You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
filelight/doc/et/index.docbook

987 lines
20 KiB

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY kappname "&filelight;">
<!ENTITY filelight "<application
>Filelight</application
>">
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Estonian "INCLUDE"
><!-- change language only here -->
]>
<!-- Do not define any other entities; instead, use the entities
from kde-genent.entities and $LANG/user.entities. -->
<!-- kdoctemplate v0.8 October 1 1999
Minor update to "Credits and Licenses" section on August 24, 2000
Removed "Revision history" section on 22 January 2001 -->
<!--
This template was designed by: David Rugge davidrugge@mindspring.com
with lots of help from: Eric Bischoff ebisch@cybercable.tm.fr
and Frederik Fouvry fouvry@sfs.nphil.uni-tuebingen.de
of the KDE DocBook team.
You may freely use this template for writing any sort of KDE documentation.
If you have any changes or improvements, please let us know.
In the future, we may want to change from SGML-based DocBook to XML-based
DocBook. To make this change easier, please be careful :
- in XML, the case of the <tags
> and attributes is relevant ;
- also, quote all attributes.
Please don't forget to remove all these comments in your final documentation,
thanks ;-).
-->
<!-- ................................................................ -->
<!-- The language must NOT be changed here. -->
<book lang="&language;">
<!-- This header contains all of the meta-information for the document such
as Authors, publish date, the abstract, and Keywords -->
<bookinfo>
<title
>&filelight;i käsiraamat</title>
<authorgroup>
<author
><firstname
>Max</firstname
> <surname
>Howell</surname
> <affiliation
> <address
><email
>max.howell@methylblue.com</email
></address>
</affiliation>
</author>
</authorgroup>
<othercredit role="translator"
><firstname
>Marek</firstname
><surname
>Laane</surname
><affiliation
><address
><email
>bald@starman.ee</email
></address
></affiliation
><contrib
>Tõlge eesti keelde</contrib
></othercredit
>
<copyright>
<year
>2003</year>
<holder
>Max Howell</holder>
</copyright>
<!-- Translators: put here the copyright notice of the translation -->
<!-- Put here the FDL notice. Read the explanation in fdl-notice.docbook
and in the FDL itself on how to use it. -->
<legalnotice
>&FDLNotice;</legalnotice>
<!-- Date and version information of the documentation
Don't forget to include this last date and this last revision number, we
need them for translation coordination !
Please respect the format of the date (DD/MM/YYYY) and of the version
(V.MM.LL), it could be used by automation scripts.
Do NOT change these in the translation. -->
<date
>03/11/2003</date>
<releaseinfo
>2</releaseinfo>
<!-- Abstract about this handbook -->
<abstract>
<para
>&filelight; näitab rekursiivselt kettakasutuse infot, olles sisuliselt käsureatööriista du graafiline versioon. </para>
</abstract>
<!-- This is a set of Keywords for indexing by search engines.
Please at least include KDE, the KDE package it is in, the name
of your application, and a few relevant keywords. -->
<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>Filelight</keyword>
<keyword
>du</keyword>
<keyword
>kettakasutus</keyword>
<keyword
>statistika</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<!-- The contents of the documentation begin here. Label
each chapter so with the id attribute. This is necessary for two reasons: it
allows you to easily reference the chapter from other chapters of your
document, and if there is no ID, the name of the generated HTML files will vary
from time to time making it hard to manage for maintainers and for the CVS
system. Any chapter labelled (OPTIONAL) may be left out at the author's
discretion. Other chapters should not be left out in order to maintain a
consistent documentation style across all KDE apps. -->
<chapter id="introduction">
<title
>Sissejuhatus</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Filelighti pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="main.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject
><phrase
>Pilt</phrase
></textobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>&filelight;i abil saab hõlpsasti ülevaate oma kettaruumi jagunemisest. Rakendus näitab failisüsteemi graafiliselt kontsentriliste lõigustatud ringidena. Nii saad kergesti tuvastada suurimad ketast kasutavad failid või kataloogid ja seejärel soovi korral nendega midagi Konqueroris ette võtta. </para>
</chapter>
<chapter id="configuring">
<title
>&filelight;i seadistamine</title>
<para
>&filelight;i seadistustedialoogis on &filelight;i seadistamiseks kaks kaarti: <guimenuitem
>Skaneerimine</guimenuitem
> ja <guimenuitem
>Välimus</guimenuitem
