summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/nds/messages
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2019-01-14 00:23:12 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2019-01-14 00:23:12 +0000
commite0e8d1fc1e1ca512d79e0f5cafed33c3bb934339 (patch)
tree2eaa29294a943710757e1eda33dce3d8a8f118c6 /nds/messages
parent5ff1d15517d115dd91336ee2c4bb56b9f65465bc (diff)
downloadk3b-i18n-e0e8d1fc1e1ca512d79e0f5cafed33c3bb934339.tar.gz
k3b-i18n-e0e8d1fc1e1ca512d79e0f5cafed33c3bb934339.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: applications/k3b Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/applications/k3b/
Diffstat (limited to 'nds/messages')
-rw-r--r--nds/messages/k3b.po241
1 files changed, 81 insertions, 160 deletions
diff --git a/nds/messages/k3b.po b/nds/messages/k3b.po
index 9982f31..3563070 100644
--- a/nds/messages/k3b.po
+++ b/nds/messages/k3b.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: k3b\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-20 17:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-18 22:33+0200\n"
"Last-Translator: Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>\n"
"Language-Team: Low Saxon <kde-i18n-nds@kde.org>\n"
@@ -303,10 +303,6 @@ msgstr "%1 bargt unsekert Daten"
msgid "Closing Project"
msgstr "Projekt warrt tomaakt"
-#: k3b.cpp:832
-msgid "&Discard"
-msgstr ""
-
#: k3b.cpp:863 k3b.cpp:930
msgid "*.k3b|K3b Projects"
msgstr "*.k3b|K3b-Projekten"
@@ -331,11 +327,6 @@ msgstr "In-/Utgaav-Fehler"
msgid "Saving file with a new filename..."
msgstr "Datei warrt mit en nieg Dateinaam sekert..."
-#: k3b.cpp:931
-#, fuzzy
-msgid "Save As"
-msgstr "All sekern"
-
#: k3b.cpp:943 k3bdebuggingoutputdialog.cpp:141 misc/k3bcdcopydialog.cpp:298
#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:306 projects/k3bdataburndialog.cpp:184
#: projects/k3bdvdburndialog.cpp:286 projects/k3bmovixburndialog.cpp:229
@@ -433,11 +424,6 @@ msgstr "Wullt Du dat aktuelle Projekt redig leddig maken?"
msgid "Clear Project"
msgstr "Projekt leddig maken"
-#: k3b.cpp:1534
-#, fuzzy
-msgid "Clear"
-msgstr "List leddig maken"
-
#: k3b.cpp:1575
msgid "Audio CD Rip"
msgstr "Audio-CD utlesen"
@@ -571,14 +557,6 @@ msgstr "Duer"
msgid "no file"
msgstr "Keen Datei"
-#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencoderconfigwidget.ui:119
-#: k3baudioplayer.cpp:225 projects/k3baudiotrackview.cpp:160
-#: projects/k3bdatadirtreeview.cpp:287 projects/k3bdatafileview.cpp:326
-#: projects/k3bmovixview.cpp:56 projects/k3bvcdlistview.cpp:98
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "Remove"
-msgstr "Feerntogriep"
-
#: k3baudioplayer.cpp:228
msgid "Clear List"
msgstr "List leddig maken"
@@ -670,11 +648,6 @@ msgstr ""
msgid "Debugging Output"
msgstr "Fehlersöök-Utgaav"
-#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:42
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "CD-Kopie"
-
#: k3bdebuggingoutputdialog.cpp:44
msgid "Save to file"
msgstr "As Datei sekern"
@@ -692,11 +665,6 @@ msgstr "Datei \"%1\" lett sik nich opmaken"
msgid "K3b Bookmarks"
msgstr "K3b-Leestekens"
-#: k3bdiroperator.cpp:52
-#, fuzzy
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "K3b-Leestekens"
-
#: k3bdiroperator.cpp:55
msgid "&Add to Project"
msgstr "Na't Projekt &tofögen"
@@ -726,11 +694,6 @@ msgstr ""
msgid "Video DVD ripping"
msgstr "Video-DVD utlesen"
-#: k3bdirview.cpp:214 k3blsofwrapperdialog.cpp:54
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:413 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:253
-msgid "Continue"
-msgstr ""
-
#: k3bdirview.cpp:215
msgid "Open DVD Copy Dialog"
msgstr "DVD-Kopeerdialoog opmaken"
@@ -1547,12 +1510,6 @@ msgstr "Free Platz: %1"
msgid "Capacity: %1"
msgstr "Grött: %1"
-#: k3bpassivepopup.cpp:135 k3bsystemproblemdialog.cpp:95
-#: projects/k3bprojectburndialog.cpp:75
-#, fuzzy
-msgid "Close"
-msgstr "All tomaken"
-
#: k3bpassivepopup.cpp:142
msgid "Keep Open"
msgstr "Apen hollen"
@@ -2637,12 +2594,6 @@ msgstr "Kopien"
msgid "Settings"
msgstr "Instellen"
-#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:136 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:129
-#: projects/base_k3baudiotrackwidget.ui:193
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "&Options"
-msgstr "CDDB-Optschonen"
-
#: misc/k3bcdcopydialog.cpp:151 misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:288
#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:789 misc/k3bdvdcopydialog.cpp:145
msgid "&Image"
@@ -2856,18 +2807,6 @@ msgstr ""
"dat redig heel daallaadt wöör.<p>Du schullst bloots wiedermaken, wenn Du "
"nipp un nau weetst, wat Du deist."
