Translation

&Default value:
15/150
Context English Swedish State
56
A <i>Read Only</i> is for internal values, possibly useful for import and export.
Ett <i>Skrivskyddat</i> fält är till för interna värden, möjligen användbart till import och export.
57
Cate&gory:
Kate&gori:
58
The field category determines where the field is placed in the editor.
Fältkategorin bestämmer var fältet placeras i editorn.
59
Descr&iption:
Beskr&ivning:
60
The description is a useful reminder of what information is contained in the field. For <i>Dependent</i> fields, the description is a format string such as "%{year} %{title}" where the named fields get substituted in the string.
Beskrivningen är en användbar påminnelse om vilken information som finns i fältet. För <i>Beroende</i>-fält, är beskrivningen en formatsträng sådan som "%{year} %{title}" där de benämnda fälten byts ut i strängen.
61
&Default value:
Stan&dardvärde:
62
<qt>A default value can be set for new entries.</qt>
</qt>Ett standardvärde kan tilldelas för nya poster.</qt>
63
A&llowed values:
Ti&llåtna värden:
64
<qt>For <i>Choice</i>-type fields, these are the only values allowed. They are placed in a combo box. The possible values have to be separated by a semi-colon, for example: "dog; cat; mouse"</qt>
<qt>För <i>Val</i>-fälttypen; det här är de enda tillåtna värden. De placeras i en kombinationsbox. Det möjliga värdet måste separeras av ett semikolon, till exempel: "hund; katt; mus"</qt>
65
Extended &properties:
&Utvidgande egenskaper:
66
&Set...
&Mängd...

Loading…

Loading…

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
collectionfieldsdialog.cpp:193
Source string age
a year ago
Translation file
po/sv.po, string 61