>. Alljärgnevalt kirjeldame mõlemat kaarti. &filelight;i seadistustedialoogi saab avada menüükäsuga <menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
><guimenuitem
>Filelighti seadistamine</guimenuitem
></menuchoice
>.</para>
<sect1 id="scanning">
<title
>Skaneerimine</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Skaneerimise pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_scan.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject
><phrase
>Pilt</phrase
></textobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Skaneerimiskaardil saab määrata, kuidas &filelight; katalooge skaneerib. Kastis <guimenuitem
>Ei skaneerita katalooge</guimenuitem
> saab valida kataloogid, mis jäetakse skaneerimisel arvestamata. See on üsna kasulik kataloogide korral, milles sul puudub lugemisõigus, või kataloogide puhul, mis kuuluvad virtuaalsesse failisüsteemi (näiteks /proc). Kataloogi lisamiseks nimekirja klõpsa nupule <guibutton
>Lisa...</guibutton
> See avab dialoogi, kus saad kataloogipuust valida vajaliku kataloogi. Kataloogi eemaldamiseks vali see nimekirjast ja klõpsa nupule <guibutton
>Eemalda</guibutton
>.</para>
<!--<madpenguin8
>I'll add a description here about what the "Scan across fs boundries" option when the option works ;-)-->
</sect1>
<sect1 id="appearance">
<title
>Välimus</title>
<screenshot>
<screeninfo
>Välimuse pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="config_appear.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject
><phrase
>Pilt</phrase
></textobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Kaardil <guimenuitem
>Välimus</guimenuitem
> saab kohandada &filelight;i väljanägemist.</para>
<para
>Sektsioonis <guimenuitem
>Skeem</guimenuitem
> saab valida &filelight;i värviskeemi. Valikuteks on vikerkaar, KDE värvid ja kõrge kontrast. Liuguriga <guimenuitem
>Kontrast</guimenuitem
> saab muuta lõikude kontrasti, et need paremini näha oleks.</para>
<para
>Märkekastiga <guimenuitem
>Antialiase kasutamine</guimenuitem
> saab lubada või keelata antialiase kasutamise &filelight;i aknas. Märkimise korral on lõigud üldiselt märksa selgemini näha.</para>
<para
>Kasti <guimenuitem
>Muutuvad pealdisefondi suurused</guimenuitem
> märkimisest on kasu eriti siis, kui sul pikkade nimetustega faile või katalooge. Selle märkimisel muudetakse fondi suurust, et sellised nimetused paremini ära mahuksid. Sisselülitamisel saab kasutada ka kerimiskasti <guimenuitem
>Minimaalne fondisuurus</guimenuitem
>, mis võimaldab valida väikseima kasutatava fondisuuruse.</para>
<para
><guimenuitem
>Väikeste failide näitamine</guimenuitem
> on vaikimisi keelatud, sest need kipuvad enamasti &filelight;i vaate liiga kirjuks muutma. Kui aga soovid, et &filelight; näitaks ka väikseid faile, lülita see sisse.</para>
</sect1>
</chapter>
<!-- REMOVE ME ************************************ -->
<chapter id="using">
<title
>&filelight;i kasutamine</title>
<sect1 id="starting">
<title
>&filelight;i käivitamine</title>
<para
>&filelight;i võib käivitada K-menüüst või käsurealt.</para>
<sect2 id="starting-from-the-menu">
<title
>K-menüüst</title>
<para
>Ava &kde; programmide menüü klõpsuga paneeli paiknevale <guiicon
>suure K</guiicon
> ikoonile. See avab <guimenu
>programmide menüü</guimenu
>. Vii hiir kirje <guimenu
>Utiliidid</guimenu
> peale ja vali avanevast alammenüüst <guimenuitem
>&filelight;</guimenuitem
>. </para>
</sect2>
<sect2 id="starting-from-the-command-line">
<title
>Käsurealt</title>
<para
>&filelight;i saab käivitada lihtsalt selle nime käsureal andes. Kui lisada ka kataloogi nimi, nagu alltoodud näites, hakkab rakendus kohe skaneerima määratud kataloogi. </para>
<informalexample>
<screen
><prompt
>%</prompt
><userinput
><command
>filelight</command
> <option
><replaceable
>/home</replaceable
></option
></userinput
>
</screen>
</informalexample>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="scanning-directories">
<title
>Kataloogide skaneerimine</title>
<para
>Kataloogi skaneerimisel näidatakse selle sisu failikaardina. Kataloogi skaneerimiseks kasuta menüüd Skaneerimine või kirjuta vajalik URL otse asukohareale. </para>
<!--<sect2 id="scan-home"
><para
>1</para
></sect2>
<sect2 id="scan-root"
><para
>1</para
></sect2>
<sect2 id="scan-directory"
><para
>1</para
></sect2>
<sect2 id="scan-recent"
><para
>1</para
></sect2
>-->
</sect1>
<sect1 id="exploring-filemaps">
<title
>Failikaardi uurimine</title>
<para
>Kui skaneerimine on lõppenud, näidatakse skaneeritud kataloogi failikaardina. See kujutab endast mitut kontsentrilist lõikudeks jagatud ringi. Värvilised lõigud on kataloogid, hallid lõigud failid. Lõikude suurus vastab failide suurusele. Lõigud võivad olla pesastatud, see tähendab, et näiteks /home/marek on üks tase väljapool lõiku /home, kuid selle raames. Lõikudele on lisatud nimi ning hiire viimisel lõigu kohale näed antud lõigu ja selle alamlõikude üksikasju. </para>
