialog.cpp:107
 2532. msgid ""
 2533. "Enter the name of the person borrowing the items from you. Clicking the "
 2534. "button allows you to select from your address book."
 2535. msgstr ""
 2536. "Skriv inn namnet på han eller ho du vil låna til. Trykk på knappen for å "
 2537. "velja frå adresseboka."
 2538. #: loandialog.cpp:117
 2539. msgid "&Loan date:"
 2540. msgstr "&Lånedato:"
 2541. #: loandialog.cpp:123
 2542. msgid ""
 2543. "The check-out date is the date that you lent the items. By default, today's "
 2544. "date is used."
 2545. msgstr ""
 2546. "Lånedatoen er når du lånte ut gjenstanden eller gjenstandane. Som standard "
 2547. "vert dagens dato brukt."
 2548. #: loandialog.cpp:132
 2549. msgid "D&ue date:"
 2550. msgstr "&Innleveringsfrist:"
 2551. #: loandialog.cpp:139
 2552. msgid ""
 2553. "The due date is when the items are due to be returned. The due date is not "
 2554. "required, unless you want to add the loan to your active calendar."
 2555. msgstr ""
 2556. "Innleveringsfristen er når gjenstanden skal leverast inn. Du treng ikkje "
 2557. "leggja til ein innleveringsfrist om du ikkje vil leggja lånet til kalenderen "
 2558. "din."
 2559. #: loandialog.cpp:144
 2560. msgid "&Note:"
 2561. msgstr "&Merknad:"
 2562. #: loandialog.cpp:150
 2563. msgid "You can add notes about the loan, as well."
 2564. msgstr "Du kan òg leggja merknader til lånet."
 2565. #: loandialog.cpp:154
 2566. msgid "&Add a reminder to the active calendar"
 2567. msgstr "&Legg til varsel i gjeldande kalender"
 2568. #: loandialog.cpp:157
 2569. msgid ""
 2570. "<qt>Checking this box will add a <em>To-do</em> item to your active "
 2571. "calendar, which can be viewed using KOrganizer. The box is only active if "
 2572. "you set a due date."
 2573. msgstr ""
 2574. "<qt>Kryss av her for å leggja ei <em>oppgåve</em> til gjeldande kalender, "
 2575. "som du finn i programmet KOrganizer. Du kan berre gjera dette viss du har "
 2576. "vald ein innleveringsfrist."
 2577. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:131 loanview.cpp:33 loanview.cpp:91
 2578. #, no-c-format
 2579. msgid "Borrower"
 2580. msgstr "Lånar"
 2581. #: loanview.cpp:74
 2582. msgid "Check-in"
 2583. msgstr "Lever inn"
 2584. #: loanview.cpp:76
 2585. msgid "Modify Loan..."
 2586. msgstr "Endra lån …"
 2587. #: loanview.cpp:93
 2588. msgid "Borrower (Sort by Count)"
 2589. msgstr "Lånar (sorter etter tal)"
 2590. #: main.cpp:23
 2591. #, fuzzy
 2592. msgid "Tellico - a collection manager for TDE"
 2593. msgstr "Ein samlingsdatabase for KDE."
 2594. #: main.cpp:27
 2595. msgid "Do not reopen the last open file"
 2596. msgstr "Ikkje opna den sist opna fila på nytt"
 2597. #: main.cpp:28
 2598. msgid "Import <filename> as a bibtex file"
 2599. msgstr "Importer <filename> som BibTeX-fil"
 2600. #: main.cpp:29
 2601. msgid "Import <filename> as a MODS file"
 2602. msgstr "Importer <filename> som MODS-fil"
 2603. #: main.cpp:30
 2604. msgid "Import <filename> as a RIS file"
 2605. msgstr "Importer <filename> som RIS-fil"
 2606. #: main.cpp:31
 2607. msgid "File to open"
 2608. msgstr "Fil å opna"
 2609. #: main.cpp:42
 2610. msgid "Data source scripts"
 2611. msgstr "Datakjeldeskript"
 2612. #: main.cpp:44
 2613. msgid "Icons"
 2614. msgstr "Ikona brukt i programmet"
 2615. #: main.cpp:46
 2616. msgid "Author of btparse library"
 2617. msgstr "Utviklar av btparse-biblioteket"
 2618. #: main.cpp:48
 2619. msgid "Code examples and general inspiration"
 2620. msgstr "Programkodeeksempel og generell inspirasjon"
 2621. #: main.cpp:50
 2622. msgid "Author of libcsv library"
 2623. msgstr "Utviklar av libcsv-biblioteket"
 2624. #: main.cpp:52
 2625. msgid "Author of rtf2html library"
 2626. msgstr "Utviklar av rtf2html-biblioteket"
 2627. #: mainwindow.cpp:193
 2628. msgid "Create a new collection"
 2629. msgstr "Lag ny samling"
 2630. #: mainwindow.cpp:197
 2631. msgid "New &Book Collection"
 2632. msgstr "Ny &boksamling"
 2633. #: mainwindow.cpp:199
 2634. msgid "Create a new book collection"
 2635. msgstr "Lag ei ny boksamling."
 2636. #: mainwindow.cpp:205
 2637. msgid "New B&ibliography"
 2638. msgstr "Ny &litteraturliste"
 2639. #: mainwindow.cpp:207
 2640. msgid "Create a new bibtex bibliography"
 2641. msgstr "Lag ei ny BibTeX-basert litteraturliste."
 2642. #: mainwindow.cpp:213
 2643. msgid "New &Comic Book Collection"
 2644. msgstr "Ny &teikneseriesamling"
 2645. #: mainwindow.cpp:215
 2646. msgid "Create a new comic book collection"
 2647. msgstr "Lag ei ny teikneseriesamling."
 2648. #: mainwindow.cpp:221
 2649. msgid "New &Video Collection"
 2650. msgstr "Ny &filmsamling"
 2651. #: mainwindow.cpp:223
 2652. msgid "Create a new video collection"
 2653. msgstr "Lag ei ny filmsamling."
 2654. #: mainwindow.cpp:229
 2655. msgid "New &Music Collection"
 2656. msgstr "Ny &musikksamling"
 2657. #: mainwindow.cpp:231
 2658. msgid "Create a new music collection"
 2659. msgstr "Lag ei ny musikksamling."
 2660. #: mainwindow.cpp:237
 2661. msgid "New C&oin Collection"
 2662. msgstr "Ny m&yntsamling"
 2663. #: mainwindow.cpp:239
 2664. msgid "Create a new coin collection"
 2665. msgstr "Lag ei ny myntsamling."
 2666. #: mainwindow.cpp:245
 2667. msgid "New &Stamp Collection"
 2668. msgstr "Ny f&rimerkesamling"
 2669. #: mainwindow.cpp:247
 2670. msgid "Create a new stamp collection"
 2671. msgstr "Lag ei ny frimerkesamling."
 2672. #: mainwindow.cpp:253
 2673. msgid "New C&ard Collection"
 2674. msgstr "Ny &samlekortsamling"
 2675. #: mainwindow.cpp:255
 2676. msgid "Create a new trading card collection"
 2677. msgstr "Lag ei ny samlekortsamling."
 2678. #: mainwindow.cpp:261
 2679. msgid "New &Wine Collection"
 2680. msgstr "Ny &vinsamling"
 2681. #: mainwindow.cpp:263
 2682. msgid "Create a new wine collection"
 2683. msgstr "Lag ei ny vinsamling."
 2684. #: mainwindow.cpp:269
 2685. msgid "New &Game Collection"
 2686. msgstr "Ny s&pelsamling"
 2687. #: mainwindow.cpp:271
 2688. msgid "Create a new game collection"
 2689. msgstr "Lag ei ny spelsamling."
 2690. #: mainwindow.cpp:277
 2691. msgid "New Boa&rd Game Collection"
 2692. msgstr "Ny br&ettspelsamling"
 2693. #: mainwindow.cpp:279
 2694. msgid "Create a new board game collection"
 2695. msgstr "Lag ei ny brettspelsamling."
 2696. #: mainwindow.cpp:285
 2697. msgid "New &File Catalog"
 2698. msgstr "Ny fil&katalog"
 2699. #: mainwindow.cpp:287
 2700. msgid "Create a new file catalog"
 2701. msgstr "Lag ny filkatalog"
 2702. #: mainwindow.cpp:293
 2703. msgid "New C&ustom Collection"
 2704. msgstr "Ny s&jølvvald samling"
 2705. #: mainwindow.cpp:295
 2706. msgid "Create a new custom collection"
 2707. msgstr "Lag ei ny sjølvvald samling."
 2708. #: mainwindow.cpp:304
 2709. msgid "Open an existing document"
 2710. msgstr "Opna eit gammalt dokument."
 2711. #: mainwindow.cpp:306
 2712. msgid "Open a recently used file"
 2713. msgstr "Opna ei nyleg brukt fil."
 2714. #: mainwindow.cpp:308
 2715. msgid "Save the document"
 2716. msgstr "Lagra dokumentet."
 2717. #: mainwindow.cpp:310
 2718. msgid "Save the document as a different file..."
 2719. msgstr "Lagra dokumentet under eit nytt filnamn."
 2720. #: mainwindow.cpp:312
 2721. msgid "Print the contents of the document..."
 2722. msgstr "Skriv ut innhaldet i dokumentet."
 2723. #: mainwindow.cpp:314
 2724. msgid "Quit the application"
 2725. msgstr "Avslutt programmet."
 2726. #: mainwindow.cpp:325
 2727. msgid "Import collection data from other formats"
 2728. msgstr "Importer ei samling frå andre dataformat."
 2729. #: mainwindow.cpp:329
 2730. msgid "Import Tellico Data..."
 2731. msgstr "Tellico …"
 2732. #: mainwindow.cpp:330
 2733. msgid "Import another Tellico data file"
 2734. msgstr "Importer samling frå ei anna Tellico-fil."
 2735. #: mainwindow.cpp:337
 2736. msgid "Import CSV Data..."
 2737. msgstr "CSV …"
 2738. #: mainwindow.cpp:338
 2739. msgid "Import a CSV file"
 2740. msgstr "Importer samling frå ei CSV-fil (kommadelt format)."
 2741. #: mainwindow.cpp:345
 2742. msgid "Import MODS Data..."
 2743. msgstr "MODS …"
 2744. #: mainwindow.cpp:346
 2745. msgid "Import a MODS data file"
 2746. msgstr "Importer samling frå ei MODS-fil."