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:412 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:252
-#: option/k3bmiscoptiontab.cpp:143
-#, fuzzy
-msgid "Warning"
-msgstr "Brennen"
-
-#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:414 misc/k3bisoimagewritingdialog.cpp:254
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:192 projects/k3bprojectburndialog.cpp:80
-#, fuzzy
-msgid "Cancel"
-msgstr "Afbraken"
-
#: misc/k3bcdimagewritingdialog.cpp:570
msgid "Seems not to be a usable image"
msgstr "As dat lett is dat keen bruukbor Afbild"
@@ -3099,11 +3038,6 @@ msgstr "MB"
msgid "Manual writing application &selection"
msgstr "Brennprogramm vun Hand ut&söken"
-#: option/k3bburningoptiontab.cpp:83
-#, fuzzy
-msgid "Miscellaneous"
-msgstr "Anner Instellen"
-
#: option/k3bburningoptiontab.cpp:84
msgid "Do not &eject medium after write process"
msgstr "Schiev na't Brennen nich rutfohr&en"
@@ -3361,11 +3295,6 @@ msgstr ""
"Op \"%1\"\n"
"laat sik keen anner Reedschap finnen."
-#: ../plugins/encoder/sox/k3bsoxencoder.cpp:344 option/k3bdevicewidget.cpp:386
-#, fuzzy
-msgid "Error"
-msgstr "Fehler"
-
#: option/k3bexternalbinoptiontab.cpp:52
msgid ""
"Specify the paths to the external programs that K3b needs to work properly, "
@@ -3636,10 +3565,6 @@ msgstr ""
"<qt>Wullt Du dat Lüttbildmuster <strong>%1</strong>redig wegdoon?<br><br>Dat "
"deit all Dateien vun dit Muster weg.</qt>"
-#: option/k3bthemeoptiontab.cpp:215
-msgid "Delete"
-msgstr ""
-
#: ../plugins/project/audioprojectcddb/k3baudioprojectcddbplugin.cpp:80
#: projects/k3baudioburndialog.cpp:64
#: projects/k3baudiotracktrmlookupdialog.cpp:126
@@ -3814,10 +3739,6 @@ msgstr "Paus"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Afspelen/Paus"
-#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:89 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:144
-msgid "Stop"
-msgstr ""
-
#: projects/k3baudiotrackplayer.cpp:95 projects/k3baudiotrackplayer.cpp:146
msgid "Next"
msgstr "Nakamen"
@@ -3890,13 +3811,6 @@ msgstr "Künstler (CD-Text)"
msgid "Title (CD-Text)"
msgstr "Titel (CD-Text)"
-#: projects/k3baudiotrackview.cpp:157 projects/k3bdatadirtreeview.cpp:283
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:322 projects/k3bmovixview.cpp:53
-#: projects/k3bvcdlistview.cpp:97
-#, fuzzy
-msgid "Properties"
-msgstr "Egenscha&ppen"
-
#: projects/k3baudiotrackview.cpp:164 projects/k3baudiotrackview.cpp:766
msgid "Add Silence"
msgstr "Still tofögen"
@@ -4239,11 +4153,6 @@ msgstr "Link"
msgid "Parent Directory"
msgstr "Överornt Orner"
-#: projects/k3bdatafileview.cpp:334
-#, fuzzy
-msgid "Open"
-msgstr "Apen hollen"
-
#: projects/k3bdataimagesettingswidget.cpp:46
msgid "Linux/Unix only"
msgstr "Bloots Linux/Unix"
@@ -4630,13 +4539,6 @@ msgstr "Gifft Datei al"
msgid "<p>File <em>%1</em> already exists in project folder <em>%2</em>."
msgstr "<p>Datei <em>%1</em> gifft dat al binnen den Projektorner <em>%2</em>."
-#: projects/base_k3bdataimagesettings.ui:194
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:434
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:670
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "Replace"
-msgstr "All utwesseln"
-
#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:436
#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:672
msgid "Replace the existing file"
@@ -4726,12 +4628,6 @@ msgstr "Versteken Dateien"
#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
-#, fuzzy
-msgid "Add"
-msgstr "Tofögen..."