<screenshot>
<screeninfo
>Failikaardi pilt</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject
><imagedata fileref="filemap.png" format="PNG"/></imageobject>
<textobject
><phrase
>Pilt</phrase
></textobject>
</mediaobject>
</screenshot>
<para
>Lõigu kontekstimenüüd kasutades võid avada kataloogid Konqueroris või Konsoolis. Klõps hiire keskmise nupuga avab elemendi vastavalt selle MIME tüübile, nii avatakse näiteks pildid rakenduses Kuickshow. Keskel paiknevale ringile hiire parema nupuga klõpsates avaneb skaneeritud kataloogi kontekstimenüü. Lõigule hiire vasaku nupuga klõpsates luuakse uus failikaart, mille keskmes seisab klõpsatud lõik. </para>
<para
>Kui soovid käsiraamatut paremaks muuta, ootan rõõmuga sinu ettepanekuid ja parandusi. Tänan sind juba ette. </para>
<!--<sect2 id="scan-home"
><para
>1</para
></sect2>
<sect2 id="scan-root"
><para
>1</para
></sect2>
<sect2 id="scan-directory"
><para
>1</para
></sect2>
<sect2 id="scan-recent"
><para
>1</para
></sect2
>-->
</sect1>
</chapter>
<!--<para>
<screenshot>
<screeninfo
>Here's a screenshot of &filelight;</screeninfo>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="screenshot.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="screenshot.eps" format="EPS"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase
>Screenshot</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</screenshot>
</para
>-->
<chapter id="commands">
<title
>Menüükäskude seletus</title>
<sect1 id="scan_menu">
<title
>Menüü Skaneerimine</title>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Ctrl</keycap
><keycap
>o</keycap
></keycombo
> </shortcut
><guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Skaneeri kataloogi...</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Avab kataloogi valimise dialoogi, kus saab valida skaneeritava kataloogi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Ctrl</keycap
><keycap
>Home</keycap
></keycombo
> </shortcut
><guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Skaneeri kodukataloogi</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Käivitab kasutaja kodukataloogi skaneerimise.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Skaneeri juurkataloogi</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Käivitab juurkataloogi skaneerimise.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Hiljutised skaneeringud</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Näitab hiljuti skaneeritud kataloogide nimekirja, mis võimaldab kiiresti neid vaadata.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycap
>F5</keycap
> </shortcut
> <guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Skaneeri uuesti</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Käivitab skaneeritud kataloogi uue skaneerimise, mis on kasulik juhul, kui vahepeal on failisüsteemis midagi muudetud.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycap
>Esc</keycap
> </shortcut
> <guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Peata</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Peatab käimasoleva skaneerimise.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Ctrl</keycap
><keycap
>q</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Skaneerimine</guimenu
> <guimenuitem
>Välju</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Lõpetab &filelight;i töö.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="go_menu">
<title
>Menüü Liikumine</title>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Alt</keycap
><keycap
>Nool üles</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Liikumine</guimenu
> <guimenuitem
>Üles</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Liigub failisüsteemis ühe taseme võrra ülespoole.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Alt</keycap
><keycap
>Nool vasakule</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Liikumine</guimenu
> <guimenuitem
>Tagasi</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Liigub failisüsteemi sirvimise ajaloos ühe sammu tagasi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Alt</keycap
><keycap
>Nool paremale</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Liikumine</guimenu
> <guimenuitem
>Edasi</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Liigub failisüsteemi sirvimise ajaloos ühe sammu edasi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="settings_menu">
<title
>Menüü Seadistused</title>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
> <guisubmenu
>Tööriistaribad</guisubmenu
> <guimenuitem
>Peatööriistariba näitamine</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Lülitab peamise tööriistariba näitamise sisse või välja.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
> <guisubmenu
>Tööriistaribad</guisubmenu
> <guimenuitem