 2747. #: mainwindow.cpp:353
 2748. msgid "Import Alexandria Data..."
 2749. msgstr "Alexandria …"
 2750. #: mainwindow.cpp:354
 2751. msgid "Import data from the Alexandria book collection manager"
 2752. msgstr "Importer samling frå boksamlingprogrammet Alexandria."
 2753. #: mainwindow.cpp:361
 2754. msgid "Import Delicious Library Data..."
 2755. msgstr "Delicious Library …"
 2756. #: mainwindow.cpp:362
 2757. msgid "Import data from Delicious Library"
 2758. msgstr "Importer samling frå Delicious Library."
 2759. #: mainwindow.cpp:369
 2760. msgid "Import Referencer Data..."
 2761. msgstr "Referencer …"
 2762. #: mainwindow.cpp:370
 2763. msgid "Import data from Referencer"
 2764. msgstr "Importer samling frå Referencer."
 2765. #: mainwindow.cpp:377
 2766. msgid "Import Bibtex Data..."
 2767. msgstr "BibTeX …"
 2768. #: mainwindow.cpp:378
 2769. msgid "Import a bibtex bibliography file"
 2770. msgstr "Importer samling frå ei BibTeX-basert litteraturliste."
 2771. #: mainwindow.cpp:385
 2772. msgid "Import Bibtexml Data..."
 2773. msgstr "BibTeXML …"
 2774. #: mainwindow.cpp:386
 2775. msgid "Import a Bibtexml bibliography file"
 2776. msgstr "Importer samling frå ei BibTeXML-fil."
 2777. #: mainwindow.cpp:393
 2778. msgid "Import RIS Data..."
 2779. msgstr "RIS …"
 2780. #: mainwindow.cpp:394
 2781. msgid "Import an RIS reference file"
 2782. msgstr "Importer samling frå ei RIS-referansefil."
 2783. #: mainwindow.cpp:401
 2784. msgid "Import PDF File..."
 2785. msgstr "PDF-fil …"
 2786. #: mainwindow.cpp:402
 2787. msgid "Import a PDF file"
 2788. msgstr "Importer ei PDF-fil."
 2789. #: mainwindow.cpp:409
 2790. msgid "Import Audio File Metadata..."
 2791. msgstr "Lydfil-metadata …"
 2792. #: mainwindow.cpp:410
 2793. msgid "Import meta-data from audio files"
 2794. msgstr "Importer metadata frå lydfiler."
 2795. #: mainwindow.cpp:420
 2796. msgid "Import Audio CD Data..."
 2797. msgstr "Lyd-CD …"
 2798. #: mainwindow.cpp:421
 2799. msgid "Import audio CD information"
 2800. msgstr "Importer lyd-CD-informasjon."
 2801. #: mainwindow.cpp:431
 2802. msgid "Import GCstar Data..."
 2803. msgstr "GCstar …"
 2804. #: mainwindow.cpp:432
 2805. msgid "Import a GCstar data file"
 2806. msgstr "Importer samling frå ei GCstar-fil."
 2807. #: mainwindow.cpp:439
 2808. msgid "Import Griffith Data..."
 2809. msgstr "Griffith …"
 2810. #: mainwindow.cpp:440
 2811. msgid "Import a Griffith database"
 2812. msgstr "Importer ein Griffith-database."
 2813. #: mainwindow.cpp:447
 2814. msgid "Import Ant Movie Catalog Data..."
 2815. msgstr "Ant Movie Catalog …"
 2816. #: mainwindow.cpp:448
 2817. msgid "Import an Ant Movie Catalog data file"
 2818. msgstr "Importer samling frå ei Ant Movie Catalog-fil."
 2819. #: mainwindow.cpp:455
 2820. msgid "Import File Listing..."
 2821. msgstr "Filliste …"
 2822. #: mainwindow.cpp:456
 2823. msgid "Import information about files in a folder"
 2824. msgstr "Importer informasjon om filer i ei mappe."
 2825. #: mainwindow.cpp:463
 2826. msgid "Import XSL Transform..."
 2827. msgstr "XSLT-transformering"
 2828. #: mainwindow.cpp:464
 2829. msgid "Import using an XSL Transform"
 2830. msgstr "Importer samling via ei XSLT-transformering."
 2831. #: mainwindow.cpp:477 tellicoui.rc:49
 2832. #, no-c-format
 2833. msgid "&Export"
 2834. msgstr "&Eksporter til"
 2835. #: mainwindow.cpp:479
 2836. msgid "Export the collection data to other formats"
 2837. msgstr "Eksporter samlinga til andre dataformat."
 2838. #: mainwindow.cpp:483
 2839. msgid "Export to XML..."
 2840. msgstr "XML …"
 2841. #: mainwindow.cpp:484
 2842. msgid "Export to a Tellico XML file"
 2843. msgstr "Eksporter samlinga til ei Tellico XML-fil."
 2844. #: mainwindow.cpp:491
 2845. msgid "Export to Zip..."
 2846. msgstr "Zip …"
 2847. #: mainwindow.cpp:492
 2848. msgid "Export to a Tellico Zip file"
 2849. msgstr "Eksporter samlinga til ei Tellico Zip-fil."
 2850. #: mainwindow.cpp:499
 2851. msgid "Export to HTML..."
 2852. msgstr "HTML …"
 2853. #: mainwindow.cpp:500
 2854. msgid "Export to an HTML file"
 2855. msgstr "Eksporter samlinga til ei HTML-fil."
 2856. #: mainwindow.cpp:507
 2857. msgid "Export to CSV..."
 2858. msgstr "CSV-fil …"
 2859. #: mainwindow.cpp:508
 2860. msgid "Export to a comma-separated values file"
 2861. msgstr "Eksporter samlinga til ei CSV-fil (kommadelt format)."
 2862. #: mainwindow.cpp:515
 2863. msgid "Export to PilotDB..."
 2864. msgstr "PilotDB …"
 2865. #: mainwindow.cpp:516
 2866. msgid "Export to a PilotDB database"
 2867. msgstr "Eksporter samlinga til ein PilotDB-database."
 2868. #: mainwindow.cpp:523
 2869. msgid "Export to Alexandria..."
 2870. msgstr "Alexandria …"
 2871. #: mainwindow.cpp:524
 2872. msgid "Export to an Alexandria library"
 2873. msgstr "Eksporter samlinga til eit Alexandria-bibliotek."
 2874. #: mainwindow.cpp:531
 2875. msgid "Export to Bibtex..."
 2876. msgstr "BibTeX …"
 2877. #: mainwindow.cpp:532
 2878. msgid "Export to a bibtex file"
 2879. msgstr "Eksporter samlinga til ei BibTeX-fil."
 2880. #: mainwindow.cpp:539
 2881. msgid "Export to Bibtexml..."
 2882. msgstr "BibTeXML …"
 2883. #: mainwindow.cpp:540
 2884. msgid "Export to a Bibtexml file"
 2885. msgstr "Eksporter samlinga til ei BibTeXML-fil."
 2886. #: mainwindow.cpp:547
 2887. msgid "Export to ONIX..."
 2888. msgstr "ONIX …"
 2889. #: mainwindow.cpp:548
 2890. msgid "Export to an ONIX file"
 2891. msgstr "Eksporter samlinga til ei ONIX-fil."
 2892. #: mainwindow.cpp:555
 2893. msgid "Export to GCfilms..."
 2894. msgstr "GCfilms …"
 2895. #: mainwindow.cpp:556
 2896. msgid "Export to a GCfilms data file"
 2897. msgstr "Eksporter samlinga til ei GCfilms-fil."
 2898. #: mainwindow.cpp:563
 2899. msgid "Export to GCstar..."
 2900. msgstr "GCstar …"
 2901. #: mainwindow.cpp:564
 2902. msgid "Export to a GCstar data file"
 2903. msgstr "Eksporter samlinga til ei GCstar-fil."
 2904. #: mainwindow.cpp:568
 2905. msgid "Export XSL Transform..."
 2906. msgstr "XSLT-transformering …"
 2907. #: mainwindow.cpp:569
 2908. msgid "Export using an XSL Transform"
 2909. msgstr "Eksporter samlinga via ei XSLT-transformering."
 2910. #: mainwindow.cpp:579
 2911. msgid "Cut the selected text and puts it in the clipboard"
 2912. msgstr "Klipp ut merkt tekst til utklippstavla."
 2913. #: mainwindow.cpp:581
 2914. msgid "Copy the selected text to the clipboard"
 2915. msgstr "Kopier merkt tekst til utklippstavla."
 2916. #: mainwindow.cpp:583
 2917. msgid "Paste the clipboard contents"
 2918. msgstr "Lim inn innhaldet på utklippstavla."
 2919. #: mainwindow.cpp:585
 2920. msgid "Select all the entries in the collection"
 2921. msgstr "Merk alle oppføringane i samlinga."
 2922. #: mainwindow.cpp:587
 2923. msgid "Deselect all the entries in the collection"
 2924. msgstr "Fjern merkinga frå alle oppføringane i samlinga."
 2925. #: mainwindow.cpp:589
 2926. msgid "Internet Search..."
 2927. msgstr "Nettsøk …"
 2928. #: mainwindow.cpp:592
 2929. msgid "Search the internet..."
 2930. msgstr "Søk på Internett …"
 2931. #: mainwindow.cpp:594
 2932. msgid "Advanced &Filter..."
 2933. msgstr "&Avanserte filter …"
 2934. #: mainwindow.cpp:597 mainwindow.cpp:757
 2935. msgid "Filter the collection"
 2936. msgstr "Filtrer samlinga."
 2937. #: mainwindow.cpp:602
 2938. msgid "&New Entry..."
 2939. msgstr "&Ny oppføring …"
 2940. #: mainwindow.cpp:605
 2941. msgid "Create a new entry"
 2942. msgstr "Legg til ei ny oppføring."
 2943. #: mainwindow.cpp:609
 2944. msgid "Edit the selected entries"
 2945. msgstr "Rediger merkte oppføringar."
 2946. #: mainwindow.cpp:613
 2947. msgid "Copy the selected entries"
 2948. msgstr "Kopier merkte oppføringar."
 2949. #: mainwindow.cpp:617
 2950. msgid "Delete the selected entries"
 2951. msgstr "Slett merkte oppføringar."
 2952. #: mainwindow.cpp:618
 2953. msgid "&Merge Entries"
 2954. msgstr "Slå saman o&ppføringar"
 2955. #: mainwindow.cpp:621
 2956. msgid "Merge the selected entries"
 2957. msgstr "Slå saman dei merkte oppføringane."
