Translate

<nobr><b>Active filters:</b></nobr>
35/350
SourceTranslationState
83
Enter search patterns to quickly filter this view on file names, captions (comments), and tags
Skriv in sökmönster för att snabbt filtrera vyn för filnamn, rubriker (kommentarer) och etiketter
84
<br><nobr><i>Text</i></nobr>
<br><nobr><i>Text</i></nobr>
85
<br><nobr><i>Mime Type</i></nobr>
<br><nobr><i>Mime-typ</i></nobr>
86
<br/><nobr><i>Rating</i></nobr>
<br/><nobr><i>Betyg</i></nobr>
87
<br><nobr><i>Tags</i></nobr>
<br><nobr><i>Etiketter</i></nobr>
88
<nobr><b>Active filters:</b></nobr>
<nobr><b>Aktiva filter:</b></nobr>:
89
<nobr><b>Active filter:</b></nobr>
<nobr><b>Aktivt filter:</b></nobr>:
90
No active filter
Inget aktivt filter
91
Your locale has changed since this album was last opened.
Old Locale : %1, New Locale : %2
This can cause unexpected problems. If you are sure that you want to continue, click 'Yes' to work with this album. Otherwise, click 'No' and correct your locale setting before restarting digiKam
Dina landsinställningar har ändrats sedan förra gången det här albumet öppnades.
Gammal inställning: %1. Ny inställning: %2
Det kan orsaka oväntade problem. Om du är säker på att du vill fortsätta, klicka på 'Ja' för att arbeta med albumet. Klicka annars på 'Nej' och rätta dina landsinställningar innan du startar om Digikam.
92
Failed to update the old Database to the new Database format
This error can happen if the Album Path '%1' does not exist or is write-protected.
If you have moved your photo collection, you need to adjust the 'Album Path' in digikam's configuration file.
Misslyckades uppdatera den gamla databasen till det nya databasformatet.
Felet kan uppstå om albumsökvägen '%1' inte finns eller är skrivskyddad.
Om du har flyttat fotosamlingen, måste du justera 'Albumsökväg' i Digikams inställningsfil.
93
No parent found for album.
Inget överliggande objekt hittades för album

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
digikam/albumiconviewfilter.cpp:169
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv/digikam.po, string 88
Failing checks