>Asukohariba näitamine</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Lülitab asukohariba näitamise sisse või välja.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
> <guimenuitem
>Kiirklahvide seadistamine...</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Võimaldab seadistada &filelight;i kiirklahve.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
> <guimenuitem
>Tööriistaribade seadistamine...</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Võimaldab seadistada &filelight;i tööriistaribasid.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Seadistused</guimenu
> <guimenuitem
>Filelighti seadistamine...</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Avab &filelight;i seadistustedialoogi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
<sect1 id="help_menu">
<title
>Menüü Abi</title>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Abi</guimenu
> <guimenuitem
>Filelighti käsiraamat</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Avab käesoleva käsiraamatu.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><shortcut
> <keycombo
><keycap
>Shift</keycap
><keycap
>F1</keycap
></keycombo
> </shortcut
> <guimenu
>Abi</guimenu
> <guimenuitem
>Mis see on?</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Aktiveerib "Mis see on?" hiirekursori, millega mõnele elemendile klõpsates saab näha "Mis see on?" abiteksti.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Abi</guimenu
> <guimenuitem
>Saada vearaport...</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Avab vearaportide dialoogi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Abi</guimenu
> <guimenuitem
>Filelighti info</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Avab &filelight;i infodialoogi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><menuchoice
><guimenu
>Abi</guimenu
> <guimenuitem
>KDE info</guimenuitem
> </menuchoice
></term>
<listitem
><para
><action
>Avab &kde; infodialoogi.</action
></para
></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
</chapter>
<!--
<chapter id="faq">
<title
>Questions and Answers</title>
(OPTIONAL but recommended) This chapter should include all of the silly
(and not-so-silly) newbie questions that fill up your mailbox. This chapter
should be reserved for BRIEF questions and answers! If one question uses more
than a page or so then it should probably be part of the
"Using this Application" chapter instead. You should use links to
cross-reference questions to the parts of your documentation that answer them.
This is also a great place to provide pointers to other FAQ's if your users
must do some complicated configuration on other programs in order for your
application work.
&reporting.bugs;
&updating.documentation;
<qandaset id="faqlist">
<qandaentry>
<question>
<para
>My Mouse doesn't work. How do I quit &filelight;?</para>
</question>
<answer>
<para
>You silly goose! Check out the <link linkend="commands"
>Commands
Section</link
> for the answer.</para>
</answer>
</qandaentry>
<qandaentry>
<question>
<para
>Why can't I twiddle my documents?</para>
</question>
<answer>
<para
>You can only twiddle your documents if you have the foobar.lib
installed.</para>
</answer>
</qandaentry>
</qandaset>
</chapter>
-->
<chapter id="credits">
<!-- Include credits for the programmers, documentation writers, and
contributors here. The license for your software should then be included below
the credits with a reference to the appropriate license file included in the KDE
distribution. -->
<title
>Autorid ja litsents</title>
<sect1 id="kapp">
<title
>&filelight;</title>
<para
>Rakenduse autoriõigus 2003: Max B. Howell <email
>max.howell@methylblue.com</email
></para>
&underGPL; </sect1>
<sect1 id="Documentation">
<title
>Dokumentatsioon</title>
<para
>Dokumentatsiooni autoriõigus 2003: Max B. Howell <email
>max.howell@methylblue.com</email
> </para>
&underFDL; </sect1>
</chapter>
<appendix id="installation">
<title
>Paigaldamine</title>
<sect1 id="getting-filelight">
<title
>&filelight;i hankimine</title>
<para
>&filelight; ei kuulu veel KDE projekti, selle leiab aadressilt <ulink url="http://www.methylblue.com/filelight/"
>http://www.methylblue.com/filelight/</ulink
>. </para>
</sect1>
<sect1 id="compilation">
<title
>Kompileerimine ja paigaldamine</title>
<para
>&filelight;i kompileerimiseks ja paigaldamiseks anna &filelight;i baaskataloogis järgmised käsud: <screen width="40"
><prompt
>%</prompt
> <userinput
>./configure --prefix=`tde-config --prefix`</userinput>
<prompt
>%</prompt
> <userinput
>make</userinput>
<prompt
>%</prompt
> <userinput
>make install</userinput
>
</screen>
</para>
<para
>Et &filelight; kasutab autoconf'i ja automake'i, ei tohiks kompileerimisel probleeme esineda. Kui neid siiski tekib, anna neist teada aadressil filelight@methylblue.com või &filelight;i foorumil.</para>
</sect1>
</appendix>
&documentation.index;
</book>