 2958. #: mainwindow.cpp:624
 2959. msgid "&Generate Reports..."
 2960. msgstr "Lag rappor&tar …"
 2961. #: mainwindow.cpp:627
 2962. msgid "Generate collection reports"
 2963. msgstr "Lag samlingsrapportar."
 2964. #: mainwindow.cpp:628
 2965. msgid "Check-&out..."
 2966. msgstr "&Lån ut …"
 2967. #: mainwindow.cpp:631
 2968. msgid "Check-out the selected items"
 2969. msgstr "Lån ut merkte gjenstandar."
 2970. #: mainwindow.cpp:632
 2971. msgid "Check-&in"
 2972. msgstr "&Innlevering"
 2973. #: mainwindow.cpp:635
 2974. msgid "Check-in the selected items"
 2975. msgstr "Registrer innlevering av merkte gjenstandar."
 2976. #: mainwindow.cpp:637
 2977. msgid "&Rename Collection..."
 2978. msgstr "&Gje nytt namn til samling …"
 2979. #: mainwindow.cpp:640
 2980. msgid "Rename the collection"
 2981. msgstr "Gje nytt namn til samlinga."
 2982. #: mainwindow.cpp:641
 2983. msgid "Collection &Fields..."
 2984. msgstr "Samlings&felt …"
 2985. #: mainwindow.cpp:644
 2986. msgid "Modify the collection fields"
 2987. msgstr "Rediger samlingsfelt."
 2988. #: mainwindow.cpp:645
 2989. msgid "Convert to &Bibliography"
 2990. msgstr "G&jer om til litteraturliste"
 2991. #: mainwindow.cpp:648
 2992. msgid "Convert a book collection to a bibliography"
 2993. msgstr "Gjer boksamlinga om til ei litteraturliste."
 2994. #: mainwindow.cpp:650
 2995. msgid "String &Macros..."
 2996. msgstr "Tekst&makroar …"
 2997. #: mainwindow.cpp:653
 2998. msgid "Edit the bibtex string macros"
 2999. msgstr "Rediger BibTeX-tekstmakroar."
 3000. #: mainwindow.cpp:660
 3001. msgid "Copy Bibtex to Cli&pboard"
 3002. msgstr "Kopier BibTeX til &utklippstavle"
 3003. #: mainwindow.cpp:661
 3004. msgid "Copy bibtex citations to the clipboard"
 3005. msgstr "Kopier BibTeX-referansar til utklippstavla."
 3006. #: mainwindow.cpp:667
 3007. msgid "Cite Entry in &LyX"
 3008. msgstr "Siter oppføring i L&yX"
 3009. #: mainwindow.cpp:668
 3010. msgid "Cite the selected entries in LyX"
 3011. msgstr "Siter merkte oppføringar i LyX."
 3012. #: mainwindow.cpp:674
 3013. msgid "Ci&te Entry in OpenOffice.org"
 3014. msgstr "Siter oppf&øring i OpenOffice.org"
 3015. #: mainwindow.cpp:675
 3016. msgid "Cite the selected entries in OpenOffice.org"
 3017. msgstr "Siter merkte oppføringar i OpenOffice.org."
 3018. #: mainwindow.cpp:689
 3019. msgid "All Sources"
 3020. msgstr "Alle kjelder"
 3021. #: mainwindow.cpp:690
 3022. msgid "Update entry data from all available sources"
 3023. msgstr "Oppdater oppføringsdata frå alle kjelder."
 3024. #: mainwindow.cpp:702
 3025. msgid "Show Grou&p View"
 3026. msgstr "Vis gr&upperute"
 3027. #: mainwindow.cpp:705
 3028. msgid "Enable/disable the group view"
 3029. msgstr "Vis/skjul grupperute."
 3030. #: mainwindow.cpp:706
 3031. msgid "Hide Grou&p View"
 3032. msgstr "Skjul gr&upperute"
 3033. #: mainwindow.cpp:708
 3034. msgid "Show Entry &Editor"
 3035. msgstr "Vis &redigeringsvindauge"
 3036. #: mainwindow.cpp:711
 3037. msgid "Enable/disable the editor"
 3038. msgstr "Vis/skjul redigeringsvindauge for oppføringar."
 3039. #: mainwindow.cpp:712
 3040. msgid "Hide Entry &Editor"
 3041. msgstr "Skjul &oppføringsredigering"
 3042. #: mainwindow.cpp:714
 3043. msgid "Show Entry &View"
 3044. msgstr "Vis &oppføringsrute"
 3045. #: mainwindow.cpp:717
 3046. msgid "Enable/disable the entry view"
 3047. msgstr "Vis/skjul oppføringsrute."
 3048. #: mainwindow.cpp:718
 3049. msgid "Hide Entry &View"
 3050. msgstr "Skjul &oppføringsrute"
 3051. #: mainwindow.cpp:730
 3052. msgid "Change Grouping"
 3053. msgstr "Endra gruppering"
 3054. #: mainwindow.cpp:734
 3055. msgid "&Group Selection"
 3056. msgstr "&Grupper etter"
 3057. #: mainwindow.cpp:737
 3058. msgid "Change the grouping of the collection"
 3059. msgstr "Endra grupperinga av samlinga."
 3060. #: mainwindow.cpp:742
 3061. msgid "Clear Filter"
 3062. msgstr "Tøm filter"
 3063. #: mainwindow.cpp:747
 3064. msgid "Filter here..."
 3065. msgstr "Skriv inn filtertekst her …"
 3066. #: mainwindow.cpp:806
 3067. msgid "Groups"
 3068. msgstr "Grupper"
 3069. #: mainwindow.cpp:807
 3070. msgid ""
 3071. "<qt>The <i>Group View</i> sorts the entries into groupings based on a "
 3072. "selected field.</qt>"
 3073. msgstr ""
 3074. "<qt><i>Grupperuta</i> sorterer oppføringane i grupper basert på felt.</qt>"
 3075. #: mainwindow.cpp:814
 3076. msgid ""
 3077. "<qt>The <i>Column View</i> shows the value of multiple fields for each entry."
 3078. "</qt>"
 3079. msgstr ""
 3080. "<qt><i>Kolonnevisinga</i> viser verdien til fleire felt for kvar oppføring.</"
 3081. "qt>"
 3082. #: mainwindow.cpp:869
 3083. msgid "Welcome to the Tellico Collection Manager"
 3084. msgstr "Velkommen til samlingsdatabasen Tellico"
 3085. #: mainwindow.cpp:871
 3086. msgid ""
 3087. "<h3>Tellico is a tool for managing collections of books, videos, music, and "
 3088. "whatever else you want to catalog.</h3><h3>New entries can be added to your "
 3089. "collection by <a href=\"tc:///coll_new_entry\">entering data manually</a> or "
 3090. "by <a href=\"tc:///edit_search_internet\">downloading data</a> from various "
 3091. "Internet sources.</h3>"
 3092. msgstr ""
 3093. "<h3>Tellico er eit verktøy for handtering av samlingar med bøker, filmar, "
 3094. "musikk og alt anna du måtte ønskja å halda oversikt over.</h3><h3>Du kan "
 3095. "leggja nye oppføringar til samlinga di ved å <a href=\"tc:///coll_new_entry"
 3096. "\">skriva inn data manuelt</a>, eller ved å <a href=\"tc:///"
 3097. "edit_search_internet\">lasta ned data</a> frå fleire Internett-kjelder.</h3>"
 3098. #: mainwindow.cpp:1104
 3099. msgid "Creating new document..."
 3100. msgstr "Lagar nytt dokument …"
 3101. #: mainwindow.cpp:1136 mainwindow.cpp:1155 mainwindow.cpp:1173
 3102. msgid "Opening file..."
 3103. msgstr "Opnar fil …"
 3104. #: mainwindow.cpp:1146
 3105. msgid "Open File"
 3106. msgstr "Opna fil"
 3107. #: mainwindow.cpp:1264
 3108. msgid ""
 3109. "<qt><p>You are saving a file with many images, which causes Tellico to slow "
 3110. "down significantly. Do you want to save the images separately in Tellico's "
 3111. "data directory to improve performance?</p><p>Your choice can always be "
 3112. "changed in the configuration dialog.</p></qt>"
 3113. msgstr ""
 3114. "<qt><p>Du er i ferd med å lagra ei fil med mange bilete, noko som gjer at "
 3115. "Tellico arbeidar mykje tregare. Vil du heller lagra bileta for seg i "
 3116. "datamappa til Tellico, slik at programmet køyrer raskare?</p><p>Du kan "
 3117. "alltid endra valet du gjer i oppsettvindauget.</p></qt>"
 3118. #: mainwindow.cpp:1269
 3119. msgid "Save Images Separately"
 3120. msgstr "Lagra bilete for seg"
 3121. #: mainwindow.cpp:1270
 3122. msgid "Save Images in File"
 3123. msgstr "Lagra bilete i fil"
 3124. #: mainwindow.cpp:1303
 3125. msgid "Saving file with a new filename..."
 3126. msgstr "Lagrar fil med nytt filnamn …"
 3127. #: mainwindow.cpp:1311
 3128. msgid "Save As"
 3129. msgstr ""
 3130. #: mainwindow.cpp:1341 mainwindow.cpp:1391
 3131. msgid "Printing..."
 3132. msgstr "Skriv ut …"
 3133. #: mainwindow.cpp:1350
 3134. msgid ""
 3135. "The collection is currently being filtered to show a limited subset of the "
 3136. "entries. Only the visible entries will be printed. Continue?"
 3137. msgstr ""
 3138. "Samlinga vert filtrert, og viser berre nokre av oppføringane. Berre dei "
 3139. "synlege oppføringane vert skrivne ut. Vil du halda fram?"
 3140. #: mainwindow.cpp:1375
 3141. msgid "Processing document..."
 3142. msgstr "Handsamar dokument …"
 3143. #: mainwindow.cpp:1398
 3144. msgid "Exiting..."