-
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:768
-#: projects/k3bdataurladdingdialog.cpp:784
msgid "Do Not Add"
msgstr "Nich tofögen"
@@ -6784,12 +6680,6 @@ msgstr "Video-CD - Daten-Titel"
msgid "Sequence-%1"
msgstr "Afsnitt-%1"
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:240 rip/k3bvideocdview.cpp:286
-#: rip/k3bvideocdview.cpp:397
-#, fuzzy
-msgid "Files"
-msgstr "Dateigrött:"
-
#: rip/k3bvideocdview.cpp:241 rip/k3bvideocdview.cpp:401
msgid "Segments"
msgstr "Segmenten"
@@ -7118,14 +7008,6 @@ msgstr ""
"vun dat Videobild ut.<br>Wenn Du Breed un Hööchde beed op en fast Weert "
"settst, warrt de Bildproportschoon nich richt."
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:352
-msgid "Width"
-msgstr ""
-
-#: rip/videodvd/k3bvideodvdrippingwidget.cpp:353
-msgid "Height"
-msgstr ""
-
#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:112
#: ../plugins/audiooutput/alsa/k3balsaoutputplugin.cpp:124
#, c-format
@@ -7312,20 +7194,6 @@ msgstr "CCITT J.17"
msgid "Unknown"
msgstr "Nich bekannt"
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
-#, fuzzy
-msgid "Yes"
-msgstr "Jo"
-
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:450
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:452
-#: ../plugins/decoder/mp3/k3bmaddecoder.cpp:454
-#, fuzzy
-msgid "No"
-msgstr "Nr."
-
#: ../plugins/decoder/musepack/k3bmpcdecoder.cpp:73
msgid "Musepack"
msgstr "Musepack"
@@ -7643,26 +7511,11 @@ msgstr "CDDB-Fehler"
msgid "&Project"
msgstr "&Projekt"
-#: k3bui.rc:9
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "&Tools"
-msgstr "Warktüüch"
-
#: k3bui.rc:24
#, no-c-format
msgid "&Device"
msgstr "&Reedschap"
-#: k3bui.rc:45
-#, no-c-format
-msgid "&Help"
-msgstr ""
-
-#: k3bui.rc:50
-#, no-c-format
-msgid "Main Toolbar"
-msgstr ""
-
#: k3bui.rc:56
#, no-c-format
msgid "Tools"
@@ -8382,11 +8235,6 @@ msgstr "&Nieg..."
msgid "Add new boot image"
msgstr "Nieg Systeemstart-Afbild tofögen"
-#: projects/base_k3bbootimageview.ui:55
-#, no-c-format
-msgid "&Delete"
-msgstr ""
-
#: projects/base_k3bbootimageview.ui:58
#, no-c-format
msgid "Remove selected boot image"
@@ -9003,13 +8851,6 @@ msgstr "Dateityp"
msgid "Configure Plugin"
msgstr "Moduul instellen"
-#: ../plugins/encoder/external/base_k3bexternalencodereditwidget.ui:113
-#: ../plugins/encoder/lame/base_k3blameencodersettingswidget.ui:384
-#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:62
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "Options"
-msgstr "CDDB-Optschonen"
-
#: rip/base_k3baudiorippingoptionwidget.ui:73
#, no-c-format
msgid "Create m&3u playlist"
@@ -10011,6 +9852,86 @@ msgstr ""
"wullt, legg ehr eenfach rin un tööv, dat K3b ehr findt. Se warrt denn as "
"Dien Brennmedium opduken.</p>\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Save As"
+#~ msgstr "All sekern"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear"
+#~ msgstr "List leddig maken"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Feerntogriep"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Copy"
+#~ msgstr "CD-Kopie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bookmarks"
+#~ msgstr "K3b-Leestekens"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "All tomaken"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Options"
+#~ msgstr "CDDB-Optschonen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Warning"
+#~ msgstr "Brennen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Afbraken"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Miscellaneous"
+#~ msgstr "Anner Instellen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Fehler"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Properties"
+#~ msgstr "Egenscha&ppen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Open"
+#~ msgstr "Apen hollen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Replace"
+#~ msgstr "All utwesseln"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add"
+#~ msgstr "Tofögen..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Files"
+#~ msgstr "Dateigrött:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Yes"
+#~ msgstr "Jo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No"
+#~ msgstr "Nr."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Tools"
+#~ msgstr "Warktüüch"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "CDDB-Optschonen"
+
#~ msgid "%1 will be run with root privileges on kernel >= 2.6.8"
#~ msgstr ""
#~ "<em>%1</em> warrt op Kernels <em>>=</em> 2.6.8 mit Systeemplegerverlöven "