 3145. msgstr "Avsluttar …"
 3146. #: mainwindow.cpp:1536
 3147. #, c-format
 3148. msgid "Total entries: %1"
 3149. msgstr "Oppføringar totalt: %1"
 3150. #: mainwindow.cpp:1543
 3151. msgid "(%1 filtered; %2 selected)"
 3152. msgstr "(%1 filtrert – %2 merkt)"
 3153. #: mainwindow.cpp:1546
 3154. msgid "(%1 filtered)"
 3155. msgstr "(%1 filtrert)"
 3156. #: mainwindow.cpp:1549
 3157. msgid "(%1 selected)"
 3158. msgstr "(%1 merkt)"
 3159. #: mainwindow.cpp:1717
 3160. #, c-format
 3161. msgid "Print %1"
 3162. msgstr "Skriv ut %1"
 3163. #: mainwindow.cpp:1750
 3164. #, c-format
 3165. msgid "Page %1"
 3166. msgstr "Side %1"
 3167. #: mainwindow.cpp:1776 translators/gcfilmsimporter.cpp:247
 3168. #: translators/xsltimporter.cpp:76
 3169. msgid "Tellico encountered an error in XSLT processing."
 3170. msgstr "Det oppstod ein feil ved XSLT-handsaming."
 3171. #: mainwindow.cpp:1891
 3172. msgid "Importing data..."
 3173. msgstr "Importerer data …"
 3174. #: mainwindow.cpp:1900
 3175. msgid "Import File"
 3176. msgstr "Importer fil"
 3177. #: mainwindow.cpp:1906
 3178. msgid "Import Directory"
 3179. msgstr "Importer mappe"
 3180. #: mainwindow.cpp:1927
 3181. msgid "Exporting data..."
 3182. msgstr "Eksporterer data …"
 3183. #: mainwindow.cpp:1949
 3184. msgid "Export As"
 3185. msgstr "Eksporter som"
 3186. #: mainwindow.cpp:1977
 3187. msgid "String Macros"
 3188. msgstr "Tekstmakroar"
 3189. #: mainwindow.cpp:1978
 3190. msgid "Macro"
 3191. msgstr "Makro"
 3192. #: mainwindow.cpp:1978
 3193. msgid "String"
 3194. msgstr "Tekst"
 3195. #: mainwindow.cpp:2041
 3196. msgid "Creating citations..."
 3197. msgstr "Lagar referansar …"
 3198. #: mainwindow.cpp:2146
 3199. msgid "Filters"
 3200. msgstr "Filter"
 3201. #: mainwindow.cpp:2147
 3202. msgid ""
 3203. "<qt>The <i>Filter View</i> shows the entries which meet certain filter rules."
 3204. "</qt>"
 3205. msgstr ""
 3206. "<qt>The <i>Filtervisinga</i> viser oppføringane i samsvar med visse "
 3207. "filterreglar.</qt>"
 3208. #: mainwindow.cpp:2163
 3209. msgid "Loans"
 3210. msgstr "Lån"
 3211. #: mainwindow.cpp:2164
 3212. msgid ""
 3213. "<qt>The <i>Loan View</i> shows a list of all the people who have borrowed "
 3214. "items from your collection.</qt>"
 3215. msgstr ""
 3216. "<qt><i>Lånvisinga</i> viser ei oversikt over alle som har lånt noko i "
 3217. "samlinga.</qt>"
 3218. #: mainwindow.cpp:2297
 3219. #, c-format
 3220. msgid "Update entry data from %1"
 3221. msgstr "Oppdater oppføringsdata frå %1"
 3222. #: mainwindow.cpp:2316
 3223. msgid ""
 3224. "Tellico can only import one file of this type at a time. Only %1 will be "
 3225. "imported."
 3226. msgstr "Tellico kan berre importera éi fil av denne typen om gongen."
 3227. #: newstuff/dialog.cpp:99
 3228. msgid "Get Hot New Stuff"
 3229. msgstr "Hent nye godsaker"
 3230. #: newstuff/dialog.cpp:119
 3231. msgid "Version"
 3232. msgstr "Versjon"
 3233. #: newstuff/dialog.cpp:121
 3234. msgid "Downloads"
 3235. msgstr "Nedlastingar"
 3236. #: newstuff/dialog.cpp:122
 3237. msgid "Release Date"
 3238. msgstr "Utgjevingsdato"
 3239. #: newstuff/dialog.cpp:126
 3240. msgid ""
 3241. "This is a list of all the items available for download. Previously installed "
 3242. "items have a checkmark icon, while items with new version available have an "
 3243. "update icon"
 3244. msgstr ""
 3245. "Dette er ei oversikt over alt du kan lasta ned. Tidlegare installerte "
 3246. "element har eit avkryssingsmerke ved sidan av seg, mens element det finst "
 3247. "nye versjonar av har eit oppdateringsikon."
 3248. #: newstuff/dialog.cpp:142
 3249. msgid "The name and license of the selected item"
 3250. msgstr "Namnet og lisensvilkåra for vald element."
 3251. #: newstuff/dialog.cpp:145
 3252. msgid "The author of the selected item"
 3253. msgstr "Forfattaren av vald element."
 3254. #: newstuff/dialog.cpp:147 newstuff/dialog.cpp:406
 3255. msgid "Install"
 3256. msgstr "Installer"
 3257. #: newstuff/dialog.cpp:166
 3258. msgid "Download and install the selected template."
 3259. msgstr "Last ned og installer vald mal."
 3260. #: newstuff/dialog.cpp:169
 3261. msgid ""
 3262. "Download and install the selected script. Some scripts may need to be "
 3263. "configured after being installed."
 3264. msgstr ""
 3265. "Last ned og installert valt skript. Nokre skript må stillast inn etter at "
 3266. "dei er installert."
 3267. #: newstuff/dialog.cpp:199
 3268. msgid "A description of the selected item is shown here."
 3269. msgstr "Ei skildring av vald element."
 3270. #: newstuff/dialog.cpp:229
 3271. msgid "Downloading information..."
 3272. msgstr "Lastar ned informasjon …"
 3273. #: newstuff/dialog.cpp:406
 3274. msgid ""
 3275. "_: Update Stuff\n"
 3276. "Update"
 3277. msgstr "Oppdater"
 3278. #: newstuff/dialog.cpp:423
 3279. msgid "Installing item..."
 3280. msgstr "Installer …"
 3281. #: reportdialog.cpp:53
 3282. msgid "Collection Report"
 3283. msgstr "Samlingsrapport"
 3284. #: reportdialog.cpp:60
 3285. msgid "&Report template:"
 3286. msgstr "&Rapportmal:"
 3287. #: reportdialog.cpp:83
 3288. msgid "&Generate"
 3289. msgstr "&Lag"
 3290. #: reportdialog.cpp:107
 3291. msgid "Select a report template and click <em>Generate</em>."
 3292. msgstr "Vel ein rapportmal og trykk <em>Lag</em>."
 3293. #: reportdialog.cpp:108
 3294. msgid ""
 3295. "Some reports may take several seconds to generate for large collections."
 3296. msgstr "Det kan ta fleire sekund å lagra rapportar for store samlingar."
 3297. #: reportdialog.cpp:195 translators/htmlexporter.cpp:90
 3298. msgid "*.html|HTML Files (*.html)"
 3299. msgstr "*.html|HTML-filer (*.html)"
 3300. #: statusbar.cpp:51
 3301. #, fuzzy
 3302. msgid "Cancel"
 3303. msgstr "Annullert"
 3304. #: tellico_kernel.cpp:285
 3305. msgid "Do you really want to delete this filter?"
 3306. msgstr "Er du sikker på at du vil sletta dette filteret?"
 3307. #: tellico_kernel.cpp:287
 3308. msgid "Delete Filter?"
 3309. msgstr "Vil du sletta dette filteret?"
 3310. #: tellico_kernel.cpp:323
 3311. msgid "New collection name:"
 3312. msgstr "Nytt samlingsnamn:"
 3313. #: tellico_kernel.cpp:377
 3314. msgid "Entry 1"
 3315. msgstr "Oppføring 1"
 3316. #: tellico_kernel.cpp:378
 3317. msgid "Entry 2"
 3318. msgstr "Oppføring 2"
 3319. #: tellico_kernel.cpp:387
 3320. msgid "Conflicting values for %1 were found while merging entries."
 3321. msgstr "Fann ulike verdiar for %1 ved samanslåing av oppføringane."
 3322. #: tellico_kernel.cpp:393
 3323. msgid "Please choose which value to keep."
 3324. msgstr "Vel kven av verdiane du ønskjer å behalda."
 3325. #: tellico_kernel.cpp:399 tellico_kernel.cpp:400
 3326. #, c-format
 3327. msgid "Select value from %1"
 3328. msgstr "Vel verdi frå %1"
 3329. #: tellico_strings.cpp:18
 3330. #, c-format
 3331. msgid "Tellico is unable to load the file - %1."
 3332. msgstr "Klarte ikkje opna fila «%1»."
 3333. #: tellico_strings.cpp:19
 3334. #, c-format
 3335. msgid "Tellico is unable to write the file - %1."
 3336. msgstr "Klarte ikkje lagra fila «%1»."
 3337. #: tellico_strings.cpp:20
 3338. #, c-format
 3339. msgid "Tellico is unable to upload the file - %1."
 3340. msgstr "Klarte ikkje lasta opp fila «%1»."
 3341. #: tellico_strings.cpp:21
 3342. msgid ""
 3343. "Only collections with the same type of entries as the current one can be "
 3344. "appended. No changes are being made to the current collection."
 3345. msgstr ""
 3346. "Du kan berre leggja til oppføringar av same type i samlinga. Det vart ikkje "
 3347. "gjort nokon endringar."
 3348. #: tellico_strings.cpp:24
 3349. msgid ""
 3350. "Only collections with the same type of entries as the current one can be "
 3351. "merged. No changes are being made to the current collection."
 3352. msgstr ""
 3353. "Du kan berre slå saman oppføringar av same type. Det vart ikkje gjort nokon "
 3354. "endringar."
 3355. #: tellico_strings.cpp:27
 3356. #, c-format
 3357. msgid "Tellico is unable to load an image from the file - %1."
 3358. msgstr "Klarte ikkje opna bilete frå fila «%1»."
 3359. #: translators/alexandriaexporter.cpp:43
 3360. msgid "Alexandria"
 3361. msgstr "Alexandria"
 3362. #: translators/alexandriaexporter.cpp:67
 3363. msgid ""
 3364. "<qt>An Alexandria library called <i>%1</i> already exists. Any existing "
 3365. "books in that library could be overwritten.</qt>"
 3366. msgstr ""
 3367. "<qt>Det finst allereie eit Alexandria-bibliotek med namnet <i>%1</i>. Alle "
 3368. "bøkene her kan verta overskrivne.</qt>"
 3369. #: translators/alexandriaimporter.cpp:193
 3370. msgid "Alexandria Options"
 3371. msgstr "Alexandria-val"
 3372. #: translators/alexandriaimporter.cpp:194
 3373. msgid "&Library:"
 3374. msgstr "&Bibliotek:"
 3375. #: translators/audiofileimporter.cpp:68
 3376. msgid "Scanning audio files..."
 3377. msgstr "Søkjer gjennom lydfiler …"
 3378. #: translators/audiofileimporter.cpp:122 translators/audiofileimporter.cpp:125
 3379. #, fuzzy
 3380. msgid "Files"
 3381. msgstr "Filene mine"
 3382. #: translators/audiofileimporter.cpp:128
 3383. msgid "Bitrate"
 3384. msgstr "Bitrate"
 3385. #: translators/audiofileimporter.cpp:160 translators/audiofileimporter.cpp:170
 3386. msgid "Tracks (Disc %1)"
 3387. msgstr "Spor (disk %1)"
 3388. #: ../xslt/entry-templates/Album.xsl:242 translators/audiofileimporter.cpp:189
 3389. #, no-c-format
 3390. msgid "(Various)"
 3391. msgstr "(Ymse)"
 3392. #: translators/audiofileimporter.cpp:340
 3393. msgid "Audio File Options"
 3394. msgstr "Lydfilval"
 3395. #: translators/audiofileimporter.cpp:342
 3396. msgid "Recursive &folder search"
 3397. msgstr "Søk òg i undermapper"
 3398. #: translators/audiofileimporter.cpp:343
 3399. msgid "If checked, folders are recursively searched for audio files."
 3400. msgstr "Søk i mapper og i undermapper etter lydfiler."
 3401. #: translators/audiofileimporter.cpp:347
 3402. msgid "Include file &location"
 3403. msgstr "&Ta med filplassering"
 3404. #: translators/audiofileimporter.cpp:348
 3405. msgid "If checked, the file names for each track are added to the entries."
 3406. msgstr "Legg filnamna til kvart spor til oppføringane."
 3407. #: translators/audiofileimporter.cpp:352
 3408. msgid "Include &bitrate"
 3409. msgstr "Ta med &bitrate"
 3410. #: translators/audiofileimporter.cpp:353
 3411. msgid "If checked, the bitrate for each track is added to the entries."
 3412. msgstr "Legg bitraten til kvart spor til oppføringane."
 3413. #: translators/bibtexexporter.cpp:49
 3414. msgid "Bibtex"
 3415. msgstr "BibTeX"
 3416. #: translators/bibtexexporter.cpp:201 translators/bibteximporter.cpp:289
 3417. msgid "Bibtex Options"
 3418. msgstr "BibTeX-val"
 3419. #: translators/bibtexexporter.cpp:204
 3420. msgid "Expand string macros"
 3421. msgstr "Utvid tekstmakroar"
 3422. #: translators/bibtexexporter.cpp:206
 3423. msgid ""
 3424. "If checked, the string macros will be expanded and no @string{} entries will "
 3425. "be written."
 3426. msgstr "Utvida automatisk tekstmakroar og ikkje lagra @string{}-oppføringar."
 3427. #: translators/bibtexexporter.cpp:209
 3428. msgid "Use URL package"
 3429. msgstr "Bruk pakken «URL»"
 3430. #: translators/bibtexexporter.cpp:211
 3431. msgid "If checked, any URL fields will be wrapped in a \\url declaration."
 3432. msgstr "Legg kommandoen \\url rundt alle URL-felt (nettadresser)."
 3433. #: translators/bibtexexporter.cpp:214
 3434. msgid "Skip entries with empty citation keys"
 3435. msgstr "Hopp over oppføringar med tomme siteringsnøklar"
 3436. #: translators/bibtexexporter.cpp:216
 3437. msgid "If checked, any entries without a bibtex citation key will be skipped."
 3438. msgstr "Hopp over eventuelle oppføringar som ikkje inneheld siteringsnøklar."
 3439. #: translators/bibtexexporter.cpp:220
 3440. msgid "Bibtex quotation style:"
 3441. msgstr "BibTeX-siteringsstil:"
 3442. #: translators/bibtexexporter.cpp:222 translators/bibtexexporter.cpp:229
 3443. #: translators/bibtexexporter.cpp:260
 3444. msgid "Braces"
 3445. msgstr "Krøllparentesar"
 3446. #: translators/bibtexexporter.cpp:223 translators/bibtexexporter.cpp:231
 3447. msgid "Quotes"
 3448. msgstr "Hermeteikn"
 3449. #: translators/bibtexexporter.cpp:224
 3450. msgid ""
 3451. "<qt>The quotation style used when exporting bibtex. All field values will "
 3452. "be escaped with either braces or quotation marks.</qt>"
 3453. msgstr ""
 3454. "<qt>Siteringsstilen vert brukt ved eksportering til BibTeX. Alle feltverdiar "
 3455. "vert syntaksverna med anten krøllparentesar eller hermeteikn.</qt>"
 3456. #: translators/bibtexhandler.cpp:257 translators/tellicoimporter.cpp:362
 3457. #: translators/xmlstatehandler.cpp:244
 3458. msgid "Unknown"
 3459. msgstr "Ukjend"
 3460. #: translators/bibteximporter.cpp:78
 3461. msgid "No valid bibtex entries were found"
 3462. msgstr "Fann ingen gyldige BibTeX-oppføringar"
 3463. #: translators/bibteximporter.cpp:98
 3464. #, c-format
 3465. msgid "No valid bibtex entries were found in file - %1"
 3466. msgstr "Fann ingen gyldige BibTeX-oppføringar i fila «%1»."
 3467. #: translators/bibteximporter.cpp:290
 3468. msgid "Use Unicode (UTF-8) encoding"
 3469. msgstr "Bruk Unicode-teiknkoding (UTF-8)"
 3470. #: translators/bibteximporter.cpp:291
 3471. msgid "Read the imported file in Unicode (UTF-8)."
 3472. msgstr "Les inn den importerte fila som Unicode (UTF-8)."
 3473. #: translators/bibteximporter.cpp:292
 3474. msgid "Use user locale (%1) encoding"
 3475. msgstr "Bruk brukarlokale-teiknkoding (%1)"
 3476. #: translators/bibteximporter.cpp:296
 3477. msgid "Read the imported file in the local encoding."
 3478. msgstr "Les inn den importerte fila i den lokale teiknkodinga."
 3479. #: translators/bibtexmlexporter.cpp:36
 3480. msgid "Bibtexml"
 3481. msgstr "BibTeXML"
 3482. #: translators/bibtexmlexporter.cpp:40
 3483. msgid "*.xml|Bibtexml Files (*.xml)"
 3484. msgstr "*.xml|BibteXML-filer (*.xml)"
 3485. #: translators/csvexporter.cpp:40
 3486. msgid "CSV"
 3487. msgstr "CSV"
 3488. #: translators/csvexporter.cpp:109 translators/csvimporter.cpp:247
 3489. msgid "CSV Options"
 3490. msgstr "CSV-val"
 3491. #: translators/csvexporter.cpp:112
 3492. msgid "Include field titles as column headers"
 3493. msgstr "Bruk feltnamn som kolonneoverskrifter"
 3494. #: translators/csvexporter.cpp:114
 3495. msgid "If checked, a header row will be added with the field titles."
 3496. msgstr "Ta med ei overskriftsrad med feltnamn."
 3497. #: translators/csvexporter.cpp:117 translators/csvimporter.cpp:266
 3498. msgid "Delimiter"
 3499. msgstr "Skiljeteikn"
 3500. #: translators/csvexporter.cpp:120 translators/csvimporter.cpp:269
 3501. msgid ""
 3502. "In addition to a comma, other characters may be used as a delimiter, "
 3503. "separating each value in the file."
 3504. msgstr "Du kan bruka andre teikn enn komma for å skilja verdiar i fila."
 3505. #: translators/csvexporter.cpp:124
 3506. msgid "Comma"
 3507. msgstr "Komma"
 3508. #: translators/csvexporter.cpp:126 translators/csvimporter.cpp:276
 3509. msgid "Use a comma as the delimiter."
 3510. msgstr "Bruk komma som skiljeteikn."
 3511. #: translators/csvexporter.cpp:130
 3512. msgid "Semicolon"
 3513. msgstr "Semikolon"
 3514. #: translators/csvexporter.cpp:131 translators/csvimporter.cpp:281
 3515. msgid "Use a semi-colon as the delimiter."
 3516. msgstr "Bruk semikolon som skiljeteikn."
 3517. #: translators/csvexporter.cpp:135
 3518. msgid "Tab"
 3519. msgstr "Tabulator"
 3520. #: translators/csvexporter.cpp:136 translators/csvimporter.cpp:286
 3521. msgid "Use a tab as the delimiter."
 3522. msgstr "Bruk tabulator som skiljeteikn."
 3523. #: translators/csvexporter.cpp:140
 3524. msgid "Other"
 3525. msgstr "Anna"
 3526. #: translators/csvexporter.cpp:141 translators/csvimporter.cpp:291
 3527. msgid "Use a custom string as the delimiter."
 3528. msgstr "Bruk sjølvvald tekst som skiljeteikn."
 3529. #: translators/csvexporter.cpp:146 translators/csvimporter.cpp:298
 3530. msgid "A custom string, such as a colon, may be used as a delimiter."
 3531. msgstr ""
 3532. "Du kan bruka ein sjølvvald tekst, eksempelvis eit kolon, som skiljeteikn."
 3533. #: translators/csvimporter.cpp:255
 3534. msgid "Select the type of collection being imported."
 3535. msgstr "Vel kva type samlinga som vert importert."
 3536. #: translators/csvimporter.cpp:261
 3537. msgid "&First row contains field titles"
 3538. msgstr "&Første rad inneheld feltnamn"
 3539. #: translators/csvimporter.cpp:262
 3540. msgid "If checked, the first row is used as field titles."
 3541. msgstr "Bruk første rad som feltnamn."
 3542. #: translators/csvimporter.cpp:274
 3543. msgid "&Comma"
 3544. msgstr "&Komma"
 3545. #: translators/csvimporter.cpp:280
 3546. msgid "&Semicolon"
 3547. msgstr "&Semikolon"
 3548. #: translators/csvimporter.cpp:285
 3549. msgid "Ta&b"
 3550. msgstr "&Tabulator"
 3551. #: translators/csvimporter.cpp:290
 3552. msgid "Ot&her:"
 3553. msgstr "&Anna:"
 3554. #: translators/csvimporter.cpp:315
 3555. msgid "The table shows up to the first five lines of the CSV file."
 3556. msgstr "Tabellen viser opptil dei første fem linjene i CSV-fila."
 3557. #: translators/csvimporter.cpp:322
 3558. msgid ""
 3559. "<qt>Set each column to correspond to a field in the collection by choosing a "
 3560. "column, selecting the field, then clicking the <i>Assign Field</i> button.</"
 3561. "qt>"
 3562. msgstr ""
 3563. "<qt>Kopla kvar kolonne til tilhøyrande felt i samlinga ved å velja kolonna, "
 3564. "velja feltet, og så trykkja <i>Tildel felt</i>.</qt>"
 3565. #: translators/csvimporter.cpp:324
 3566. msgid "Co&lumn:"
 3567. msgstr "&Kolonne:"
 3568. #: translators/csvimporter.cpp:333
 3569. msgid "&Data field in this column:"
 3570. msgstr "&Datafelt i denne kolonnen:"
 3571. #: translators/csvimporter.cpp:341
 3572. msgid "&Assign Field"
 3573. msgstr "&Tildel felt"
 3574. #: translators/csvimporter.cpp:373
 3575. msgid ""
 3576. "At least one column must be assigned to a field. Only assigned columns will "
 3577. "be imported."
 3578. msgstr ""
 3579. "Du må tildela minst éin kolonne til kvart felt. Berre tildelte kolonnar vert "
 3580. "importerte."
 3581. #: translators/filelistingimporter.cpp:63
 3582. msgid "Scanning files..."
 3583. msgstr "Søkjer gjennom …"
 3584. #: translators/filelistingimporter.cpp:191
 3585. msgid "File Listing Options"
 3586. msgstr "Fillisteval"
 3587. #: translators/filelistingimporter.cpp:193
 3588. msgid "Recursive folder search"
 3589. msgstr "Søk òg i undermapper"
 3590. #: translators/filelistingimporter.cpp:194
 3591. msgid "If checked, folders are recursively searched for all files."
 3592. msgstr "Søk i mapper og i undermapper etter filer."
 3593. #: translators/filelistingimporter.cpp:198
 3594. msgid "Generate file previews"
 3595. msgstr "Lag førehandsvisingar"
 3596. #: translators/filelistingimporter.cpp:199
 3597. msgid ""
 3598. "If checked, previews of the file contents are generated, which can slow down "
 3599. "the folder listing."
 3600. msgstr ""
 3601. "Lag førehandsvisingar av innhaldet i filene, noko som kan gjera mappevisinga "
 3602. "mykje seinare."
 3603. #: translators/freedbimporter.cpp:84 translators/freedbimporter.cpp:170
 3604. msgid "<qt>Tellico was unable to access the CD-ROM device - <i>%1</i>.</qt>"
 3605. msgstr "<qt>Fekk ikkje tilgang til CD-ROM-eininga – <i>%1</i>.</qt>"
 3606. #: translators/freedbimporter.cpp:196
 3607. msgid "Select CDDB Entry"
 3608. msgstr "Vel CDDB-oppføring"
 3609. #: translators/freedbimporter.cpp:197
 3610. msgid "Select a CDDB entry:"
 3611. msgstr "Vel CDDB-oppføring:"
 3612. #: translators/freedbimporter.cpp:220
 3613. msgid "<qt>No records were found to match the CD.</qt>"
 3614. msgstr "<qt>Fann ingen oppføringar som samsvarar med CD-en.</qt>"
 3615. #: translators/freedbimporter.cpp:238
 3616. msgid "<qt>Tellico was unable to complete the CD lookup.</qt>"
 3617. msgstr "<qt>Klarte ikkje fullføra oppslag for CD-plata.</qt>"
 3618. #: translators/freedbimporter.cpp:470
 3619. msgid "Various"
 3620. msgstr "Ymse"
 3621. #: translators/freedbimporter.cpp:489
 3622. msgid "Audio CD Options"
 3623. msgstr "Lyd-CD-val"
 3624. #: translators/freedbimporter.cpp:493
 3625. msgid "Read data from CD-ROM device"
 3626. msgstr "Les data frå CD-ROM-eininga"
 3627. #: translators/freedbimporter.cpp:496
 3628. msgid "Select or input the CD-ROM device location."
 3629. msgstr "Vel eller skriv inn adressa til CD-ROM-eininga."
 3630. #: translators/freedbimporter.cpp:502
 3631. msgid "Read all CDDB cache files only"
 3632. msgstr "Berre les data frå lokalt CDDB-lager"
 3633. #: translators/freedbimporter.cpp:503
 3634. msgid ""
 3635. "Read data recursively from all the CDDB cache files contained in the default "
 3636. "cache folders."
 3637. msgstr ""
 3638. "Les data rekursivt frå alle lokale CDDB-lagerfilene i standardmappene for "
 3639. "desse filene."
 3640. #: translators/gcfilmsexporter.cpp:37
 3641. msgid "GCfilms"
 3642. msgstr "GCfilms"
 3643. #: translators/gcfilmsimporter.cpp:109 translators/gcfilmsimporter.cpp:254
 3644. msgid "<qt>The file is not a valid GCstar data file.</qt>"
 3645. msgstr "<qt>Denne fila er ikkje ei gyldig GCstar-datafil.</qt>"
 3646. #: translators/htmlexporter.cpp:86
 3647. msgid "HTML"
 3648. msgstr "HTML"
 3649. #: translators/htmlexporter.cpp:324
 3650. msgid "(grouped by %1)"
 3651. msgstr "(gruppert etter %1)"
 3652. #: translators/htmlexporter.cpp:469
 3653. msgid "HTML Options"
 3654. msgstr "HTML-val"
 3655. #: translators/htmlexporter.cpp:472
 3656. msgid "Print field headers"
 3657. msgstr "Skriv ut feltoverskrifter"
 3658. #: translators/htmlexporter.cpp:477
 3659. msgid "Group the entries"
 3660. msgstr "Grupper oppføringane"
 3661. #: translators/htmlexporter.cpp:482
 3662. msgid "Export individual entry files"
 3663. msgstr "Eksporter oppføringar til einskildfiler"
 3664. #: translators/htmlexporter.cpp:483
 3665. msgid "If checked, individual files will be created for each entry."
 3666. msgstr "Kopier kvar oppføring til si eiga fil."
 3667. #: translators/importer.h:101
 3668. msgid "Loading data..."
 3669. msgstr "Hentar data …"
 3670. #: translators/importer.h:101
 3671. msgid "Loading %1..."
 3672. msgstr "Hentar %1 …"
 3673. #: translators/onixexporter.cpp:63
 3674. msgid "ONIX Archive"
 3675. msgstr "ONIX-arkiv"
 3676. #: translators/onixexporter.cpp:67
 3677. msgid "*.zip|Zip Files (*.zip)"
 3678. msgstr "*.zip|Zip-filer (*.zip)"
 3679. #: translators/onixexporter.cpp:176
 3680. msgid "ONIX Archive Options"
 3681. msgstr "ONIX-arkivval"
 3682. #: translators/onixexporter.cpp:179
 3683. msgid "Include images in archive"
 3684. msgstr "Ta bilete med i arkiv"
 3685. #: translators/onixexporter.cpp:181
 3686. msgid ""
 3687. "If checked, the images in the document will be included in the zipped ONIX "
 3688. "archive."
 3689. msgstr "Ta med bileta i dokumentet i det komprimerte ONIX-arkivet."
 3690. #: translators/pdfimporter.cpp:92 translators/pdfimporter.cpp:100
 3691. msgid "Tellico was unable to read any metadata from the PDF file."
 3692. msgstr "Klarte ikkje lesa metadata frå PDF-fila."
 3693. #: translators/pdfimporter.cpp:232
 3694. msgid ""
 3695. "Tellico is able to download information about entries with a DOI from "
 3696. "CrossRef.org. However, you must create an CrossRef account and add a new "
 3697. "data source with your account information."
 3698. msgstr ""
 3699. "Tellico kan lasta ned informasjon om oppføringar med DOI-identifikatorar frå "
 3700. "CrossRef.org. For å bruka denne funksjonen må du først oppretta ein CrossRef-"
 3701. "konto, og så leggja til ei ny datakjelde med kontoinformasjonen din."
 3702. #: translators/pilotdbexporter.cpp:43
 3703. msgid "PilotDB"
 3704. msgstr "PilotDB"
 3705. #: translators/pilotdbexporter.cpp:47
 3706. msgid "*.pdb|Pilot Database Files (*.pdb)"
 3707. msgstr "*.pdb|Pilot-databasefiler (*.pdb)"
 3708. #: translators/pilotdbexporter.cpp:210
 3709. msgid "PilotDB Options"
 3710. msgstr "PilotDB-val"
 3711. #: translators/pilotdbexporter.cpp:213 translators/pilotdbexporter.cpp:215
 3712. msgid "Set PDA backup flag for database"
 3713. msgstr "Slå på PDA-reservekopieringsflagget for databasen"
 3714. #: translators/risimporter.cpp:303
 3715. msgid "PDF"
 3716. msgstr "PDF"
 3717. #: translators/tellicoimporter.cpp:147 translators/xmlstatehandler.cpp:108
 3718. msgid "It is from a future version of Tellico."
 3719. msgstr "Ho er frå ein nyare versjon av Tellico."
 3720. #: translators/tellicoimporter.cpp:157 translators/xmlstatehandler.cpp:112
 3721. msgid ""
 3722. "Tellico is converting the file to a more recent document format. Information "
 3723. "loss may occur if an older version of Tellico is used to read this file in "
 3724. "the future."
 3725. msgstr ""
 3726. "Gjer om fila til det nye dokumentformatet. Merk at du kan tapa informasjon "
 3727. "om du seinare opnar fila i ein eldre versjon av Tellico."
 3728. #: translators/tellicoimporter.cpp:787 translators/tellicosaximporter.cpp:173
 3729. msgid "The file is empty."
 3730. msgstr "Fila er tom."
 3731. #: translators/tellicoimporter.cpp:805 translators/tellicosaximporter.cpp:191
 3732. msgid "The file contains no collection data."
 3733. msgstr "Fila inneheld ikkje noko samlingsdata."
 3734. #: translators/tellicoimporter.cpp:950
 3735. msgid "Unread Books"
 3736. msgstr "Ulesne bøker"
 3737. #: translators/tellicoimporter.cpp:960
 3738. msgid "Old Movies"
 3739. msgstr "Gamle filmar"
 3740. #: translators/tellicoimporter.cpp:978
 3741. msgid "80's Music"
 3742. msgstr "80-talsmusikk"
 3743. #: translators/tellicoimporter.cpp:990
 3744. msgid "Favorites"
 3745. msgstr "Favorittar"
 3746. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:56
 3747. msgid "XML"
 3748. msgstr "XML"
 3749. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:482
 3750. msgid "Tellico XML Options"
 3751. msgstr "Tellico XML-val"
 3752. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:485
 3753. msgid "Include images in XML document"
 3754. msgstr "Ta med bilete i XML-dokument"
 3755. #: translators/tellicoxmlexporter.cpp:487
 3756. msgid ""
 3757. "If checked, the images in the document will be included in the XML stream as "
 3758. "base64 encoded elements."
 3759. msgstr "Ta med bilete i XML-straumen som base64-koda element."
 3760. #: translators/tellicozipexporter.cpp:35
 3761. msgid "Tellico Zip File"
 3762. msgstr "Tellico Zip-fil"
 3763. #: translators/xsltexporter.cpp:39
 3764. msgid "XSLT"
 3765. msgstr "XSLT"
 3766. #: translators/xsltexporter.cpp:74 translators/xsltimporter.cpp:98
 3767. msgid "XSLT Options"
 3768. msgstr "XSLT-val"
 3769. #: translators/xsltexporter.cpp:79 translators/xsltimporter.cpp:101
 3770. msgid "XSLT file:"
 3771. msgstr "XSLT-fil:"
 3772. #: translators/xsltexporter.cpp:81
 3773. msgid "Choose the XSLT file used to transform the Tellico XML data."
 3774. msgstr "Vel XSLT-fila du vil bruka til å transformera Tellico XML-dataa."
 3775. #: translators/xsltimporter.cpp:64 translators/xsltimporter.cpp:70
 3776. msgid "A valid XSLT file is needed to import the file."
 3777. msgstr "Du treng ei gyldig XSLT-fil for å importera fila."
 3778. #: viewstack.cpp:29
 3779. msgid ""
 3780. "<qt>The <i>Entry View</i> shows a formatted view of the entry's contents.</"
 3781. "qt>"
 3782. msgstr ""
 3783. "<qt><i>Oppføringsruta</i> viser ei formatert vising av innhaldet til "
 3784. "oppføringane.</qt>"
 3785. #: viewstack.cpp:31
 3786. msgid ""
 3787. "<qt>The <i>Icon View</i> shows each entry in the collection or group using "
 3788. "an icon, which may be an image in the entry.</qt>"
 3789. msgstr ""
 3790. "<qt><i>Ikonvisinga</i> viser kvar oppføring i samlinga eller gruppa som eit "
 3791. "ikon, som kan vera eit bilete frå oppføringa.</qt>"
 3792. #: core/tellico_config.kcfg:96
 3793. msgid ""
 3794. "a,an,and,as,at,but,by,for,from,in,into,nor,of,off,on,onto,or,out,over,the,to,"
 3795. "up,with"
 3796. msgstr ""
 3797. "a,an,and,as,at,but,by,for,from,in,into,nor,of,off,on,onto,or,out,over,the,to,"
 3798. "up,with,ein,ei,eit,og,i,av,om,den,dei,å"
 3799. #: core/tellico_config.kcfg:99
 3800. msgid "the"
 3801. msgstr "den,the"
 3802. #: core/tellico_config.kcfg:102
 3803. msgid "jr.,jr,iii,iv"
 3804. msgstr "jr.,jr,iii,iv"
 3805. #: core/tellico_config.kcfg:105
 3806. msgid "de,van,der,van der,von"
 3807. msgstr "van,von"
 3808. #: ../tellico.tips:3
 3809. msgid ""
 3810. "<p>...that if a book has more than one author, you should separate\n"
 3811. "their names by a semi-colon, so that Tellico will know how to split them\n"
 3812. "and use them separately.</p>\n"
 3813. "<p>Any other field which allows multiple values should be entered the\n"
 3814. "same way, with a semi-colon (;) separating each value.</p>\n"
 3815. msgstr ""
 3816. "<p>… når ei bok har meir enn éin forfattar, kan du skilja namna deira med "
 3817. "semikolon. Tellico vil då handtera namna rett.</p>\n"
 3818. "<p>Du skriv òg andre felt som kan innehelda fleire verdiar på same måte – "
 3819. "med eit semikolon («;») mellom kvar verdi.</p>\n"
 3820. #: ../tellico.tips:12
 3821. msgid ""
 3822. "<p>...that you can change which fields are shown in the list view by\n"
 3823. "right-clicking on the column header.\n"
 3824. msgstr ""
 3825. "<p>… du kan endra kva felt som skal visast i listevisinga ved å høgreklikka "
 3826. "på kolonneoverskriftene.</p>\n"
 3827. #: ../tellico.tips:18
 3828. msgid ""
 3829. "<p>...that you can add, edit, or modify the fields in the collection using\n"
 3830. "the Field Editor. The arrow buttons below the field list can be used to "
 3831. "change the\n"
 3832. "position of the field in the list, which affects the placement in the entry\n"
 3833. "editor.</p>\n"
 3834. msgstr ""
 3835. "<p>… du kan leggja til, redigera eller endra felta i samlinga i "
 3836. "feltredigeringsvindauget. Du bruker pilknappane under feltlista for å endra "
 3837. "plasseringa av felta i lista, som igjen endrar plasseringa i "
 3838. "redigeringsvindauget.</p>\n"
 3839. #: ../tellico.tips:26
 3840. msgid ""
 3841. "<p>...that if you want to filter by a Checkbox field, a value of\n"
 3842. "\"true\" should be used. If you'd like to filter to\n"
 3843. "show only the science fiction books which you've not read, for\n"
 3844. "example, check the <em>Match all of the\n"
 3845. "following</em> button, set the first rule to have \"Genre\"\n"
 3846. "\"contains\" \"Science Fiction\" (no quotes) and the second rule to\n"
 3847. "have \"Read\" \"does not contain\" \"true\" (no quotes).</p>\n"
 3848. msgstr ""
 3849. "<p>… viss du vil filtrera på ein avkryssingsboks, brukar du verdien «true». "
 3850. "Viss du for eksempel berre vil visa barnebøkene du ikkje har lest, kryssar "
 3851. "du av <em>Oppfyll alle felt</em>, set første regel til å la «Sjanger» "
 3852. "innehelda «barnebok» (utan hermeteikn), og set andre regel til å la «Lesen» "
 3853. "ikkje innehelda «true» (igjen utan hermeteikn).</p>\n"
 3854. #: ../tellico.tips:37
 3855. msgid ""
 3856. "<p>...that if a non-word character is used in the Quick Filter, the text is\n"
 3857. "interpreted as a regular expression.</p>\n"
 3858. "<p>To show only books which are by Weber or Bujold, for example, then\n"
 3859. "type \"weber|bujold\" (no quotes) in the filter box.</p>\n"
 3860. msgstr ""
 3861. "<p>… viss du brukar eit ikkje-alfabetisk teikn i snøggfilteret, vert teksten "
 3862. "tolka som eit regulært uttrykk.</p>\n"
 3863. "<p>Viss du for eksempel berre vil visa bøker skrivne av Ibsen eller "
 3864. "Bjørnson, kan du skriva «ibsen|bjørnson» (utan hermeteikn) i filterfeltet.</"
 3865. "p>\n"
 3866. #: ../tellico.tips:45
 3867. msgid ""
 3868. "<p>...that you can edit more than one entry at a time, by holding down\n"
 3869. "the Shift or Ctrl key and selecting multiple entries.</p>\n"
 3870. msgstr ""
 3871. "<p>… du kan redigera meir enn éi oppføring om gongen ved å helda inne "
 3872. "«Shift» eller «Ctrl» og velja fleire oppføringar.</p>\n"
 3873. #: ../tellico.tips:51
 3874. msgid ""
 3875. "<p>...that you can convert an existing book collection to a bibliography,\n"
 3876. "which can then be exported to bibtex or Bibtexml format.</p>\n"
 3877. msgstr ""
 3878. "<p>… du kan konvertera ei eksisterande boksamling til ei litteraturliste, "
 3879. "som du så kan eksportera til BibTeX- eller BibTeXML-format.</p>\n"
 3880. #: ../tellico.tips:57
 3881. msgid ""
 3882. "<p>...that you can add, edit, and delete string macros for bibliographies.</"
 3883. "p>\n"
 3884. msgstr ""
 3885. "<p>… du kan leggja til, redigera og sletta tekstmakroar for litteraturlister."
 3886. "</p>\n"
 3887. #: ../tellico.tips:62
 3888. msgid ""
 3889. "<p>...that if more than one field is formatted as a name, then an "
 3890. "additional\n"
 3891. "group named \"People\" is added to the collection, allowing authors and "
 3892. "editors\n"
 3893. "to be sorted or printed together, for example.</p>\n"
 3894. msgstr ""
 3895. "<p>… viss meir enn eitt felt er formatert som namn, vert automatisk gruppa "
 3896. "«Personar» lagt til i samlinga, slik at du kan sortera og skriva ut for "
 3897. "eksempel forfattarar og redaktørar samtidig.</p>\n"
 3898. #: ../tellico.tips:69
 3899. msgid ""
 3900. "<p>...that you can modify the appearance of the printed output by modifying\n"
 3901. "the <tt>tellico-printing.xsl</tt> file. The file generates HTML, and the "
 3902. "CSS\n"
 3903. "within the stylesheet governs things like the font, the margins, etc.</p>\n"
 3904. msgstr ""
 3905. "<p>… du kan endra utsjånaden på utskrifta ved å redigera fila <tt>tellico-"
 3906. "printing.xsl</tt>. Fila lagar HTML, og CSS-blokka i stilsettet fastset "
 3907. "skrift, margar og liknande.</p>\n"
 3908. #: ../tellico.tips:76
 3909. msgid ""
 3910. "<p>...that you can import using any generic XSL stylesheet which\n"
 3911. "outputs a valid Tellico XML file.</p>\n"
 3912. msgstr ""
 3913. "<p>… du kan importera ved å bruka eitkvart XSLT-stilsett som gjev ut gyldige "
 3914. "Tellico XML-filer.</p>\n"
 3915. #: ../tellico.tips:82
 3916. msgid "<p>...that double-clicking an entry item opens the Entry Editor.</p>\n"
 3917. msgstr ""
 3918. "<p>… du kan dobbeltklikka på oppføringar for å opna redigeringsvindauget.</"
 3919. "p>\n"
 3920. #: ../tellico.tips:87
 3921. msgid ""
 3922. "<p>...that you can add HTML tags to any Paragraph field for formatting, such "
 3923. "as\n"
 3924. "&lt;b&gt;bold&lt;/b&gt; or &lt;i&gt;italic&lt;/i&gt;.</p>\n"
 3925. msgstr ""
 3926. "<p>… du kan leggja HTML-element til alle avsnittsfelt, som\n"
 3927. "&lt;em&gt;utheving&lt;/em&gt; og &lt;strong&gt;sterk utheving&lt;/strong&gt;."
 3928. "</p>\n"
 3929. #: ../tellico.tips:93
 3930. msgid ""
 3931. "<p>...that in the Detailed View, you can press a letter on the\n"
 3932. "keyboard to skip to the next entry that starts with that letter.</p>\n"
 3933. msgstr ""
 3934. "<p>… i detaljert vising kan du trykkja ein tast på tastaturet for å hoppa "
 3935. "direkte til neste oppføring som startar på denne bokstaven.</p>\n"
 3936. #: ../tellico.tips:99
 3937. msgid ""
 3938. "<p>...that you can use Dependent Fields to combine multiple separated "
 3939. "fields\n"
 3940. "into a single field. Just select the type Dependent and use a description\n"
 3941. "similar to \"Value: %{fielda}%{fieldb}\" where %{...} gets replaced with "
 3942. "the\n"
 3943. "appropriate field value. This is useful to collect multiple values in a\n"
 3944. "single field, e.g. for better grouping, and to combine fields of different\n"
 3945. "types by respecting proper sorting at the same time. Consider for example\n"
 3946. "a number field followed by a text subfield with entries 3b, 14a.</p>\n"
 3947. msgstr ""
 3948. "<p>… du kan bruka avhengige felt for å setja saman data frå fleire felt til "
 3949. "eit nytt felt. Berre velg felttypen «Avhengig», og bruk ei skildring på "
 3950. "formatet «Verdi: %{feltA}%{feltB}». Teksten «%{…}» vert automatisk erstatta "
 3951. "med feltverdiane. Dette er nyttig for å samla fleire verdiar i eitt felt, "
 3952. "for eksempel for betre gruppering, og for å kombinera felt av forskjellige "
 3953. "typar og samtidig ha rett sortering. Eit eksempel kan vera eit talfelt følgd "
 3954. "av eit tekstunderfelt, med oppføringar som «3b» eller «14a».</p>\n"
 3955. #: ../xslt/:1
 3956. msgid ""
 3957. "_: Album XSL Template\n"
 3958. "Album"
 3959. msgstr "Album"
 3960. #: ../xslt/:2
 3961. msgid ""
 3962. "_: Compact XSL Template\n"
 3963. "Compact"
 3964. msgstr "Kompakt"
 3965. #: ../xslt/:3
 3966. msgid ""
 3967. "_: Default XSL Template\n"
 3968. "Default"
 3969. msgstr "Standard"
 3970. #: ../xslt/:4
 3971. msgid ""
 3972. "_: Fancy XSL Template\n"
 3973. "Fancy"
 3974. msgstr "Stilig"
 3975. #: ../xslt/:5
 3976. msgid ""
 3977. "_: Video XSL Template\n"
 3978. "Video"
 3979. msgstr "Film"
 3980. #: ../xslt/:6
 3981. msgid ""
 3982. "_: Column View XSL Template\n"
 3983. "Column View"
 3984. msgstr "Kolonnevising"
 3985. #: ../xslt/:7
 3986. msgid ""
 3987. "_: Group Summary XSL Template\n"
 3988. "Group Summary"
 3989. msgstr "Gruppesamandrag"
 3990. #: ../xslt/:8
 3991. msgid ""
 3992. "_: Group View XSL Template\n"
 3993. "Group View"
 3994. msgstr "Gruppevising"
 3995. #: ../xslt/:9
 3996. msgid ""
 3997. "_: Image List XSL Template\n"
 3998. "Image List"
 3999. msgstr "Biletliste"
 4000. #: ../xslt/:10
 4001. msgid ""
 4002. "_: Loan View XSL Template\n"
 4003. "Loan View"
 4004. msgstr "Lånevising"
 4005. #: ../xslt/:11
 4006. msgid ""
 4007. "_: Title Listing (Horizontal) XSL Template\n"
 4008. "Title Listing (Horizontal)"
 4009. msgstr "Titlar (vassrett)"
 4010. #: ../xslt/:12
 4011. msgid ""
 4012. "_: Title Listing (Vertical) XSL Template\n"
 4013. "Title Listing (Vertical)"
 4014. msgstr "Titlar (loddrett)"
 4015. #: ../xslt/:13
 4016. msgid ""
 4017. "_: Tri-Column XSL Template\n"
 4018. "Tri-Column"
 4019. msgstr "Trekolonne"
 4020. #: ../xslt/entry-templates/Album.xsl:169
 4021. #, no-c-format
 4022. msgid "This template is meant for music collections only."
 4023. msgstr "Denne malen er berre meint for musikksamlingar."
 4024. #: ../xslt/entry-templates/Album.xsl:483
 4025. #, no-c-format
 4026. msgid "Total:"
 4027. msgstr "Totalt:"
 4028. #: ../xslt/entry-templates/Video.xsl:193
 4029. #: ../xslt/report-templates/Tri-Column.xsl:120
 4030. #, no-c-format
 4031. msgid "This template is meant for video collections only."
 4032. msgstr "Denne malen er berre meint for filmsamlingar."
 4033. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:159
 4034. #, no-c-format
 4035. msgid ": Group Summary"
 4036. msgstr ": Gruppesamandrag"
 4037. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:167
 4038. #, no-c-format
 4039. msgid "Total number of fields:"
 4040. msgstr "Talet på felt totalt:"
 4041. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:171
 4042. #, no-c-format
 4043. msgid "Total number of entries:"
 4044. msgstr "Talet på oppføringar totalt:"
 4045. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:187
 4046. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:193 ../xslt/tellico2html.xsl:413
 4047. #, no-c-format
 4048. msgid "Generated by Tellico"
 4049. msgstr "Laga av Tellico"
 4050. #: ../xslt/report-templates/Group_Summary.xsl:285
 4051. #, no-c-format
 4052. msgid "Distinct values: "
 4053. msgstr "Forskjellige verdiar: "
 4054. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:132
 4055. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:166
 4056. #, no-c-format
 4057. msgid "Loan Date"
 4058. msgstr "Lånedato"
 4059. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:133
 4060. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:168
 4061. #, no-c-format
 4062. msgid "Note"
 4063. msgstr "Merknad"
 4064. #: ../xslt/report-templates/Loan_View.xsl:167
 4065. #, no-c-format
 4066. msgid "Due Date"
 4067. msgstr "Innleveringsfrist"
 4068. #: ../xslt/tellico2html.xsl:252
 4069. #, no-c-format
 4070. msgid "Search"
 4071. msgstr "Søk"
 4072. #: fetch/z3950-server.cfg:14
 4073. msgid "The British Library"
 4074. msgstr "The British Library"
 4075. #: fetch/z3950-server.cfg:22
 4076. msgid "Sudoc (France)"
 4077. msgstr "Sudoc (Frankrike)"
 4078. #: fetch/z3950-server.cfg:31
 4079. msgid "BIBSYS (Norway)"
 4080. msgstr "BIBSYS (Noreg)"
 4081. #: fetch/z3950-server.cfg:40
 4082. msgid "Italian National Library"
 4083. msgstr "Nasjonalbiblioteket i Italia"
 4084. #: fetch/z3950-server.cfg:49
 4085. msgid "Portuguese National Library"
 4086. msgstr "Nasjonalbiblioteket i Portugal"
 4087. #: fetch/z3950-server.cfg:58
 4088. msgid "National Library of Poland"
 4089. msgstr "Nasjonalbiblioteket i Polen"
 4090. #: fetch/z3950-server.cfg:67
 4091. msgid "National Library of Canada"
 4092. msgstr "Nasjonalbiblioteket i Canada"
 4093. #: fetch/z3950-server.cfg:76
 4094. msgid "Israel Union List"
 4095. msgstr "Israelsk samsøk"
 4096. #: fetch/z3950-server.cfg:85
 4097. msgid "National Library of Australia"
 4098. msgstr "Nasjonalbiblioteket i Australia"
 4099. #: fetch/z3950-server.cfg:94
 4100. msgid "National Library of Lithuania"
 4101. msgstr "Nasjonalbiblioteket i Litauen"
 4102. #: fetch/z3950-server.cfg:103
 4103. msgid "Copac (UK and Ireland)"
 4104. msgstr "Copac (Storbritannia og Irland)"
 4105. #: fetch/scripts/boardgamegeek.rb.spec:1
 4106. msgid "BoardGameGeek"
 4107. msgstr "BoardGameGeek"
 4108. #: fetch/scripts/dark_horse_comics.py.spec:1
 4109. msgid "Dark Horse Comics"
 4110. msgstr "Dark Horse Comics"
 4111. #: fetch/scripts/fr.allocine.py.spec:1
 4112. msgid "Allocine.fr"
 4113. msgstr "Allocine.fr"
 4114. #: fetch/scripts/ministerio_de_cultura.py.spec:1
 4115. msgid "Spanish Ministry of Culture"
 4116. msgstr "Det spanske kulturdepartementet"
 4117. #: tellicoui.rc:6
 4118. #, fuzzy, no-c-format
 4119. msgid "&File"
 4120. msgstr "Filene mine"
 4121. #: tellicoui.rc:8
 4122. #, no-c-format
 4123. msgid "&New"
 4124. msgstr "&Ny"
 4125. #: tellicoui.rc:71
 4126. #, no-c-format
 4127. msgid "&Collection"
 4128. msgstr "&Samling"
 4129. #: tellicoui.rc:109
 4130. #, fuzzy, no-c-format
 4131. msgid "Main Toolbar"
 4132. msgstr "Samlingsverktøylinje"
 4133. #: tellicoui.rc:118
 4134. #, no-c-format
 4135. msgid "Collection Toolbar"
 4136. msgstr "Samlingsverktøylinje"